سابقه روزانه و لحظه ای معاملات آریان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد آریان : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-9,875
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1
درصد خالص خرید حقوقی
41
ارزش معاملات
76.6B
حجم معاملات
117M
خالص خرید حقوقی
15M
خرید حقوقی
74.1M
خرید حقیقی
43.1M
فروش حقیقی
58.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-6.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.4 26 18 744 -0.31
6,510
-1.38
6,440
77,583 49,000 0.3 0.3 29.29 0.04 -24 3B 4.7M -1.1M 1.3M 3.5M 2.3M 129M
2 1401/07/11 4.3 148 34 12,766 0.00
6,530
0.31
6,550
7,065 360,859 2.3 1.7 29.29 0.25 -67 19B 29.1M -19.6M 6M 23M 3.5M 7.2B
3 1401/07/10 1.1 83 74 -5,078 -0.15
6,530
1.38
6,630
14,686 196 2.3 1.9 29.29 0.23 29 17.7B 27M 7.8M 20.6M 6.4M 14.2M -3.6B
4 1401/07/09 0.8 61 80 -10,497 -0.30
6,540
0.91
6,620
5,000 130,000 2.9 3.3 29.29 0.26 52 20.2B 30.8M 16.1M 25.7M 5.2M 21.2M -6B
5 1401/07/06 0.9 16 18 -519 0.00
6,560
0.00
6,560
14,708 40,000 0.2 0.1 29.29 0.02 37 1.4B 2.1M 791.1K 1.1M 1M 1.8M -0
6 1401/07/04 1.7 16 9 575 -0.15
6,560
0.00
6,570
15,662 100,000 0.2 0.1 29.29 0.02 -42 1.3B 2.1M -876K 254.7K 1.8M 0.9M -0
7 1401/07/02 0.4 24 62 -7,866 0.31
6,570
0.92
6,610
140,000 2,343,230 2.1 1.3 29.31 0.18 56 14B 21.4M 12M 19.1M 2.3M 14.2M -4.1B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
12.8 % 0 -1 -1 -5 -17 -14 -22 -61 -67 16 18
سابقه پول داغ نماد آریان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 آریان 645 -1.23 1.5 26.5M 17.7M 1 1 129M 19.4M 1 0 129M 0 129M خرید 12:31:07 1401/07/12
2 آریان 654 0.15 4.72 152.4M 32.3M 2 0 130.8M 0 29 0 227.5M 130.6M 7.2B خرید 12:45:35 1401/07/11
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک