سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بتک

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بتک : تولید انواع سیم و کابل برق و مخابرات ، ابزار دقیق و کنترل
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.2
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
163M
حجم معاملات
5.5K
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
خرید حقیقی
5.5K
فروش حقیقی
5.5K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.3 4 14 0 -1.99
283,200
-1.99
283,200
0 137,399 0.5 0.5 0 0.02 0 14M 495 -0 0 495 495 -0
2 1401/09/07 0.3 1 3 0 -1.98
288,950
-1.98
288,950
0 181,812 0.1 0.1 28.77 0 0 2.9M 101 -0 0 101 101 -0
3 1401/09/06 0.2 2 8 0 -1.99
294,800
-1.99
294,800
0 172,191 0.2 0.3 28.77 0.01 0 8.2M 278 -0 0 278 278 -0
4 1401/09/05 0.3 2 6 0 -0.02
300,800
-1.99
294,850
0 229,503 0 0.2 28.77 0.01 0 5.8M 197 -0 0 197 197 -0
5 1401/09/02 0.1 1 10 0 -0.03
300,850
-1.99
294,950
0 189,871 0 0.4 28.77 0.01 0 10.1M 344 -0 0 344 344 -0
6 1401/09/01 0.8 24 30 0 -0.50
300,950
-1.98
296,450
0 144,231 0.6 27.7 28.77 0.16 0 121.5M 4.1K -0 0 4.1K 4.1K -0
7 1401/08/30 1 1 1 0 0.00
302,450
-1.98
296,450
0 211,648 0 0.1 28.77 0 0 504K 17 -0 0 17 17 -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % -6 -6 -6 -11 0 32 78 722 -11 20 1
سابقه پول داغ نماد بتک
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بتک 31,035 -1.99 0.2 19.3M 94.7M 2 1 82.8M 165.6M 0 4 14.2M 384M -374M فروش 12:10:19 1401/08/07
2 بتک 31,035 -1.99 0.2 18.1M 91.5M 3 1 34.7M 104.2M 0 3 14.2M 456.8M -208.4M فروش 12:09:48 1401/08/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد