سابقه روزانه و لحظه ای معاملات باران

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد باران : انجام فعالیت بیمه ای بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران تحصیل پوشش های بیمه های اتکایی از داخل و یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره سرمایه¬گذاری از محل سرمایه و ذخائر و اندوخته های فنی و قانونی تبصره:میزان پذیرش و نگهداری ریسک
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,637
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
11.2
درصد خالص خرید حقوقی
247
ارزش معاملات
4.0B
حجم معاملات
12.1M
خالص خرید حقوقی
4.9M
خرید حقوقی
7.2M
خرید حقیقی
4.9M
فروش حقیقی
9.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.7 2 3 0 -0.12
3,285
-0.24
3,281
15,303 39,768 0.1 0.1 9.44 0.17 0 64M 198.1K -0 0 198.1K 198.1K -0
2 1401/07/02 0.4 5 14 -493 -1.94
3,289
-2.98
3,254
0 342,316 0.6 1 9.56 1.71 75 649.3M 2M 1.5M 1.5M 494K 2M -0
3 1401/06/30 0.3 4 11 -548 2.66
3,354
0.49
3,283
1,679 2,900 0.9 1.8 9.73 2.87 52 1B 3.1M 1.6M 2.8M 340.3K 2M -0
4 1401/06/29 0.6 12 21 -247 -2.51
3,267
-2.98
3,251
5,718 10,000 0.9 1.6 9.09 2.99 23 1.1B 3.3M 755.6K 1.9M 1.3M 2.1M -0
5 1401/06/28 0.8 9 11 -170 -1.12
3,351
-0.68
3,366
1,817 4,846 0.3 0.5 9.12 1.22 41 411.9M 1.2M 505.8K 505.8K 742.3K 1.2M -0
6 1401/06/27 0.8 11 13 -34 -1.11
3,389
-1.49
3,376
2,800 18,864 0.3 0.5 8.55 1.41 7 485.6M 1.4M 100K 100K 1.3M 1.4M -0
7 1401/06/23 0.7 5 8 -146 -0.15
3,427
-0.35
3,420
2,797 33,000 0.2 0.3 8.57 0.83 49 293.9M 860.4K 424.9K 424.9K 435.5K 860.4K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
40.5 % -2 -2 -3 -5 -2 -2 -7 -22 -22 33 2
سابقه پول داغ نماد باران
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 باران 327 -2.94 0.19 7M 36.6M 2 1 25M 192.7M 0 1 0 192.7M -192.7M فروش 09:36:50 1401/06/20
2 باران 342 2.98 1.28 19.9M 15.5M 2 13 137.6M 6.7M 1 0 137.6M 0 275.1M خرید 12:21:05 1401/06/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک