سابقه روزانه و لحظه ای معاملات افران

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد افران : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
125,538
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
52.5
درصد خالص خرید حقوقی
-109
ارزش معاملات
1.8T
حجم معاملات
1.0B
خالص خرید حقوقی
-71.5M
خرید حقوقی
639M
خرید حقیقی
368M
فروش حقیقی
296M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1 49 49 21,818 0.11
17,629
0.11
17,629
112,909,514 36,086,326 0.4 0.3 45.32 1.8 -26 83.8B 47.5M -12.4M 11.9M 35.6M 23.2M -0
2 1401/07/02 1.1 71 65 30,657 0.18
17,609
0.18
17,608
122,034,469 5,397,790 1.1 0.7 44.07 4.23 -15 201.2B 114.2M -17.4M 61.2M 53M 35.6M -0
3 1401/06/30 0.4 34 86 69,800 0.06
17,577
0.07
17,578
117,240,070 45,501,293 0.7 0.4 45.02 12.55 -55 127.5B 72.5M -39.7M 2.4M 70.1M 30.4M -0
4 1401/06/29 1.1 90 78 12,299 0.06
17,566
0.06
17,566
117,788,321 46,871,809 0.9 0.6 9.63 3.85 -8 162B 92.2M -7M 53.8M 38.1M 31.1M -0
5 1401/06/28 0.9 82 90 -497 0.06
17,556
0.06
17,556
99,215,180 45,801,551 0.5 0.3 59.93 2.18 1 95.7B 54.5M 283.3K 19.4M 35.1M 35.4M -0
6 1401/06/27 0.5 95 212 -134,178 0.21
17,545
0.23
17,548
35,671,827 49,597,644 3.9 2.7 62.43 16.2 21 634.2B 361.5M 76.5M 321.9M 39.6M 116.1M -0
7 1401/06/23 1.9 172 89 125,639 0.06
17,508
0.06
17,508
85,662 19,378,188 3.1 2.3 55.77 11.7 -27 462.4B 264.1M -71.8M 168M 96.1M 24.3M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-7.1 % 0 0 1 2 4 5 11 23 0 1 1
سابقه پول داغ نماد افران
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک