سابقه روزانه و لحظه ای معاملات اعتلا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد اعتلا : خلاصه موضوع فعالیت: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-381
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.7
درصد خالص خرید حقوقی
147
ارزش معاملات
2.0B
حجم معاملات
7.0M
خالص خرید حقوقی
1.3M
خرید حقوقی
1.3M
خرید حقیقی
5.7M
فروش حقیقی
7.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.1 4 4 0 1.59
2,873
1.34
2,866
2,500 10,000 0.2 0.3 20.5 0.09 0 113.7M 395.5K -0 0 395.5K 395.5K -0
2 1401/07/04 1 5 5 -73 0.35
2,828
0.43
2,830
49,284 4,500 0.3 0.6 20.5 0.17 36 200.2M 707.8K 257.4K 258.7K 449.1K 706.5K -0
3 1401/07/02 0.7 10 15 -120 -3.76
2,818
-4.71
2,790
200,110 17,709 1.4 3.6 20.5 0.69 15 821.9M 2.9M 427.5K 427.5K 2.5M 2.9M -0
4 1401/06/30 0.6 5 8 -38 -0.78
2,928
-1.39
2,910
2,000 30,000 0.4 0.9 20.5 0.2 16 247M 843.5K 131.4K 131.4K 712K 843.5K -0
5 1401/06/29 1.3 9 7 -71 -0.94
2,951
0.03
2,980
2,500 4,000 0.5 1.3 20.5 0.3 19 370.2M 1.3M 241K 241.6K 1M 1.3M -0
6 1401/06/28 0.7 3 5 -38 -1.36
2,979
-0.93
2,992
1,786 2,000 0.2 0.5 20.5 0.11 27 140.4M 471.1K 125.9K 129.5K 341.6K 467.5K -0
7 1401/06/27 1 3 3 -41 -0.36
3,020
-1.19
2,995
1,581 500 0.2 0.3 20.5 0.09 34 118.9M 393.7K 135.5K 135.5K 258.2K 393.7K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
18.9 % 2 -2 -5 -7 -9 -19 -34 -60 -64 3 61
سابقه پول داغ نماد اعتلا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 اعتلا 308 0.95 0.79 9.1M 11.6M 3 1 41.1M 123.8M 0 2 0 123.8M -247.6M فروش 11:36:33 1401/06/13
2 اعتلا 308 0.95 0.79 9.1M 11.6M 3 1 41.1M 123.8M 0 1 0 123.8M -123.8M فروش 11:36:33 1401/06/13
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک