سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بورس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بورس : تشکیل،سازماندهی و اداره بورس اوراق بهادار به منظور انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس توسط اشخاص ایرانی و غیر ایرانی مطابق قانون و مقررات. پذیرش اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار ناشران خارجی مطابق قانون و مقررات.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
1,265
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.2
درصد خالص خرید حقوقی
48
ارزش معاملات
93.1B
حجم معاملات
176M
خالص خرید حقوقی
-1.8M
خرید حقوقی
22.0M
خرید حقیقی
154M
فروش حقیقی
153M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.6 41 25 7,007 6.43
5,460
6.82
5,480
1,086,084 1,000 1.9 2.4 78.47 0.34 -26 26.7B 48.9M -12.8M 164.8K 48.7M 35.9M 3.4B
2 1401/07/04 1.8 37 20 2,198 5.77
5,130
6.80
5,180
8,547,393 2,000 1 1.5 78.48 0.21 -14 15.3B 29.7M -4.3M 3M 26.7M 22.5M -292.8M
3 1401/07/02 0.5 12 23 -1,820 -5.09
4,850
-6.46
4,780
40,954 1,613 0.7 1.1 78.48 0.17 16 11.6B 24M 3.8M 3.8M 20.2M 24M -2.2B
4 1401/06/30 0.6 11 18 -1,469 -2.48
5,110
-1.91
5,140
41,842 6,932 0.4 0.6 78.48 0.1 20 7.3B 14.3M 2.9M 3.7M 10.7M 13.6M -450.8M
5 1401/06/29 0.5 11 21 -1,967 -3.50
5,240
-4.79
5,170
3,000 10,000 0.5 0.7 78.48 0.11 24 8.3B 15.9M 3.8M 4.2M 11.7M 15.5M -2.1B
6 1401/06/28 0.8 14 17 -2,898 -1.81
5,430
-2.71
5,380
20,000 14,503 0.5 0.7 78.48 0.12 30 9.7B 17.8M 5.3M 6.5M 11.4M 16.7M -186M
7 1401/06/27 1 19 19 214 0.00
5,530
-1.99
5,420
113,261 12,379 0.7 1 78.48 0.18 -2 14.2B 25.6M -386.1K 749.9K 24.9M 24.5M -1.2B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-1 % 13 7 -1 -13 -11 -28 -37 -65 -67 9 69
سابقه پول داغ نماد بورس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بورس 548 6.82 1.61 41.3M 25.7M 32 2 53.2M 56.6M 10 6 79.4M 42.8M 3.4B خرید گروهی 12:24:06 1401/07/06
2 بورس 548 6.82 1.59 40.8M 25.7M 6 1 35.8M 214.6M 9 6 94.9M 42.8M 1.7B فروش 12:16:49 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک