سابقه روزانه و لحظه ای معاملات اتکای

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد اتکای : قبول بیمه های اتکایی و اتکایی مجدد در کلیه رشته های بیمه از بازارهای داخلی و خارجی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. سرمایه گذاری از محل سرمایه، اندوخته ها، ذخایر فنی و سایر منابع مالی شرکت درچارچوب ضوابط و مقررات مصوب شورایعالی بیمه.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-75
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.5
درصد خالص خرید حقوقی
86
ارزش معاملات
5.8B
حجم معاملات
8.3M
خالص خرید حقوقی
150.9K
خرید حقوقی
2.1M
خرید حقیقی
6.3M
فروش حقیقی
6.4M
برآیند پول داغ و گروهی
592.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.8 4 5 0 1.31
6,950
-0.15
6,850
1,400 698 0.1 0.2 19.88 0.01 0 154.4M 222.2K -0 0 222.2K 222.2K -0
2 1401/07/11 1.8 31 17 -29 -1.15
6,860
-0.14
6,930
223,872 29,781 0.4 0.5 19.88 0.04 6 488.2M 712.1K 42.5K 42.5K 669.6K 712.1K -0
3 1401/07/10 1.2 32 26 -410 -1.00
6,940
-0.14
7,000
47,278 188,350 1.1 0.7 19.89 0.1 36 1.1B 1.6M 590.1K 590.1K 1M 1.6M -0
4 1401/07/09 2.3 39 17 -75 -0.71
7,010
0.00
7,060
6,179 158,689 0.8 0.4 19.89 0.08 9 847.5M 1.2M 106.7K 106.7K 1.1M 1.2M -0
5 1401/07/06 0.5 6 10 -27 -0.14
7,060
0.85
7,130
720 7,534 0.2 0.1 19.89 0.02 10 264.9M 375K 38.8K 38.8K 336.3K 375K -0
6 1401/07/04 5.6 62 11 1,364 2.46
7,070
2.90
7,100
10,730 11,248 2 0.9 19.89 0.18 -69 2B 2.8M -1.9M 3K 2.8M 877.7K 592.3M
7 1401/07/02 0.2 3 15 -899 -0.58
6,900
-0.29
6,920
5,000 386,618 1 0.4 19.91 0.09 94 1B 1.4M 1.3M 1.3M 88.1K 1.4M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.8 % -1 -2 -4 -8 -12 -43 -46 -32 -52 2 9
سابقه پول داغ نماد اتکای
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 اتکای 710 2.9 5.13 57.1M 11.1M 1 0 169.3M 0 4 0 148.1M 0 592.3M خرید 12:53:14 1401/07/04
2 اتکای 710 2.9 4.7 52.3M 11.1M 1 0 120.7M 0 3 0 141M 0 423M خرید 12:51:58 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک