سابقه روزانه و لحظه ای معاملات آینده

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد آینده : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
7.4
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
13.2B
حجم معاملات
15.7M
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
خرید حقیقی
15.7M
فروش حقیقی
15.7M
برآیند پول داغ و گروهی
1.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.1 4 51 0 -0.85
8,120
-2.93
7,950
0 2,950,304 0.1 0.1 50.74 0.15 0 256.3M 322.4K -0 0 322.4K 322.4K -0
2 1401/07/02 0.4 8 23 0 -2.62
8,190
-2.97
8,160
0 3,368,182 0.3 0.4 50.74 0.5 0 865.4M 1.1M -0 0 1.1M 1.1M -0
3 1401/06/30 0.8 21 27 0 -2.55
8,410
-2.90
8,380
0 2,522,323 5 20.2 50.74 6.38 0 11.4B 13.5M -0 0 13.5M 13.5M 1.2B
4 1401/06/29 0.5 9 19 0 -0.23
8,630
-2.89
8,400
0 7,241,427 0 0.1 50.74 0.05 0 95.4M 113.6K -0 0 113.6K 113.6K -0
5 1401/06/28 0 7 157 0 -0.46
8,650
-2.99
8,430
0 5,540,771 0.1 0 50.74 0.09 0 156.8M 186.1K -0 0 186.1K 186.1K -0
6 1401/06/27 0.2 5 32 0 -0.46
8,690
-2.98
8,470
0 5,759,949 0.1 0 50.74 0.09 0 158M 186.5K -0 0 186.5K 186.5K -0
7 1401/06/23 0.1 5 59 0 -0.91
8,730
-2.95
8,550
0 7,163,948 0.1 0 50.74 0.16 0 293.5M 343.3K -0 0 343.3K 343.3K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % -3 -6 -8 -28 -30 -43 -37 -28 -48 9 104
سابقه پول داغ نماد آینده
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 آینده 838 -2.9 0.78 20.8M 26.8M 1 2 167.6M 83.8M 5 0 111.7M 28.8M 1.2B خرید 13:00:34 1401/06/30
2 آینده 860 -0.35 1.19 40.1M 33.7M 6 10 120.7M 72.4M 4 0 111.1M 28.8M 1.1B خرید 09:59:36 1401/06/30
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک