سابقه روزانه و لحظه ای معاملات برکت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد برکت : تاسیس کارخانه،سرمایه گذاری و ایجاد دانش فنی در زمینه دارو
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-7,665
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3
درصد خالص خرید حقوقی
104
ارزش معاملات
47.5B
حجم معاملات
42.4M
خالص خرید حقوقی
6.8M
خرید حقوقی
6.9M
خرید حقیقی
35.5M
فروش حقیقی
42.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-3.6B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.9 12 13 -433 0.99
11,170
0.63
11,130
10,000 10,000 0.5 0.7 0 0.3 9 4.7B 4.2M 387.5K 387.5K 3.8M 4.2M -0
2 1401/09/07 0.7 13 20 -1,336 -0.90
11,060
0.27
11,190
3,698 10,784 1.1 1.8 19.01 0.71 12 11B 9.9M 1.2M 1.2M 8.7M 9.9M -2.5B
3 1401/09/06 0.9 14 16 11 -1.76
11,160
-1.50
11,190
71,190 1,725 0.8 1.3 19.01 0.52 0 8.1B 7.2M -9.7K 36.1K 7.2M 7.2M 174.5M
4 1401/09/05 0.9 9 9 -243 0.44
11,360
-0.44
11,260
4,161 54,689 0.4 0.5 19.01 0.23 7 3.7B 3.3M 214.3K 223.5K 3.1M 3.3M -115.8M
5 1401/09/02 0.5 10 18 -3,985 0.53
11,310
0.62
11,320
9,000 68,000 0.8 1.1 19.04 0.51 49 8.1B 7.2M 3.5M 3.5M 3.6M 7.2M -1B
6 1401/09/01 1.1 12 11 -485 -0.18
11,250
-0.18
11,250
11,907 32,043 0.4 0.5 19.06 0.28 11 4.3B 3.9M 430.7K 430.7K 3.4M 3.9M 106M
7 1401/08/30 0.8 12 16 -1,195 -0.97
11,270
-1.67
11,190
19,543 1,092 0.7 0.9 19.06 0.48 16 7.6B 6.8M 1.1M 1.1M 5.7M 6.8M -312.3M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
16.1 % -2 -1 -1 11 4 -21 -30 -44 -50 11 20
سابقه پول داغ نماد برکت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 برکت 1,110 0.36 0.8 11.3M 14M 4 1 25.8M 103M 0 3 0 136.8M -410.5M فروش 11:18:50 1401/09/08
2 برکت 1,109 0.27 0.81 10.7M 13.2M 16 1 11.1M 186.9M 0 2 0 153.7M -307.5M فروش 11:08:21 1401/09/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد