سابقه روزانه و لحظه ای معاملات اتکامح

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
629
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.1
درصد خالص خرید حقوقی
-170
ارزش معاملات
2.0B
حجم معاملات
10.8M
خالص خرید حقوقی
-3.4M
خرید حقوقی
2.5M
خرید حقیقی
8.4M
فروش حقیقی
5.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/27 4.2 10 2 162 -2.68
1,779
-3.56
1,763
0 0 2.2 2 0 0.03 -36 454.4M 2.6M -0.9M 0 2.6M 1.6M -0
2 1401/07/26 2.4 4 2 7 -2.14
1,828
-3.00
1,812
5,440 24,099 0.3 0.3 0 0 -9 76M 415.9K -36.9K 0 415.9K 379K -0
3 1401/07/25 2.3 6 2 14 -3.41
1,868
-1.76
1,900
20,000 154,436 0.7 0.5 0 0.01 -9 154.2M 825.3K -74.1K 216K 609.3K 535.3K -0
4 1401/07/24 0.4 1 2 -124 1.04
1,934
-2.19
1,872
4,509 136,800 1.3 1.2 0 0.02 42 297M 1.5M 642.6K 1.5M 57.8K 700.4K -0
5 1401/07/23 24.3 76 3 278 0.37
1,914
1.15
1,929
10,250 45,000 2.4 3 0 0.03 -57 487.1M 2.5M -1.5M 189.4K 2.4M 0.9M -0
6 1401/07/20 18.6 25 1 103 -1.24
1,907
-0.57
1,920
50,000 35,000 1.1 1.6 0 0.01 -46 223.4M 1.2M -539K 376.1K 795K 256K -0
7 1401/07/19 16.6 38 2 191 3.76
1,931
2.10
1,900
7,684 50,000 1.7 3.4 0 0.02 -55 347.5M 1.8M -1M 216.6K 1.6M 594.7K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-30.9 % -7 -7 -7 -11 -4 -4 -4 -12 -52 0 0
سابقه پول داغ نماد اتکامح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 اتکامح 306 0.16 0 59.3M 0 1 0 143.8M 0 1 0 143.8M 0 143.8M خرید 11:40:20 1400/10/05
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد