سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بسویچ

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بسویچ : 1- ساخت،مونتاژ،فروش پست ولوازم برق فشار قوی ،متوسط و ضعیف و سایر محصولات وابسته 2- انجام کلیه عملیات بازرگانی و مالی و معاملات اموال غیر منقول. 3- انجام هرگونه سرمایه گذاری در شرکتهایی که موضوع فعالیت آنها مرتبط با فعالیتهای شرکت 4- انجام هرگونه فعالیت آزمایشگاهی مرتبط با فعالیتهای شرکت.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-17
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.3
درصد خالص خرید حقوقی
8
ارزش معاملات
2.7B
حجم معاملات
1.7M
خالص خرید حقوقی
12K
خرید حقوقی
380K
خرید حقیقی
1.3M
فروش حقیقی
1.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/06/14 0.7 6 8 4 -0.31
15,860
1.26
16,110
1,750 330 1.4 0.9 30.41 0.04 -1 400.9M 254.6K -2.2K 45.1K 209.5K 207.3K -0
2 1401/06/13 0.9 5 6 -14 -0.13
15,910
-0.13
15,910
500 1,673 0.7 0.4 30.41 0.02 8 185.1M 117.1K 8.9K 32.2K 84.9K 93.8K -0
3 1401/06/12 0.3 4 14 -180 -1.12
15,930
-2.86
15,650
1,000 22,424 1.7 1.2 30.41 0.04 43 409.4M 264.8K 113.1K 133.4K 131.4K 244.6K -0
4 1401/06/09 0.9 8 8 52 -0.12
16,110
-0.06
16,120
15,002 22,426 0 0.7 30.41 0.03 -18 292.4M 182.7K -32.1K 38.6K 144.1K 112K -0
5 1401/06/08 0.4 7 16 -68 -0.06
16,130
0.31
16,190
1,864 22,143 2.1 1.2 30.41 0.05 15 461.8M 286.8K 41.9K 59.2K 227.6K 269.5K -0
6 1401/06/07 1.5 16 11 160 0.69
16,140
2.12
16,370
500 3,998 3.8 3.1 30.41 0.08 -20 826.8M 509.3K -99.4K 67K 442.4K 343K -0
7 1401/06/06 2.4 10 4 29 -0.19
16,030
-1.87
15,760
26,206 85,672 0.7 0.5 30.41 0.02 -19 150M 95.1K -18.2K 4.6K 90.5K 72.3K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.7 % -2 -2 -1 -2 -3 1 53 -44 -47 10 68
سابقه پول داغ نماد بسویچ
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بسویچ 1,719 3 3.66 43.2M 11.8M 1 13 114.1M 17.6M 1 0 114.1M 0 114.1M خرید 10:20:07 1401/04/28
2 بسویچ 1,695 4.31 0.55 8.6M 15.7M 0 1 0 111.9M 0 1 0 111.9M -111.9M فروش 10:02:36 1401/04/18
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک