سابقه روزانه و لحظه ای معاملات اتکام

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد اتکام : موضوع فعالیت شرکت عبارت از انجام عملیات بیمه ای اتکایی از داخل یا خارج از کشور در انواع رشته های بیمه بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسرمایه گذاری از محل ذخایر واندوخته های فنی وقانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه می باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-611
قیمت پایانی
3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.5
درصد خالص خرید حقوقی
153
ارزش معاملات
11.3B
حجم معاملات
36.2M
خالص خرید حقوقی
2.1M
خرید حقوقی
22.6M
خرید حقیقی
13.6M
فروش حقیقی
15.7M
برآیند پول داغ و گروهی
98.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.9 6 7 -386 -0.54
3,158
0.06
3,177
1,901 15,000 0.7 0.4 10.19 0.3 50 763.6M 2.4M 1.2M 1.7M 769.5K 2M -0
2 1401/07/04 0.4 6 13 -1,331 -0.56
3,175
-0.78
3,168
4,000 12,599 1.6 1 10.19 0.69 74 1.8B 5.6M 4.2M 4.6M 1M 5.2M -324.7M
3 1401/07/02 2.6 18 7 2,145 4.89
3,193
4.73
3,188
2,000 1,357,355 3 2.6 10.15 1.28 -65 3.3B 10.4M -6.7M 100K 10.3M 3.6M 423.3M
4 1401/06/30 1.1 13 11 -548 0.16
3,044
4.64
3,180
9,518 106,416 3.9 6 10.12 1.45 15 3.6B 11.7M 1.8M 10.9M 831.5K 2.6M -0
5 1401/06/29 1.1 5 4 -42 -0.20
3,039
-1.44
3,001
5,179 21,653 0.4 0.7 10.12 0.16 11 388.2M 1.3M 139.2K 1.1M 151.1K 290.3K -0
6 1401/06/28 0.9 7 8 -220 0.00
3,045
0.36
3,056
400,332 50,000 0.5 0.8 10.12 0.2 44 500.5M 1.6M 721.3K 1.4M 222.5K 0.9M -0
7 1401/06/27 0.8 12 14 -229 -0.36
3,045
-0.82
3,031
123,120 10,000 0.9 2.1 10.12 0.38 24 0.9B 3.1M 752.4K 2.8M 309.6K 1.1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
5.8 % -1 4 3 6 -21 -28 -21 -18 -38 0 0
سابقه پول داغ نماد اتکام
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 اتکام 325 1.79 0.42 5.8M 13.9M 0 1 0 211.8M 0 2 0 162.4M -324.7M فروش 12:15:30 1401/07/04
2 اتکام 311 -2.54 0.36 4.3M 11.9M 0 1 0 112.9M 0 1 0 112.9M -112.9M فروش 10:35:44 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک