سابقه روزانه و لحظه ای معاملات انرژی3

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد انرژی3 : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-9,807
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2
درصد خالص خرید حقوقی
48
ارزش معاملات
128B
حجم معاملات
36.5M
خالص خرید حقوقی
2.9M
خرید حقوقی
5.5M
خرید حقیقی
31.0M
فروش حقیقی
33.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.9 16 17 -390 4.36
34,930
3.67
34,700
150 6,365 0.9 0.8 100 0.21 3 13B 3.7M 111.7K 181.7K 3.5M 3.6M -249.4M
2 1401/07/04 1.5 24 16 1,367 4.20
33,470
4.98
33,720
336,103 500 1 0.7 100 0.23 -10 14.1B 4.2M -408.5K 151.5K 4.1M 3.7M 887M
3 1401/07/02 0.4 11 28 -3,806 -4.58
32,120
-4.99
31,980
500 29,688 1.2 0.9 100 0.31 21 18.1B 5.6M 1.2M 1.2M 4.4M 5.6M -3.1B
4 1401/06/30 0.6 11 20 -12 -2.66
33,660
-1.68
34,000
472 1,000 0.7 0.5 100 0.17 0 10.5B 3.1M 3.6K 372.1K 2.7M 2.7M -2.3B
5 1401/06/29 0.5 9 17 -864 -3.89
34,580
-4.70
34,290
40,600 257 0.6 0.4 100 0.15 9 9.3B 2.7M 249.9K 263.8K 2.4M 2.7M -764.8M
6 1401/06/28 0.4 13 30 -11,042 -4.03
35,980
-4.99
35,620
400 67,171 1.7 1.3 100 0.44 39 28.2B 7.8M 3.1M 3.2M 4.6M 7.7M -7.2B
7 1401/06/27 1.3 23 19 4,940 3.48
37,490
1.52
36,780
491 491 2.1 1.8 100 0.51 -14 34.7B 9.3M -1.3M 151.8K 9.1M 7.8M 7.7B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
7.9 % 9 4 -4 -9 -9 -25 -38 -51 -68 1 78
سابقه پول داغ نماد انرژی3
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 انرژی3 3,460 3.38 0.92 15M 16.2M 3 1 76.5M 229.6M 6 6 158.4M 150.9M -249.4M فروش 12:00:49 1401/07/06
2 انرژی3 3,450 3.08 0.93 14.8M 15.9M 9 1 12.7M 114.2M 6 5 158.4M 141M -19.7M فروش 11:57:36 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک