سابقه روزانه و لحظه ای معاملات اوج

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد اوج : سرمایه‌ گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی های سپردۀ بانکی است.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
372
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
14.8
درصد خالص خرید حقوقی
48
ارزش معاملات
449M
حجم معاملات
473K
خالص خرید حقوقی
-391.6K
خرید حقوقی
8.4K
خرید حقیقی
464K
فروش حقیقی
72.6K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 3.7 57 15 333 0.97
9,501
2.96
9,689
50,000 49,780 20.9 35.3 1.45 14.44 -85 392.4M 413.1K -350K 0 413.1K 63.1K -0
2 1401/07/04 0 47 0 47 -1.47
9,410
-1.47
9,410
1,092 50,000 2 26.3 1.43 0 -100 47.1M 50K -50K 0 50K 0 -0
3 1401/07/02 0 0 5 -5 -0.92
9,550
-0.92
9,550
45,009 50,000 0.2 4.9 0 0.17 100 4.8M 5K 5K 5K 0 5K -0
4 1401/06/30 0.5 1 1 -3 -1.48
9,639
-0.67
9,718
2,400 52,300 0.1 10.9 1.43 0.12 83 3.4M 3.5K 2.9K 2.9K 600 3.5K -0
5 1401/06/29 0 0 0 0 0.00
9,784
0.00
9,784
1,000 670 0 0 1.43 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
6 1401/06/28 0 0 0 0 0.00
9,784
0.00
9,784
1,001 670 0 0 1.43 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
7 1401/06/27 1 0 0 0 -0.41
9,784
-0.41
9,784
103 1,400 0 0 1.43 0.04 50 1M 1K 500 500 510 1K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-82.9 % -1 -1 -3 -7 -2 -12 -5 -5 -23 0 0
سابقه پول داغ نماد اوج
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک