سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بگیلان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بگیلان : تولید و فروش برق به اشخاص حقیقی و حقوقی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-130
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.4
درصد خالص خرید حقوقی
10
ارزش معاملات
8.9B
حجم معاملات
7.0M
خالص خرید حقوقی
104.6K
خرید حقوقی
385K
خرید حقیقی
6.6M
فروش حقیقی
6.7M
برآیند پول داغ و گروهی
196.4M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 4.7 6 1 -33 -1.45
12,230
-1.93
12,170
408 50 1.2 0.6 4.82 0.35 4 860.5M 718.2K 27K 27K 691.2K 718.1K -0
2 1401/07/02 3.6 5 1 -125 -1.90
12,410
-4.98
12,020
0 21,268 1 0.6 4.82 0.33 15 817.4M 678.9K 100.5K 100.5K 578.4K 678.9K -0
3 1401/06/30 4.4 4 1 -24 -0.94
12,650
-2.90
12,400
430 573 0.6 0.4 4.82 0.22 4 563.8M 458.3K 19.1K 35K 423.3K 442.4K -0
4 1401/06/29 5 5 1 -42 -1.01
12,770
-0.93
12,780
4,100 2,360 0.8 0.4 4.82 0.26 6 684.5M 547.4K 32.9K 35K 512.4K 545.2K -0
5 1401/06/28 3.6 7 2 -191 -0.23
12,900
0.08
12,940
18,189 18,372 2.1 1.3 4.82 0.65 11 1.7B 1.3M 147.7K 162.8K 1.2M 1.3M -246.3M
6 1401/06/27 3.5 10 3 191 3.19
12,930
4.95
13,150
7,700 150 5.6 4.9 4.82 1.43 -5 3.8B 3M -148.1K 24.1K 2.9M 2.8M 442.7M
7 1401/06/23 11.7 6 1 93 -0.08
12,530
0.00
12,540
650 487 0.6 0.5 4.82 0.15 -25 378.9M 303.1K -74.5K 500 302.6K 228.1K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.5 % -3 -5 -1 -5 -2 -12 4 -32 -34 1 2
سابقه پول داغ نماد بگیلان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بگیلان 1,267 -2.01 2.34 5.9M 2.5M 4 1 29.9M 246.3M 0 1 0 246.3M -246.3M فروش 10:36:37 1401/06/28
2 بگیلان 1,315 4.95 3.59 9.7M 2.7M 1 104 442.7M 4.3M 1 0 442.7M 0 442.7M خرید 12:03:03 1401/06/27
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک