سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بزاگرس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بزاگرس : موضوع فعالیت شرکت تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و بهره برداری از طریق عقد قرارداد و تحویل و یا فروش برق به طور عمده
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-45
قیمت پایانی
-13
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.5
درصد خالص خرید حقوقی
8
ارزش معاملات
4.8B
حجم معاملات
12.8M
خالص خرید حقوقی
117.6K
خرید حقوقی
141K
خرید حقیقی
12.7M
فروش حقیقی
12.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-125.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.9 6 7 -2 -1.46
3,498
-1.69
3,490
1,500 26,578 0.4 0.4 14.43 0.11 0 334.6M 1M 4.3K 4.3K 1M 1M -0
2 1401/07/11 0.6 12 19 -4 -4.39
3,550
-4.98
3,528
0 1,290 1.8 2.6 14.43 0.46 0 1.4B 4M 11.8K 11.8K 4M 4M -125.9M
3 1401/07/10 0.6 8 14 0 -4.18
3,713
-4.98
3,682
1,697 10 1.3 2.3 14.43 0.32 0 1B 2.7M -449 0 2.7M 2.7M -0
4 1401/07/09 1 10 10 -6 -2.34
3,875
-3.81
3,817
5,000 21,963 0.8 1.5 14.43 0.19 1 636M 1.6M 15K 15K 1.6M 1.6M -0
5 1401/07/06 0.9 8 10 0 2.66
3,968
2.43
3,959
6,700 50,351 0.6 1 14.43 0.16 0 538.5M 1.4M -0 0 1.4M 1.4M -0
6 1401/07/04 0.6 7 11 0 0.31
3,865
0.65
3,878
2,229 108,500 0.4 0.7 14.43 0.1 0 343.7M 889.5K -0 0 889.5K 889.5K -0
7 1401/07/02 0.9 7 8 -34 -3.14
3,853
-4.22
3,810
485,496 184,181 0.5 0.8 14.43 0.14 7 475M 1.2M 87K 109.6K 1.1M 1.2M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.9 % -10 -12 -13 -16 -20 -32 0 -33 -39 3 71
سابقه پول داغ نماد بزاگرس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بزاگرس 353 -4.98 0.67 7.4M 11M 15 1 8.4M 125.9M 0 1 0 125.9M -125.9M فروش 11:27:36 1401/07/11
2 بزاگرس 413 -3.26 0.73 8.2M 11.2M 4 1 33.8M 135.2M 0 2 0 135.2M -270.5M فروش 12:14:49 1401/06/16
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک