سابقه روزانه و لحظه ای معاملات امید

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد امید : پذیره نویسی،تعهد پذیره نویسی،و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه ثانویه در حد امکانات مالی خود و بازارگردانی اوراق مذکور
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,001
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.4
درصد خالص خرید حقوقی
473
ارزش معاملات
1.5B
حجم معاملات
2.8M
خالص خرید حقوقی
1.9M
خرید حقوقی
1.9M
خرید حقیقی
972K
فروش حقیقی
2.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.4 3 8 -144 -0.19
5,350
-2.99
5,200
3,392 50,000 0.6 1 4.19 0.06 74 189.4M 366.1K 270.1K 270.1K 96K 366.1K -0
2 1401/07/11 0.3 1 4 -113 -0.19
5,360
-3.17
5,200
2,628 5,813 0.4 0.5 4.19 0.04 87 126.7M 242.1K 211.6K 211.6K 30.5K 242.1K -0
3 1401/07/10 2.2 36 16 -174 -0.37
5,370
-3.53
5,200
8,877 20,000 1.3 2.2 4.2 0.13 40 420.1M 805.5K 323.3K 323.3K 482.2K 805.5K -0
4 1401/07/09 0.3 2 6 -152 -0.19
5,390
-3.89
5,190
1,000 2,450 0.5 0.7 4.2 0.05 87 169.9M 325.5K 282.7K 282.7K 42.8K 325.5K -0
5 1401/07/06 0.9 4 5 -64 0.00
5,400
-1.30
5,330
32,650 99,149 0.4 0.6 4.2 0 44 143.7M 268.1K 117.7K 118.7K 149.5K 267.1K -0
6 1401/07/04 0.7 4 5 -66 0.00
5,400
-2.96
5,240
18,705 191,659 0.4 0.5 0 0 48 134.1M 252.8K 122.3K 122.3K 130.6K 252.8K -0
7 1401/07/02 0.3 2 8 -288 -0.37
5,400
-4.06
5,200
7,100 11,687 0.9 1.1 0 0.09 93 299.2M 573.1K 532.7K 532.7K 40.4K 573.1K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
65.7 % -1 -1 -1 -4 -11 -6 -15 -13 -41 3 44
سابقه پول داغ نماد امید
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 امید 570 -4.84 0.56 15.1M 27.2M 4 1 2.3M 133.2M 0 2 0 120.4M -240.7M فروش 11:06:07 1401/05/19
2 امید 571 -4.67 0.72 17.1M 23.9M 3 1 35.8M 107.5M 0 1 0 107.5M -107.5M فروش 11:04:22 1401/05/19
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک