سابقه روزانه و لحظه ای معاملات آسامید

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد آسامید : سایر واسطه گری های پولی و مالی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-17,418
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
243.5
درصد خالص خرید حقوقی
106
ارزش معاملات
119B
حجم معاملات
74.9M
خالص خرید حقوقی
10.9M
خرید حقوقی
60.8M
خرید حقیقی
14.1M
فروش حقیقی
25.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.6 54 88 -1,385 0.12
15,950
0.11
15,949
26,398,772 252,534 0.6 0.6 30.28 24.46 11 12.1B 7.6M 868.6K 3.6M 4M 4.9M -0
2 1401/07/02 0.3 18 62 -4,666 0.17
15,931
0.17
15,931
28,829,033 3,686,308 0.5 0.5 31.05 17.88 51 9.1B 5.7M 2.9M 4.5M 1.2M 4.1M -0
3 1401/06/30 0.7 12 18 -1,260 0.06
15,904
0.06
15,904
29,999,654 988,571 0.9 0.4 31.89 36.75 7 18B 11.3M 792K 9.9M 1.5M 2.3M -0
4 1401/06/29 0.3 28 86 -5,446 0.06
15,895
0.06
15,895
19,326,910 6,293 1.5 0.8 30.82 70.06 16 34.8B 21.9M 3.4M 20.7M 1.2M 4.6M -0
5 1401/06/28 0.4 37 84 -5,383 0.06
15,886
0.06
15,886
29,794,053 959,920 0.8 0.5 31.21 39.45 28 19.3B 12.1M 3.4M 10.2M 1.9M 5.3M -0
6 1401/06/27 1 31 30 -201 0.21
15,877
0.22
15,878
26,973,089 685,334 0.6 0.4 30.74 28.6 1 13.6B 8.6M 126.7K 7.1M 1.5M 1.6M -0
7 1401/06/23 0.8 42 53 923 0.06
15,843
0.06
15,842
30,163,565 4,036,570 0.5 0.3 29.98 26.3 -8 12.1B 7.7M -582.6K 5M 2.7M 2.1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
14.6 % 0 0 1 2 4 5 11 22 0 1 1
سابقه پول داغ نماد آسامید
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک