سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بکام

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بکام : تولید انواع کابل تاسیس وایجادکارکاهای لازم جهت تولید کابلهای مخابراتی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,219
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.4
درصد خالص خرید حقوقی
164
ارزش معاملات
4.7B
حجم معاملات
31.7M
خالص خرید حقوقی
8.2M
خرید حقوقی
8.3M
خرید حقیقی
23.5M
فروش حقیقی
31.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-120.2M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1 6 6 0 0.55
1,454
1.31
1,465
10,300 6,500 0.8 0.8 22.25 0.16 0 540.2M 3.7M -0 25K 3.7M 3.7M -0
2 1401/07/04 1.2 6 5 -29 0.28
1,446
1.18
1,459
4,689 401,312 0.6 0.5 22.25 0.12 7 402.9M 2.8M 200K 200K 2.6M 2.8M -0
3 1401/07/02 0.6 5 9 -288 -2.57
1,442
-6.76
1,380
590,593 4,400 1.4 1.4 22.27 0.3 30 1B 6.7M 2M 2M 4.7M 6.7M -0
4 1401/06/30 0.7 5 7 -108 -0.54
1,480
0.00
1,488
6,188 101,040 0.7 0.7 22.28 0.16 21 510.5M 3.5M 731.5K 731.5K 2.8M 3.5M -0
5 1401/06/29 0.9 6 6 -208 -0.47
1,488
-0.94
1,481
52,614 191,380 0.7 0.7 22.29 0.15 41 504.5M 3.4M 1.4M 1.4M 2M 3.4M -0
6 1401/06/28 0.8 7 9 -130 -0.60
1,495
-1.86
1,476
91,155 20,451 1.1 1.1 22.3 0.24 16 808.4M 5.4M 870K 870K 4.6M 5.4M -120.2M
7 1401/06/27 0.7 6 8 -455 -0.27
1,504
-0.53
1,500
125,229 10,000 1.3 1.3 22.33 0.28 49 0.9B 6.2M 3M 3M 3.2M 6.2M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
25.9 % 1 -2 -4 -7 -2 -18 -12 -43 -47 3 50
سابقه پول داغ نماد بکام
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بکام 148 -1.93 0.76 6.5M 8.6M 3 1 40.1M 120.2M 0 1 0 120.2M -120.2M فروش 12:23:04 1401/06/28
2 بکام 143 -5.99 0.18 5.8M 32.6M 3 1 59.9M 179.6M 0 3 0 178.8M -536.3M فروش 09:34:34 1401/05/03
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک