سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بالبر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بالبر : تولیدکننده سیم وکابل /مسی /آلومینیومی /مخابراتی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-5,412
قیمت پایانی
2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
21.5
درصد خالص خرید حقوقی
129
ارزش معاملات
34.2B
حجم معاملات
6.6M
خالص خرید حقوقی
1.1M
خرید حقوقی
2.4M
خرید حقیقی
4.2M
فروش حقیقی
5.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.9 38 44 -1,808 4.52
50,610
5.00
50,840
7,252 100 1.1 1 9.48 3.01 39 4.6B 0.9M 357.2K 406.8K 504.2K 861.4K -1.8B
2 1401/07/02 1.2 22 18 -888 -3.12
48,420
-4.98
47,490
0 21,803 0.6 0.5 9.54 1.57 39 2.3B 474.9K 183.4K 183.4K 291.5K 474.9K -152M
3 1401/06/30 0.5 12 23 -183 -3.49
49,980
-4.98
49,210
0 132,344 0.3 0.2 9.55 0.72 17 1.1B 220.9K 36.6K 36.6K 184.3K 220.9K -0
4 1401/06/29 0.4 11 30 -3,328 0.10
51,790
0.50
52,000
2,200 2,000 1 0.8 9.71 2.67 78 4.3B 821.6K 642.6K 649.5K 172.1K 814.7K -1.6B
5 1401/06/28 0.4 9 20 -207 -2.93
51,740
-4.99
50,640
106 95,777 0.2 0.2 9.71 0.58 22 0.9B 182.1K 40.1K 40.6K 141.5K 181.6K -0
6 1401/06/27 0.6 31 56 -3,871 1.72
53,300
-1.15
51,800
574 200 4.3 5.6 9.87 9.65 25 15.7B 2.9M 726.3K 1M 1.9M 2.6M -2.6B
7 1401/06/23 18.1 148 8 4,873 4.99
52,400
4.99
52,400
6,178,246 250 1.5 2.4 9.6 3.33 -91 5.3B 1M -0.9M 0 1M 89.3K 4.8B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
16.1 % 1 -2 6 19 23 29 95 89 -8 15 75
سابقه پول داغ نماد بالبر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بالبر 5,025 3.78 0.68 23.9M 35.3M 4 1 44M 175.9M 0 4 0 452M -1.8B فروش 10:54:00 1401/07/04
2 بالبر 5,084 5 0.9 31.5M 34.9M 2 1 50.8M 101.7M 0 3 0 544M -1.6B فروش 09:50:30 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک