سابقه روزانه و لحظه ای معاملات آرمان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد آرمان : 1-انجام عملیات بیمه ای براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ا اعلام می کند 2-تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل و یا خارج از کشور دررابطه با بیمه نامه های صادره در چهارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ا 3-سرمایه گذاری از محل سرمایه ،ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چهارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-834
قیمت پایانی
2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.5
درصد خالص خرید حقوقی
160
ارزش معاملات
4.3B
حجم معاملات
11.0M
خالص خرید حقوقی
2.1M
خرید حقوقی
9.9M
خرید حقیقی
1.1M
فروش حقیقی
3.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.3 2 8 -114 0.69
3,943
1.02
3,956
5,083 6,550 2 1.2 0 0.62 19 603.4M 1.5M 289.3K 1.5M 34.2K 323.5K -0
2 1401/09/07 0.6 3 5 -10 -0.74
3,916
-1.93
3,869
7,500 7,000 1.1 0.4 8.23 0.32 3 301.4M 782.3K 26K 726K 56.3K 82.3K -0
3 1401/09/06 0.9 5 5 -23 -0.63
3,945
0.96
4,008
19,000 2,970 1.8 0.7 8.23 0.48 5 464.2M 1.2M 57.3K 1.1M 128K 185.3K -0
4 1401/09/05 4 8 2 159 0.38
3,970
0.28
3,966
683 5,060 4.3 2.1 8.29 0.97 -17 1B 2.4M -400K 2M 440.1K 40.1K -0
5 1401/09/02 0.3 2 6 -88 0.48
3,955
3.00
4,054
17,898 22,880 0.7 0.4 8.28 0.18 51 177.2M 437.3K 222.9K 400K 37.3K 260.2K -0
6 1401/09/01 0.2 4 24 -354 1.44
3,936
2.99
3,996
2,000 0 2.2 1.4 8.27 0.53 68 528.7M 1.3M 899.4K 1.1M 175.5K 1.1M -0
7 1401/08/30 0.6 12 22 -404 0.78
3,880
2.99
3,965
50,000 0 4.9 13 8.27 1.36 31 1.3B 3.4M 1M 3.1M 213.3K 1.3M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
19.4 % -1 0 3 7 -6 3 -15 -31 -33 15 33
سابقه پول داغ نماد آرمان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 آرمان 434 2.99 0 432.4K 221.7M 0 1 0 867.4M 0 3 0 221.7M -1.8B فروش 09:03:04 1401/06/28
2 آرمان 434 2.99 0 432.4K 113.3M 1 2 347K 173.7M 0 2 0 129.4M -0.9B فروش 09:02:21 1401/06/28
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد