سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بشهاب

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بشهاب : تولید انواع لامپ
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
21
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.2
درصد خالص خرید حقوقی
-3
ارزش معاملات
4.2B
حجم معاملات
599K
خالص خرید حقوقی
-3K
خرید حقوقی
خرید حقیقی
599K
فروش حقیقی
596K
برآیند پول داغ و گروهی
163.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1 5 5 0 0.14
70,270
1.04
70,900
100 2,800 0.2 0.3 0 0.15 0 204.1M 28.8K -0 0 28.8K 28.8K -0
2 1401/09/07 1.2 11 9 0 0.44
70,170
0.34
70,100
75 294 0.7 0.9 11.51 0.48 0 631M 89.4K -0 0 89.4K 89.4K -0
3 1401/09/06 1.2 10 8 21 0.29
69,860
0.63
70,100
44 3,000 0.8 1 11.51 0.51 -3 661M 94.3K -3K 0 94.3K 91.3K 163.3M
4 1401/09/05 0.6 5 9 0 -0.09
69,660
-0.83
69,140
3,412 253 0.5 0.6 11.51 0.33 0 431.7M 62.1K -0 0 62.1K 62.1K -0
5 1401/09/02 0.8 10 13 0 -0.26
69,720
0.20
70,040
157 72 1.1 1.4 11.51 0.69 0 897.7M 129K -0 0 129K 129K -0
6 1401/09/01 0.4 6 13 0 -0.31
69,900
-1.43
69,120
575 7,443 0.6 0.9 11.51 0.41 0 532M 76.5K -0 0 76.5K 76.5K -0
7 1401/08/30 0.5 8 14 0 -0.14
70,120
-1.10
69,450
1,000 3,496 1 1.4 11.51 0.64 0 833.4M 119K -0 0 119K 119K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0.5 % 1 0 0 2 1 -5 -23 -50 -53 14 67
سابقه پول داغ نماد بشهاب
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بشهاب 7,049 1.19 1.16 8.9M 7.7M 1 6 163.3M 27.2M 1 0 163.3M 0 163.3M خرید 12:03:38 1401/09/06
2 بشهاب 7,080 1.3 1.51 18.2M 12M 5 2 50.3M 125.7M 0 2 0 125.7M -502.7M فروش 09:56:49 1401/08/21
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد