سابقه روزانه و لحظه ای معاملات آ س پ

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد آ س پ : مطالعه ومدیریت ،طرح واجرای پروژه های عمرانی اعم از ساختمانی و راه سازی و تأسیسات و تجهیزات و یا صنعتی و کلیه فعالیت های امور مرتبط.اجرای عملیات خرید اراضی و آماده سازی ،ساخت وسازبه صورت پیمانکاری ومشارکتی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-450
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
7.2
درصد خالص خرید حقوقی
54
ارزش معاملات
6.7B
حجم معاملات
15.8M
خالص خرید حقوقی
1.1M
خرید حقوقی
1.5M
خرید حقیقی
14.3M
فروش حقیقی
15.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.1 7 6 -1 1.91
4,117
2.08
4,124
224,301 18,889 0.3 0.4 21.12 0.46 0 415.3M 1M 1.5K 1.5K 1M 1M -0
2 1401/07/02 0.6 6 10 -319 -6.05
4,040
-5.16
4,078
16,603 2,473 0.8 1.1 22.12 1.19 30 1.1B 2.6M 789K 789K 1.8M 2.6M -0
3 1401/06/30 1.1 11 10 54 1.30
4,300
1.06
4,290
16,689 152,355 0.8 1.1 22.12 1.25 -5 1.2B 2.8M -126.1K 26.1K 2.7M 2.6M -0
4 1401/06/29 0.9 14 15 61 1.90
4,245
3.84
4,326
6,951 9,209 1.2 1.7 22.12 1.76 -4 1.7B 3.9M -144.5K 35.5K 3.9M 3.7M -0
5 1401/06/28 1 7 8 -109 -2.00
4,166
-2.82
4,131
613 1,500 0.5 0.5 22.12 0.69 17 635.7M 1.5M 262.8K 262.8K 1.3M 1.5M -0
6 1401/06/27 0.7 7 9 -123 -3.17
4,251
-4.69
4,184
74,275 3,000 0.7 0.6 22.12 0.96 14 898.1M 2.1M 290.4K 313.4K 1.8M 2.1M -0
7 1401/06/23 0.7 8 11 -13 -0.34
4,390
0.07
4,408
1,906 8,800 0.6 0.5 22.12 0.84 2 818.8M 1.9M 29.1K 29.1K 1.8M 1.9M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
7 % -4 -1 -9 -8 5 -26 -26 -60 -66 8 67
سابقه پول داغ نماد آ س پ
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 آ س پ 447 1.89 1.68 22.5M 13.4M 12 1 9M 108.5M 2 1 185.6M 108.5M 448.3M فروش 10:04:49 1401/06/20
2 آ س پ 469 7 2.66 23.4M 8.8M 2 23 205.4M 14.8M 2 0 185.6M 0 556.9M خرید 09:54:21 1401/06/20
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک