سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بفجر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بفجر : تولید و توزیع سرویس های حیاتی اعم ازبرق،بخار،اکسیژن،نیتروژن،آرگون،هوای سرویس وابزاردقیق ،انواع آبهای صنعتی وبهداشتی و تصفیه پسابهای صنعتی برای مصرف سایرشرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی(ره)-خوزستان وسایرفعالیت های طبق اساسنامه شرکت ازجمله سرمایه گذاری دراحداث، راه انداری بهره برداری، تعمیرونگهداشت،توسعه ،نوسازی کارخانجات صنعتی وانجام پژوهش وتحقیقات صنعتی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
2,007
قیمت پایانی
-9
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.8
درصد خالص خرید حقوقی
-23
ارزش معاملات
70.9B
حجم معاملات
32.8M
خالص خرید حقوقی
-1M
خرید حقوقی
9.3M
خرید حقیقی
23.2M
فروش حقیقی
22.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-823.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/04/26 1.1 43 41 3,261 -0.05
21,210
2.69
21,790
2,370 10,668 1.4 2.3 30.16 0.22 -18 18.4B 8.7M -1.5M 1.7M 7M 5.4M 3.3B
2 1401/04/25 0.8 21 28 -436 -1.99
21,220
-2.63
21,080
10,000 29,200 0.5 0.8 30.16 0.09 6 7.1B 3.4M 205.6K 1.2M 2.2M 2.4M -1B
3 1401/04/22 0.6 29 47 1,388 -0.55
21,650
-1.70
21,400
2,433 35,900 0.5 0.8 30.16 0.09 -17 8B 3.7M -641.1K 390.6K 3.3M 2.7M -1.2B
4 1401/04/21 1.2 26 22 2,178 -0.09
21,770
0.05
21,800
37,523 370 0.4 0.6 30.16 0.08 -33 6.6B 3M -1M 406K 2.6M 1.6M 2.2B
5 1401/04/20 1 24 25 -147 -0.86
21,790
-1.73
21,600
6,131 24,524 0.5 0.6 30.17 0.1 2 8.1B 3.7M 67.4K 1.8M 1.7M 1.7M -314.9M
6 1401/04/18 1.1 38 34 572 -0.77
21,980
-0.68
22,000
1,000 231 0.5 0.9 30.17 0.13 -5 11.3B 5.2M -260.4K 1.4M 3.8M 3.5M 19.7M
7 1401/04/15 0.4 17 40 -4,809 -4.28
22,150
-4.71
22,050
50,000 49,874 0.5 0.6 30.17 0.13 42 11.4B 5.2M 2.2M 2.5M 2.7M 4.8M -3.9B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-3 % -3 -3 -4 3 12 79 96 -20 -40 1 5
سابقه پول داغ نماد بفجر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بفجر 2,180 2.73 1.09 43.1M 39.6M 1 1 111.2M 2.2M 14 8 182.8M 214.7M 3.3B خرید 12:28:06 1401/04/26
2 بفجر 2,180 2.73 1.09 43.1M 39.6M 1 2 192.9M 41.9M 13 8 185.2M 214.7M 3.2B خرید 12:28:06 1401/04/26
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک