سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بموتو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بموتو : تولید و فروش انواع ماشینهای برقی و قطعات وابسته -تولید قطعات ریخته گری و آلومینیومی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-688
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.5
درصد خالص خرید حقوقی
51
ارزش معاملات
8.6B
حجم معاملات
31.1M
خالص خرید حقوقی
2.5M
خرید حقوقی
2.8M
خرید حقیقی
28.3M
فروش حقیقی
30.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-347.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.8 6 7 -19 0.52
2,684
1.72
2,716
10,000 800 0.5 0.4 14.18 0.09 4 492.5M 1.8M 69.8K 183.6K 1.6M 1.7M -0
2 1401/07/02 0.3 13 40 -413 -6.18
2,670
-6.43
2,663
246,087 20,000 4.6 5.4 14.19 0.75 10 4.1B 15.2M 1.5M 1.6M 13.7M 15.2M -235.6M
3 1401/06/30 0.8 6 7 -16 -0.87
2,846
-1.99
2,814
6,771 7,500 0.6 0.7 14.19 0.1 3 551.3M 2M 54.6K 257K 1.7M 1.8M -0
4 1401/06/29 0.6 6 10 -79 -0.52
2,871
-1.46
2,844
21,800 3,010 0.5 0.7 14.19 0.1 13 584M 2.1M 275.7K 275.7K 1.8M 2.1M -0
5 1401/06/28 1 5 6 -42 0.03
2,886
-1.14
2,852
15,220 25,215 0.3 0.4 14.19 0.06 11 370.7M 1.3M 144.9K 144.9K 1.1M 1.3M -0
6 1401/06/27 0.7 10 14 -57 0.52
2,885
1.50
2,913
2,000 202,650 1.3 1.5 14.19 0.24 4 1.4B 4.9M 197.7K 197.7K 4.7M 4.9M -861.1K
7 1401/06/23 0.8 13 16 -63 -0.59
2,870
-0.59
2,870
2,000 162,845 1 1 14.19 0.19 6 1.1B 3.9M 219.1K 219.1K 3.7M 3.9M -111.5M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
8.1 % -6 -7 -7 -10 -4 -9 -30 -97 -97 7 14
سابقه پول داغ نماد بموتو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بموتو 265 -6.99 0.3 12.6M 41.6M 2 1 51.5M 103.1M 0 2 0 117.8M -235.6M فروش 11:29:27 1401/07/02
2 بموتو 265 -6.89 0.45 15.4M 34M 10 1 13.3M 132.5M 0 1 0 132.5M -132.5M فروش 10:35:04 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک