سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بجهرم

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بجهرم : سرمایه گذاری ، مشاوره و اجراء کلیه پروژه های ساختمانی، عمرانی، صنعتی، کشاورزی و خدمات مرتبط با موضوع شرکت و همچنین مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و خارجی و داخلی و دولتی و خصوصی در زمینه های مذکور.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,052
قیمت پایانی
6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.6
درصد خالص خرید حقوقی
45
ارزش معاملات
29.0B
حجم معاملات
159M
خالص خرید حقوقی
17.2M
خرید حقوقی
25.6M
خرید حقیقی
134M
فروش حقیقی
151M
برآیند پول داغ و گروهی
353M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1 8 8 1 -1.29
1,835
-1.56
1,830
84,442 109,453 0.4 0.4 0 0.19 0 1.6B 8.5M -3.5K 0 8.5M 8.5M -0
2 1401/09/07 1.5 13 9 -1 0.87
1,859
0.11
1,845
263,580 20,000 0.5 0.4 18.54 0.24 0 2B 10.7M 8K 8K 10.7M 10.7M -259.7M
3 1401/09/06 1.8 14 8 0 0.16
1,843
1.63
1,870
99,999 27,376 0.6 0.4 18.54 0.3 0 2.4B 13.3M -1.1K 0 13.3M 13.3M -0
4 1401/09/05 1.1 8 7 -13 -1.45
1,840
-2.95
1,812
25,400 1,382,588 0.5 0.3 18.54 0.26 1 2.1B 11.4M 70K 70K 11.4M 11.4M -0
5 1401/09/02 1.8 20 11 261 2.92
1,867
4.19
1,890
2,697 124,481 1.7 1.4 18.54 0.84 -4 7B 37.7M -1.4M 3.7M 34M 32.6M 896.6M
6 1401/09/01 1.9 22 12 -1,661 3.42
1,814
4.96
1,841
9,382,924 0 1.9 1.9 18.53 0.9 23 7.3B 40.3M 9.2M 12M 28.4M 37.5M 227.1M
7 1401/08/30 0.8 15 18 -1,637 1.56
1,754
1.33
1,750
714,500 55,000 1.8 2 18.53 0.83 25 6.5B 37.3M 9.3M 9.8M 27.5M 36.8M -511M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
10.8 % 0 1 9 25 4 -8 -24 -7 -30 1 11
سابقه پول داغ نماد بجهرم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بجهرم 184 0.05 1.48 11.8M 8M 12 1 21.6M 259.7M 0 1 0 259.7M -259.7M فروش 12:06:19 1401/09/07
2 بجهرم 190 4.91 1.82 20.7M 11.4M 1 15 251.6M 14.9M 4 2 191.5M 148M 896.6M خرید 12:09:08 1401/09/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد