سابقه روزانه و لحظه ای معاملات استقلال

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد استقلال : تشکیل تیم در رشته های مختلف ورزشی و تامین ورزشگاه ها و باشگاه های مورد نیاز مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت انجام هرگونه فعالیت اقتصادی ، بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی و سایر فعالیت های مرتبط
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
8
قیمت پایانی
-14
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.1
درصد خالص خرید حقوقی
-37
ارزش معاملات
173M
حجم معاملات
645K
خالص خرید حقوقی
-29.1K
خرید حقوقی
3.0K
خرید حقیقی
642K
فروش حقیقی
613K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/08/01 0.6 1 2 0 -1.97
2,540
-1.97
2,540
0 16,025,840 0.1 0.8 11.46 0.01 0 20.2M 79.4K -0 0 79.4K 79.4K -0
2 1401/07/30 0.9 1 1 3 -1.97
2,591
-1.97
2,591
0 19,735,151 0.1 1.3 11.46 0.01 -9 30.6M 118K -11K 0 118K 107K -0
3 1401/07/27 0.6 1 2 3 -1.97
2,643
-1.97
2,643
0 16,489,933 0.1 1.1 11.46 0.01 -10 26.1M 98.7K -10K 0 98.7K 88.7K -0
4 1401/07/26 0.6 1 2 0 -2.00
2,696
-2.00
2,696
0 18,067,751 0.1 0.9 11.46 0.01 -1 30.2M 111.8K -1K 0 111.8K 110.8K -0
5 1401/07/25 1.2 2 1 0 -2.00
2,751
-2.00
2,751
0 18,945,192 0.1 0.8 11.46 0.01 0 26.4M 96K -0 0 96K 96K -0
6 1401/07/24 0.4 1 2 3 -1.99
2,807
-1.99
2,807
0 21,477,260 0 0.4 11.46 0 -20 14.4M 51.2K -10K 0 51.2K 41.2K -0
7 1401/07/23 0.5 1 2 -1 -1.98
2,864
-1.98
2,864
0 20,718,296 0.1 0.6 11.46 0.01 3 25.6M 89.4K 3K 3K 86.4K 89.4K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-4.5 % -6 -10 -17 -17 -37 -37 -37 -37 -39 0 0
سابقه پول داغ نماد استقلال
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 استقلال 380 -1.99 7.78 10.5M 1.3M 154 1749 7.3M 648.4K 1 1 10M 648.4K 2B فروش گروهی 09:42:51 1401/06/09
2 استقلال 380 -1.88 9.33 13.7M 1.5M 165 1378 12.4M 592.8K 1 0 12.4M 0 2B خرید گروهی 09:13:21 1401/06/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد