سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بمپنا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بمپنا : تولید برق
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-4,702
قیمت پایانی
-16
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6.2
درصد خالص خرید حقوقی
168
ارزش معاملات
16.9B
حجم معاملات
30.5M
خالص خرید حقوقی
8.5M
خرید حقوقی
9.6M
خرید حقیقی
21.0M
فروش حقیقی
29.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-3.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1 13 13 0 -2.66
5,120
-1.33
5,190
5,000 3,000 0.5 0.6 6.38 0.52 0 1.3B 2.6M 94 98.1K 2.5M 2.5M -0
2 1401/07/11 0.3 16 63 -1,321 -4.54
5,260
-4.90
5,240
0 1,188,842 1.6 1.8 6.38 1.51 34 3.9B 7.4M 2.5M 2.5M 4.9M 7.4M -1.1B
3 1401/07/10 0.4 18 41 -1,236 -3.50
5,510
-4.20
5,470
40,686 8,872 1.6 2.4 6.39 1.45 31 4B 7.2M 2.2M 2.5M 4.7M 7M -493.2M
4 1401/07/09 0.4 12 31 -772 -3.71
5,710
-3.37
5,730
50,000 46,197 0.9 0.9 6.39 0.79 35 2.2B 3.9M 1.4M 1.6M 2.3M 3.7M -225.6M
5 1401/07/06 0.9 14 16 1 0.00
5,930
0.17
5,940
50,965 2,485 0.6 0.5 6.39 0.58 0 1.7B 2.9M -1.7K 53.3K 2.8M 2.8M -2.8M
6 1401/07/04 0.9 9 10 -229 2.77
5,930
3.29
5,960
9,999 129,698 0.3 0.2 6.4 0.26 30 757.1M 1.3M 386.9K 511K 766.6K 1.2M -0
7 1401/07/02 0.5 12 27 -1,146 -4.47
5,770
-4.97
5,740
899 50,000 1.1 0.9 6.4 1.07 38 3.1B 5.3M 2M 2.4M 2.9M 4.9M -1.4B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
27.8 % -10 -14 -17 -20 -23 -42 -15 -20 -44 5 48
سابقه پول داغ نماد بمپنا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بمپنا 524 -4.9 0.31 17.9M 58.5M 1 1 88.3M 114.5M 1 3 131M 423.4M -1.1B فروش 10:42:35 1401/07/11
2 بمپنا 524 -4.9 0.3 15.8M 52M 1 2 131M 65.5M 1 2 131M 577.9M -1B خرید 10:27:03 1401/07/11
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک