سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بکامح

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
851
قیمت پایانی
62
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
157.1
درصد خالص خرید حقوقی
-404
ارزش معاملات
21.7B
حجم معاملات
359M
خالص خرید حقوقی
-14.1M
خرید حقوقی
345M
خرید حقیقی
14.1M
فروش حقیقی
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/04/01 0 14 0 764 -7.69
600
-7.69
600
10,000 0 153.8 35 0 155.42 -4 18.8B 314M -12.7M 301.3M 12.7M 0 -0
2 1401/03/31 0 1 0 1 0.00
650
0.00
650
100,000 4,990,000 0 0 0 0.02 -100 650K 10K -10K 0 10K 0 -0
3 1401/03/30 0 1 0 8 0.00
650
0.00
650
10,000 4,881,160 0.1 0 0 0 -100 7.7M 118.8K -118.8K 0 118.8K 0 -0
4 1401/03/29 0 11 0 53 6.04
650
6.04
650
10,000 9,192,047 0.8 0 0 0.23 -100 52.5M 808K -808K 0 808K 0 -0
5 1401/03/28 0 1 0 5 -11.93
613
-11.93
613
0 114,825 28.6 0.9 0 1.41 0 1.5B 24.9M -85.2K 24.8M 85.2K 0 -0
6 1401/03/18 0 1 0 15 7.08
696
0.00
650
30,000 4,781,689 0 0 0 0 -100 15.2M 218.3K -218.3K 0 218.3K 0 -0
7 1401/03/17 0 1 0 6 68.39
650
68.39
650
20,000 4,400,000 1.2 0.5 0 0.06 0 1.2B 18.9M -94.1K 18.8M 94.1K 0 -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-3.9 % -2 -2 -14 55 55 55 5 -24 -36 0 0
سابقه پول داغ نماد بکامح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بکامح 38 -9.93 2.52 4.3M 1.7M 23 1 5.3M 121.8M 0 1 0 121.8M -121.8M فروش 09:46:53 1400/10/28
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک