پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و فیلترهای هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدارهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی

اطلاعات بازار بورس

وضعیت بازار باز
شاخص کل 1,256,951 (-24,850) -1.94%
شاخص هم وزن 328,205 (-5,985) -1.79%
ارزش بازار 4,884,907
تعداد معاملات بورس 303,672
ارزش معاملات بورس 3,120
حجم معاملات بورس (میلیارد) 5.4
تعداد معاملات خرد 426,366
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) 3,371
حجم معاملات خرد (میلیارد) 8.4
تاریخ و ساعت 00/11/3 12:26:35

1,415 744 پایش بازار بورس

بورس فرابورس صندوق سهامی معاملات خرد صندوق درآمد ثابت
تعداد نماد باز 357 309 48 714 33
تعداد نماد مثبت (8%) 28 (20%) 61 14 (14%) 103 -
تعداد نماد منفی (92%) 329 (80%) 248 34 (86%) 611 -
تعداد صف خرید (1%) 4 (10%) 30 0 (5%) 34 -
تعداد صف فروش (38%) 134 (54%) 166 0 (42%) 300 -
ارزش صف خرید 16 113 0 129 -
ارزش صف فروش 306 454 0 760 -
ورود پول حقیقی -513 -259 100 -672 -65
تعداد معاملات 260,114 134,686 31,566 426,366 21,710
حجم معاملات 4.6 3.4 0.3 8.4 0.8
ارزش معاملات 2,012 887 472 3,371 971

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خریدار آخرین قیمت پایانی حجم
دتوزیع 34 4.8 4.2 0.5 M
پدرخش 21 5 1.6 0.7 M
زملاردح 5 -5 -5 1.6 M
آکورد 5 0.1 0.1 3 M
تملتح 4 -1.4 -0.6 10 M
فیروزا 4 0.1 0.1 0.5 M
دسبحانح 4 -9.8 -9.7 0.8 M
ددام 4 5 4.2 2.8 M
افرا 4 -4.8 -4.8 0.7 M
پلاستح 4 3 1.9 2.0 M
شلیا 3 2.8 0.9 0.1 M
زگلدشت 3 -1.7 -0.5 0.4 M
زکوثر 3 -1.7 -1.3 1.2 M
کمنگنزح 3 -4.6 -5.5 2.0 M
پارسیان 3 -3.9 -1.3 1.2 M
کابگن 3 1 1 0.0 M
فسازانح 3 -3 -2.6 2.5 M
ثامان 3 4.9 3.6 3 M
حفارس 3 4.8 2.9 34 M
قچار 3 5 4.9 4 M
آسامید 3 0.1 0.1 2.2 M
کساوه 3 -1.1 1.1 1.9 M
خاتم 3 0.1 0.1 2.6 M
پلاست 3 -2.3 -0.6 0.3 M
درهآور 3 1.1 0 0.2 M
سبجنو 2 1.9 1.1 0.2 M
کترام 2 4.1 3.5 6 M
وملت 2 -0.7 -0.2 0.6 M
وساغربی 2 -2.6 -3.6 118 M
ساوه 2 -1.8 -0.7 0.2 M
کارا 2 0.1 0.1 85 M
شدوصح 2 -8.4 -7.5 4 M
تصمیم 2 0.1 0.1 2.0 M
واحیا 2 0.2 -2.2 24 M
وسکرشا 2 -3.8 -3 47 M
شستان 2 2 1.8 2.6 M
بفجرح 2 -6.6 -3.4 1.4 M
سشمال 2 -1.3 -0.1 0.8 M
وسالت 2 5 5 0.0 M
وامین 2 -2.5 0 0.0 M
فبستم 2 5 5 0.0 M
ویستا 2 -2 -2 0.0 M
میدکو 2 0.1 0.1 5 M
ولتجار 2 -3 -0.1 0.2 M
بایکا 2 0.1 0.6 0.7 M
واحصا 2 0 -1.3 0.2 M
وثخوز 2 -1.3 -0.3 0.0 M
وبازار 2 -2.1 -1.5 0.1 M
رنیک 2 0.8 0.1 0.8 M
غپآذر 2 -0.8 -2.1 0.7 M

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خریدار قدرت قیمت حجم
فسپا2 8,340 0 -3.9 17 M
هامرز 1,141 0 0 278 M
کارا 401 2 0.1 85 M
دتوزیع 195 34 4.8 0.5 M
اعتماد 160 1 0.1 41 M
وحافظح 150 0 -5.8 13 M
آکورد 141 5 0.1 3 M
پدرخش 121 21 5 0.7 M
کمند 104 0 0.1 198 M
خاتم 98 3 0.1 2.6 M
افرا 93 4 -4.8 0.7 M
سخواف 93 1 -3 1.3 M
میدکو 67 2 0.1 5 M
قچار 62 3 5 4 M
ثبات 58 0 0.1 23 M
بمیلا 57 1 -3 4 M
سپیدما 54 0 0.1 27 M
افران 54 1 0.1 20 M
بفجرح 50 2 -6.6 1.4 M
شساخت 49 2 1.8 0.4 M
سپر 49 1 0.1 19 M
سپاس 49 1 0.1 1.2 M
حفارس 49 3 4.8 34 M
بشهاب 46 1 -2.6 0.4 M
مبین 46 1 -5 10 M
کساوه 46 3 -1.1 1.9 M
پارند 44 0 0.1 39 M
ونچر 44 0 3.1 0.0 M
بکاب 43 2 -21.7 0.3 M
سبجنو 43 2 1.9 0.2 M

رشد قدرت خریدار رنج مثبت 5 دقیقه

نماد آخرین قیمت درصد رشد قدرت 5دقیقه قدرت خریدار حجم
پاکشو 1 1177 6 0.5 16 M
حفارس 4.8 253 10 2.8 34 M
ولپارس 2.7 213 15.2 4.9 4 M
ومعادن 0.7 200 1.2 0.4 38 M
بکام 0.1 187 3.9 1.4 8 M
تجلی 5 179 3.1 1.1 2,230 M
کسعدی 1.9 165 1.3 0.5 6 M
حآفرین 5 156 3 1.2 44 M
واحیا 0.2 122 5 2.3 24 M
دسانکو 2.1 100 3 1.5 7 M
دکپسول 0.9 92 2.5 1.3 4 M
ولراز 2.8 83 1.5 0.8 1 M
شساخت 1.8 81 3 1.7 0 M

رشد قدرت خریدار رنج منفی 5 دقیقه

نماد آخرین قیمت درصد رشد قدرت 5دقیقه قدرت خریدار حجم
شصدف -4.9 1900 23 1.2 1 M
وامید -2.6 1469 11.3 0.7 6 M
کیمیاتک -3 1106 31 2.6 3 M
بگیلان -4.8 724 14 1.7 1 M
گکوثر -3.2 535 4 0.6 10 M
قثابت -3.8 481 5 0.9 30 M
بجهرم -1.5 467 8 1.4 10 M
فوکا -3 419 4 0.8 0 M
خریختح -9 347 8 1.8 3 M
وغدیر -3.1 342 3.8 0.9 20 M
جوین -1.1 326 8 1.9 4 M
ثتران -4.6 326 6 1.4 6 M
سغدیر -1.7 311 6 1.5 0 M
فسبزوار -2.1 236 4.3 1.3 5 M
شاروم -4 151 17 6.8 1 M
فلامی -1.2 150 4.7 1.9 1 M
دسبحانح -9.8 147 10 4.1 1 M
ثامید -1.9 136 8.7 3.7 17 M
وارس -2.9 123 4 1.8 1 M
تملتح -1.4 65 6.8 4.1 10 M

کد به کد و خرید و فروش گروهی

کد به کد حقوقی به حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار فروش حقوقی حجم
واتی -4.6 1.2 15.0 M 19 M
شستان 2 2.1 1.9 M 2.6 M
کساوه -1.1 2.7 1.5 M 1.9 M
گنگین -3 1.2 0.9 M 1.3 M

کد به کد حقیقی به حقوقی

نماد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
ملت -5 31.6 M 41.2 M
سمگا -1.5 37.7 M 41.1 M
فخوز -4.9 30.4 M 39.5 M
ثبات 0.1 21.3 M 23.2 M
فجهان 0 21.8 M 22.5 M
وگردش -2.1 18.9 M 20.0 M
صبا -2.3 12.7 M 16.0 M
اتکای -2.1 8.4 M 10.1 M
کویر -5 7.3 M 9.6 M
کنور 0.5 8.7 M 9.1 M
اهرم -2.8 7.6 M 8.0 M
ارفع -5 6.6 M 7.2 M
وسپهر 0 6.8 M 6.9 M
وشهر -3 4.6 M 6.4 M
بنو -3.8 5.3 M 5.8 M
غکورش -5 4.2 M 5.7 M
تملت -1.1 4.2 M 4.9 M
سجام 0.3 4.3 M 4.9 M
شپترو -3 3.2 M 4.3 M
کاوه -5 3.0 M 4.1 M

سهم هایی که خرید گروهی دارند

نماد قیمت دفعات خرید تعداد نفرات ارزش کل
میدکو 0.1 1 2 4,097 M
* کالا -4.7 3 20 3,164 M
* شبندر -5 2 13 2,418 M
* شپنا -4.3 2 15 2,030 M
* شتران 1.3 2 7 1,574 M
* ختوقا -4.4 1 9 1,424 M
وحافظح -5.8 1 1 1,210 M
حآفرین 5 1 1 1,166 M
* کترام 4.1 2 3 1,145 M
حفارس 4.8 2 5 1,079 M
بورس -3.8 1 6 1,051 M
* فسپا -4.6 2 7 1,003 M
* کپارس 2.5 2 2 934 M
* برکت -5 1 8 858 M
* حبندر 3 1 8 801 M
* پالایش -4 1 3 696 M
هجرت 3.5 1 1 547 M
* کلر -3.3 1 1 543 M
* تاپیکو -5 1 1 421 M
تابا -4.3 1 1 407 M
* وملی -4.3 1 1 360 M
مفاخر -4.9 1 1 357 M
وصنعت -5 1 1 344 M
دتماد -5 1 1 334 M
* بشهاب -2.6 1 1 310 M
شوینده -5 1 1 303 M
* سمگا -1.5 1 1 200 M

سهم هایی که فروش گروهی دارند

نماد قیمت دفعات فروش تعداد نفرات ارزش کل
نوری -5 6 110 25,796 M
* شبندر -5 9 73 17,584 M
شپدیس -5 6 89 17,486 M
شاوان -5 2 6 6,247 M
* شپنا -4.3 4 32 5,401 M
* پالایش -4 8 26 5,221 M
شگویا -4.9 2 3 4,489 M
* تاپیکو -5 5 8 3,090 M
وگردش -2.1 2 6 2,904 M
* ختوقا -4.4 2 4 2,659 M
ارفع -5 1 21 2,320 M
غکورش -5 2 8 2,275 M
شغدیر -4 1 1 2,104 M
بپاس 0 3 3 2,102 M
شبریز -4.8 2 6 1,893 M
فسبزوار -2.1 1 5 1,698 M
خگستر -2.7 3 5 1,678 M
سپید -4.6 1 3 1,657 M
حکشتی -5 2 6 1,577 M
* فسپا -4.6 2 5 1,531 M
ومهان -1.5 1 1 1,506 M
* شتران 1.3 1 13 1,423 M
* کپارس 2.5 3 3 1,376 M
ومعادن 0.7 2 3 1,373 M
شخارک -5 1 2 1,292 M
* کالا -4.7 1 7 1,283 M
فجر -5 2 8 1,238 M
دارا یکم -2.3 2 4 1,217 M
تپکو -3 2 6 1,162 M
بوعلی -3.9 2 4 1,132 M

پول هوشمند و پول داغ (میلیاردی)

ورود پول هوشمند

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم
ثامان 4.9 2.9 3 M
حفارس 4.8 2.8 34 M
کترام 4.1 2.5 6 M
حبندر 3 1.8 3 M
شستان 2 2.1 3 M
واحیا 0.2 2.3 24 M
سپر 0.1 1.2 19 M

خروج پول هوشمند

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
وتعاون -10 352 2.3 M
وحافظح -5.8 3,889 13.0 M
خراسان -5 12,453 1.3 M
شخارک -5 18,161 4.0 M
شسپا -5 12,335 41.8 M
پترول -5 16,502 85.0 M
حکشتی -5 19,030 16.1 M
سغرب -5 1,562 1.2 M
دپارس -5 1,187 0.4 M
وبوعلی -5 927 2.8 M
فجر -5 10,874 6.2 M
آسیا -5 4,304 30.1 M
نوری -5 68,525 7.4 M
وپارس -5 9,692 60.5 M
شپدیس -5 41,080 3.1 M
تکمبا -5 1,375 4.4 M
غکورش -5 23,143 5.7 M
بفجر -5 4,417 4.4 M
فخاس -5 1,676 0.8 M
زاگرس -5 14,200 0.9 M
ارفع -5 8,625 7.2 M
خمحرکه -5 4,224 14.8 M
شبندر -5 95,032 149.9 M
جم -5 7,319 1.6 M
دکیمی -5 1,204 0.8 M
ما -5 566 1.3 M
مبین -5 20,521 10.3 M
حفاری -5 5,789 17.2 M
شاوان -5 14,019 1.2 M
تاپیکو -5 24,102 19.3 M

ورود پول داغ

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
حآفرین 5 14,267 44.1 M
وحافظح -5.8 3,889 13.0 M
کلر -3.3 7,810 1.0 M
هجرت 3.5 9,784 3.6 M
کپارس 2.5 9,131 12.8 M
میدکو 0.1 21,004 4.6 M

خروج پول داغ

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
شفن -4.9 8,884 7.7 M
غناب 3 8,319 0.5 M
نوری -5 68,525 7.4 M
شپدیس -5 41,080 3.1 M
شغدیر -4 10,009 1.3 M
ختوقا -4.4 17,320 67.9 M
سپید -4.6 15,735 2.9 M
تاپیکو -5 24,102 19.3 M
شخارک -5 18,161 4.0 M
کترام 4.1 13,917 6.1 M
کلر -3.3 7,810 1.0 M
بپاس 0 16,675 4.8 M
وبصادر -4 15,720 88.9 M
شگویا -4.9 15,308 15.5 M
پارس -3.5 12,689 0.8 M
شپنا -4.3 73,553 135.9 M
وگردش -2.1 20,606 20.0 M
فسپا -4.6 7,565 5.3 M
کپارس 2.5 9,131 12.8 M
وپارس -5 9,692 60.5 M
ومعادن 0.7 34,080 38.1 M
ومهان -1.5 11,900 29.8 M
شاوان -5 14,019 1.2 M
شبندر -5 95,032 149.9 M
غکورش -5 23,143 5.7 M

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقیقی ارزش
شتران 1.3 1.5 435 M 166 B
پالایش -4 0.8 17 M 120 B
هامرز 0 0 108 M 108 B
اعتماد 0.1 0.8 24 M 100 B
تجلی 5 1.1 654 M 69 B
کمند 0.1 0.4 65 M 66 B
شپنا -4.3 0.7 107 M 58 B
شبندر -5 0.5 86 M 54 B
کارا 0.1 2.3 45 M 48 B
دارا یکم -2.3 0.8 4 M 42 B
خودرو -0.8 0.9 220 M 42 B
امین یکم 0.1 0.3 40 M 40 B
خگستر -2.7 0.8 146 M 33 B
کالا -4.7 0.7 13 M 32 B
خساپا -2.5 0.6 195 M 30 B
فولاد -3.7 0.6 29 M 28 B
کیان 0.1 0.2 8 M 26 B
فسپا2 -3.9 0.3 17 M 25 B
نوری -5 0.1 3 M 24 B
فملی -4 0.7 33 M 22 B
بورس -3.8 0.6 27 M 20 B
حفارس 4.8 2.8 33 M 19 B
افران 0.1 1 12 M 19 B
فافزا 2.9 0.6 6 M 17 B
فاذر 0.7 1.1 199 M 17 B
ختوقا -4.4 0.8 67 M 17 B
کرمان -3.7 0.6 214 M 16 B
برکت -5 0.5 10 M 15 B
تپکو -3 0.6 68 M 14 B
حآفرین 5 1.2 44 M 14 B
واحیا 0.2 2.3 10 M 14 B
های وب -4.4 0.4 20 M 13 B
پترول -5 0.5 66 M 13 B
خاور -3 0.6 115 M 12 B
خپارس -2.5 0.6 127 M 12 B
دکپسول 0.9 1.3 4 M 12 B
خبهمن -4 0.6 65 M 12 B
کاما -5 0.7 22 M 11 B
وتجارت -3.2 0.7 67 M 11 B
وبملت -3.7 0.6 40 M 11 B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقوقی ارزش
هامرز 0 0 170 M 170 B
تجلی 5 1.1 1,571 M 165 B
کیان 0.1 0.2 46 M 149 B
کمند 0.1 0.4 133 M 135 B
اعتماد 0.1 0.8 17 M 69 B
اتکای2 -0.7 0 50 M 53 B
نوری -5 0.1 5 M 45 B
کارا 0.1 2.3 40 M 42 B
فملی -4 0.7 63 M 41 B
شبندر -5 0.5 64 M 40 B
فردا 0.1 0.5 32 M 39 B
سمگا -1.5 1 38 M 38 B
شپدیس -5 0.2 3 M 36 B
سپیدما 0.1 0.3 26 M 30 B
ومعادن 0.7 0.4 34 M 30 B
پارند 0.1 0.2 28 M 29 B
ثبات 0.1 0.1 21 M 23 B
سپر 0.1 1.2 16 M 22 B
واحیا 0.2 2.3 14 M 19 B
امین یکم 0.1 0.3 19 M 19 B
فولاد -3.7 0.6 20 M 19 B
وگردش -2.1 0.2 19 M 19 B
ساروم2 -2.6 0 5 M 17 B
غکورش -5 0.5 4 M 17 B
شخارک -5 0.1 4 M 17 B
مبین -5 0.7 8 M 16 B
بپاس 0 0.3 5 M 16 B
فخوز -4.9 0.2 30 M 16 B
کنور 0.5 0.1 9 M 16 B
میدکو 0.1 2 3 M 16 B
شپنا -4.3 0.7 29 M 16 B
تاپیکو -5 0.4 12 M 15 B
فسبزوار -2.1 1.3 4 M 15 B
وغدیر -3.1 0.9 12 M 15 B
بورس -3.8 0.6 18 M 13 B
توسن 0.2 1.5 5 M 13 B
فجهان 0 0.8 22 M 12 B
خودرو -0.8 0.9 61 M 12 B
افران 0.1 1 8 M 12 B
یاقوت 0.1 0.6 8 M 11 B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد درصد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
تجلی 5 1,571 M 2,230 M
کیان 0.1 46 M 54 M
نوری -5 5 M 7 M
شبندر -5 64 M 150 M
سمگا -1.5 38 M 41 M
کمند 0.1 133 M 198 M
فملی -4 63 M 96 M
شپدیس -5 3 M 3 M
امین یکم 0.1 19 M 60 M
وگردش -2.1 19 M 20 M
ثبات 0.1 21 M 23 M
پارند 0.1 28 M 39 M
غکورش -5 4 M 6 M
شپنا -4.3 29 M 136 M
فسبزوار -2.1 4 M 5 M
ومعادن 0.7 34 M 38 M
کنور 0.5 9 M 9 M
فخوز -4.9 30 M 40 M
فجهان 0 22 M 22 M
خودرو -0.8 61 M 283 M
بپاس 0 5 M 5 M
تاپیکو -5 12 M 19 M
وبصادر -4 61 M 89 M
بورس -3.8 18 M 44 M
خراسان -5 1 M 1 M
شگویا -4.9 9 M 15 M
توسن 0.2 5 M 8 M
حکشتی -5 9 M 16 M
فولاد -3.7 20 M 50 M
زاگرس -5 1 M 1 M

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار خرید حقیقی حجم
هامرز 0 0 108.4 M 278 M
کارا 0.1 2.3 44.9 M 85 M
اعتماد 0.1 0.8 24.0 M 41 M
فافزا 2.9 0.6 5.6 M 6 M
واحیا 0.2 2.3 10.3 M 24 M
آکورد 0.1 4.5 2.7 M 3 M
واتی -4.6 1.2 13.8 M 19 M
افران 0.1 1 12.3 M 20 M
شتران 1.3 1.5 435.0 M 453 M
وحافظح -5.8 0 13.0 M 13 M
کارین 0.1 0.6 3.4 M 12 M
کساوه -1.1 2.7 1.0 M 2 M
آسامید 0.1 2.8 2.1 M 2 M
پالایش -4 0.8 17.5 M 18 M
سپر 0.1 1.2 2.5 M 19 M
قتربت -3 1.1 1.1 M 1 M
خاتم 0.1 2.7 1.9 M 3 M
حآفرین 5 1.2 43.8 M 44 M
تصمیم 0.1 2.3 1.1 M 2 M
دسانکو 2.1 1.5 6.6 M 7 M
کرمان -3.7 0.6 214.3 M 215 M
ثنور -3 0.8 11.3 M 11 M
ثامان 4.9 2.9 3.2 M 3 M
ددام 5 3.9 2.8 M 3 M
شستان 2 2.1 2.6 M 3 M
گنگین -3 1.2 0.7 M 1 M
دابور 2 1.3 1.7 M 2 M
میدکو 0.1 2 1.1 M 5 M
فیروزا 0.1 4.1 0.3 M 1 M
همای 0.1 0.4 5.1 M 6 M

حجم مشکوک و ارزش معاملات

حجم مشکوک ماه (30)

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم ضریب حجم
دلقما -4.9 0.7 22 M 86
دسانکوح 0.9 0 0 M 56
کباده -4.9 0.4 1 M 49
اتکای2 -0.7 0 50 M 38
غناب 3 0.8 1 M 34
فافزا 2.9 0.6 6 M 26
واحیا 0.2 2.3 24 M 18
حاریا -4 0.3 0 M 17
واتی -4.6 1.2 19 M 13
دسبحانح -9.8 4.1 1 M 12
کنور 0.5 0.1 9 M 10
هجرت 3.5 0.8 4 M 9.4
سپرمی 2 0.4 0 M 9.3
وحافظح -5.8 0 13 M 7.9
شخارک -5 0.1 4 M 7.6
اوان 4.8 0.8 3 M 5.4
دکپسول 0.9 1.3 4 M 5.4
قتربت -3 1.1 1 M 5.4
دابور 2 1.3 2 M 5.3
مبین -5 0.7 10 M 5.2
مفاخر -4.9 1.4 2 M 5
شتران 1.3 1.5 453 M 4.9
غگرجی -3.7 0.6 39 M 4.7
کپارس 2.5 1.2 13 M 4.6
اهرم -2.8 0.1 8 M 4.4
ارفع -5 0.1 7 M 4.4
فولای -4.9 0.5 4 M 4.3
زملاردح -5 5.3 2 M 4.3
نوری -5 0.1 7 M 4.2
کرمان -3.7 0.6 215 M 4

حجم مشکوک هفته (30)

نماد درصد آخرین قیمت حجم ضریب حجم
حاریا -4 0 M 47
تجلی 5 2,230 M 29
تپکو -3 82 M 18
فافزا 2.9 6 M 16
کنور 0.5 9 M 11
غناب 3 1 M 7.9
سخند 0.1 0 M 7.9
اوان 4.8 3 M 7.7
ثبات 0.1 23 M 7.3
واتی -4.6 19 M 7.2
شخارک -5 4 M 7.1
اهرم -2.8 8 M 6.2
واحیا 0.2 24 M 5.9
شتران 1.3 453 M 5.6
ومهان -1.5 30 M 5.6
غگرجی -3.7 39 M 5.5
اوصتا 0.1 4 M 5.4
فنرژی -4 0 M 5.3
دکپسول 0.9 4 M 5.1
هجرت 3.5 4 M 5.1
سپیدار -3.9 2 M 5.1
کاریس -4.3 2 M 4.8
سغرب -5 1 M 4.6
سپیدما2 -100 71 M 4.2
سپرمی 2 0 M 4.2
فنوال -5 2 M 4
فاذر 0.7 201 M 3.9
دابور 2 2 M 3.8
کارا 0.1 85 M 3.7
دلقما -4.9 22 M 3.6

بیشترین حجم معاملات

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت حجم
تجلی 1,052 5 2,230 M
شتران 3,805 1.3 453 M
خودرو 1,897 -0.8 283 M
هامرز 10,000 0 278 M
کرمان 760 -3.7 215 M
خساپا 1,514 -2.5 205 M
فاذر 859 0.7 201 M
کمند 10,105 0.1 198 M
وسکرمان 376 -4.1 167 M
خگستر 2,225 -2.7 164 M
شبندر 6,300 -5 150 M
شپنا 5,400 -4.3 136 M
خپارس 969 -2.5 134 M
خاور 1,086 -3 120 M
وساغربی 380 -2.6 118 M
خبهمن 1,777 -4 101 M
فملی 6,480 -4 96 M
وبصادر 1,753 -4 89 M
کارا 10,626 0.1 85 M
پترول 1,938 -5 85 M

بیشترین ارزش معاملات

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
هامرز 0 278 B 278 M
تجلی 5 233 B 2,230 M
کمند 0.1 201 B 198 M
کیان 0.1 176 B 54 M
شتران 1.3 173 B 453 M
اعتماد 0.1 169 B 41 M
پالایش -4 121 B 18 M
شبندر -5 95 B 150 M
کارا 0.1 91 B 85 M
شپنا -4.3 74 B 136 M
نوری -5 69 B 7 M
فملی -4 63 B 96 M
امین یکم 0.1 60 B 60 M
خودرو -0.8 53 B 283 M
فولاد -3.7 48 B 50 M
دارا یکم -2.3 44 B 4 M
سمگا -1.5 42 B 41 M
شپدیس -5 41 B 3 M
فردا 0.1 40 B 32 M
پارند 0.1 39 B 39 M
خگستر -2.7 36 B 164 M
کالا -4.7 35 B 15 M
ومعادن 0.7 34 B 38 M
بورس -3.8 33 B 44 M
واحیا 0.2 33 B 24 M
سپیدما 0.1 32 B 27 M
خساپا -2.5 31 B 205 M
افران 0.1 31 B 20 M
سپر 0.1 26 B 19 M
وغدیر -3.1 25 B 20 M

سهم های احتمالی مثبت و منفی

سهم های مثبت احتمالی فردا

نماد قدرت خریدار آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
حبندر 1.8 3 -0.5
واحیا 2.3 0.2 -2.19
غناب 0.8 3 0.95
حفارس 2.8 4.8 2.86
کسرام 1 2.1 0.61

سهم های منفی احتمالی فردا

نماد آخرین قیمت درصد قیمت آخر درصد قیمت پایانی
وسرضوی 653 -9.9 0
ثنوسا 4,090 -8.8 -0.18
وتعاون 1,500 -10 -2.52
مفاخر 29,250 -4.9 0.16
انرژی2 60,850 -5 0
غدشت 19,790 -5 0
سیلام 6,300 -5 0
داراب 2,116 -5 0
ثجوان 4,329 -5 0
وسخراج 2,099 -5 0
ساذری 6,690 -5 0
وسخراش 1,301 -5 0
لپیام 24,850 -5 0
وسقم 1,266 -5 0
وسصفا 693 -4.9 0
فکمند 31,800 -4.9 0
وسزنجان 1,349 -4.9 0
سدشت 23,020 -5 -0.08
وسخوز 603 -4.9 0
تکنو 5,650 -4.9 0
دلقما 1,615 -4.9 -0.06
ثعتما 21,550 -4.9 0
ثغرب 3,423 -5 -0.14
کمرجان 4,290 -5 -0.13
بخاور 2,143 -5 -0.18
کساپا 11,510 -5 -0.17
داوه 7,950 -4.9 -0.12
دجابر 8,990 -5 -0.21
آ س پ 4,540 -5 -0.23
ثنام 7,810 -5 -0.24

سهم های که از منفی به مثبت رفته اند (25)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
ولپارس -2.1 2.7 1.3 11
اوان -5 4.8 3.9 11
کسرام -5 2.1 0.6 10
کترام -0.6 4.1 3.5 10
ثامان -4.9 4.9 3.6 10
حفارس -1.3 4.8 2.9 8
پاکشو -3.4 1 1.6 6
ومعادن -1.3 0.7 1.4 6
کنور -2.1 0.5 0.5 6
حبندر -3 3 -0.5 6
پلاستح -1.9 3 1.9 6
غناب -3 3 1 6
ولراز -3 2.8 1.4 6
بایکا -2.7 0.1 0.6 6
رنیک -1.7 0.8 0.1 6
تماوند -3 0.2 -0.4 6
کصدف -2.4 0.2 0.2 5
تجلی -0.2 5 4.4 5
واحیا -3 0.2 -2.2 5
بکام -1.7 0.1 0.1 4
سجام -0.7 0.3 -0.6 3
فجوش -100 5 0 0
کورز -100 5.2 0 0
خلیبل -100 2.9 0 0
بتک -100 1.9 0 0

سهم های که از مثبت به منفی رفته اند (65)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
وحافظح 6 -5.8 -5.8 13
غدام 0.7 -5 -4.5 6
ثپردیس 0.6 -5 -1.3 6
فاراک 0.3 -5 -4.4 6
فرآور 2.6 -5 -4.5 8
سبزوا 1.7 -5 -2.4 7
فسرب 0.8 -5 -4.2 6
فجام 0.4 -5 -2.2 6
وتوسم 0.2 -5 -3.3 6
فولای 0.3 -4.9 -4.8 6
شفن 3 -4.9 -3.5 8
دلقما 4.9 -4.9 -0.1 10
کباده 4.1 -4.9 -2.7 10
ختور 0.3 -4.9 -4.8 6
گدنا 1.3 -4.9 -4 7
حسینا 2.6 -4.9 -1.9 8
ثشاهد 0.5 -4.9 -3.8 6
مفاخر 0.8 -4.9 0.2 10
کخاک 3 -4.9 -0.2 8
قشهد 2 -4.9 -1.5 7
وتوکا 1.4 -4.8 -2.4 7
زمگسا 0.9 -4.7 -1.4 6
قهکمت 1 -4.6 -1.4 8
فاسمین 0.4 -4.5 -3.4 6
قمرو 3.2 -4.1 -0.3 8
دشیمی 0.7 -3.9 -1.5 7
کروی 2.9 -3.8 -1.4 7
وبملت 0.1 -3.7 -3.4 5
کاسپین 1.2 -3.4 -0.5 5
دیران 1.2 -3.4 -1.5 7
کلر 2.4 -3.3 -2.7 8
چکاپا 0.3 -3.1 -2.8 5
قپیرا 0.1 -3 -0.6 5
وحکمت 2.1 -3 -2.6 5
دحاوی 0.2 -3 -1.3 3
گنگین 1.1 -3 -0.5 6
ثنور 3 -3 -0.4 6
دزهراوی 4.1 -2.8 0.6 8
سکرد 1.8 -2.7 -0.2 8
پخش 1.3 -2.7 -1 6
جم پیلن 1.5 -2.6 -0.8 5
سمتاز 2.6 -2.4 -0.2 6
سپاها 2.9 -2.4 -1 6
شکربن 1.2 -2.4 0.5 6
وایران 3.5 -2.2 -1.2 8
ستران 1.2 -2.2 -0.9 4
ثشرق 0.7 -2.2 -1 6
کرازی 1.5 -2.1 -1.5 4
اتکای 1.3 -2.1 -1.3 7
وساخت 1.9 -2 -1.1 6
پرداخت 0.6 -1.8 -3.5 7
زگلدشتح 5 -1.8 2.9 7
سمگا 0.3 -1.5 0 2
گوهران 0.5 -1.4 0.1 4
وآفری 0.8 -1.2 0 3
خدیزل 2.9 -1.2 -0.6 6
تملت 4.4 -1.1 -0.7 10
وزمین 1.3 -1 -0.1 4
وملت 0 -0.7 -0.2 1
کهمدا 1 -0.7 -0.8 5
کمینا 1.3 -0.5 -0.3 4
سقاین 1.1 -0.5 -1.1 6
کگل 0.1 -0.4 -0.1 3
لابسا 1.4 -0.3 -0.4 4
ولبهمن 4.3 -0.2 1 8

بیشترین و کمترین تغییرات قیمت

بیشترین افزایش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
فبستم 1,367 5 5
وسالت 1,865 5 5
قچار 9,680 5 4.9
حآفرین 3,241 5 4.8
تجلی 1,052 5 4.4
ددام 8,460 5 4.2
دتوزیع 24,950 4.8 4.2
دابور 23,290 2 4.1
کپارس 7,020 2.5 3.9
دکپسول 29,650 0.9 3.9
اوان 9,440 4.8 3.9
کسعدی 7,100 1.9 3.6
ثامان 11,500 4.9 3.6
کترام 22,800 4.1 3.5
هجرت 26,950 3.5 3.5
دسانکو 13,220 2.1 3.1
ونچر 435,000 3.1 3.1
فاذر 859 0.7 3.1
شسم 137,050 3 3
فافزا 30,500 2.9 2.9

بیشترین کاهش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
بکاب 50,000 -21.7 -21.7
دسبحانح 4,860 -9.8 -9.7
خمهرح 406 -10 -9.3
خریختح 1,047 -9 -7.8
شدوصح 6,360 -8.4 -7.5
پکویرح 2,368 -5.8 -6
وحافظح 3,000 -5.8 -5.8
کمنگنزح 7,110 -4.6 -5.5
سحرخیز 17,400 -5.9 -5.2
دشیری 107,450 -5 -5
شیراز 58,780 -5 -5
شگل 4,436 -5 -5
پکرمان 16,960 -5 -5
چکاوه 6,280 -5 -5
زملاردح 4,417 -5 -5
ثتران 2,685 -4.6 -5
خراسان 97,720 -5 -5
خلنت 60,150 -5 -5
کتوکاح 3,952 -5 -5
شتوکاح 10,940 -5 -5
فجر 17,510 -5 -4.9
زاگرس 163,000 -5 -4.9
غگرجی 1,504 -3.7 -4.9
آسیا 1,429 -5 -4.9
مبین 19,880 -5 -4.9
کپشیر 8,690 -4.9 -4.9
کتوکا 6,200 -4.8 -4.9
ورنا 2,669 -5 -4.9
جهرم 1,006 -4.9 -4.9
وآذر 27,550 -5 -4.9

بیشترین کاهش یک هفته اخیر

نماد افزایش سرمایه درصد آخرین قیمت بازده 5 بازده 7
خمهرح - -10 -18 -27
خریختح - -9 -16 -25
ولشرقح - -4.9 -13 -20
زملاردح - -5 -12 -20
ذوب - -5 -12 -20
شسینا 2243% -5 -11 -19
غدام - -5 -11 -18
دسبحانح 350% -9.8 -18 -18
فجر - -5 -11 -18
آپ 109% -5 -10 -18
جهرم - -4.9 -10 -17
فنورد - -5 -11 -17
دتولید - -5 -8 -16
چکاوه - -5 -10 -16
کویر 130% -5 -8 -16
شگل - -5 -11 -16
کپشیر - -4.9 -13 -16
غدیس - -4.9 -11 -15
مادیرا - -5 -11 -15
خفنر - -4.8 -11 -15
غگرجی 12% -3.7 -10 -15
غاذر - -5 -9 -15
شلعاب - -5 -11 -15
خرینگ - -5 -9 -15
ثشاهد - -4.9 -9 -15
لپارس - -5 -8 -14
پسهند - -5 -6 -14
زاگرس - -5 -9 -14
سنیر 130% -5 -10 -14
کفراح 448% -5.8 -4 -14
پکرمان - -5 -10 -14
فروی - -5 -8 -14
خزر - -4.9 -8 -14
ارفع - -5 -13 -14
بورس 250% -3.8 -12 -14

بیشترین افزایش یک هفته اخیر

نماد قیمت آخر درصد آخرین قیمت بازده 5 بازده 7
فبستم 1,367 5 11 20
وسالت 1,865 5 11 20
شسم 137,050 3 11 18
مفاخر 29,250 -4.9 7 16
دسانکو 13,220 2.1 11 14
کمنگنز 10,340 0.2 3 14
شتهران 8,100 1.9 8 12
حفارس 5,860 4.8 12 12
قتربت 70,200 -3 4 12
وحافظح 3,000 -5.8 6 12
اتکای 10,520 -2.1 3 11
شستان 4,391 2 7 10
حبندر 16,520 3 6 10
پشاهن 6,030 0 6 9
افرا 21,750 -4.8 2 9
سخواف 8,130 -3 1 9
دابور 23,290 2 12 9
ونیرو 2,445 -5 1 9
دکپسول 29,650 0.9 14 8
هجرت 26,950 3.5 14 7
دسانکوح 10,900 0.9 4 7
گنگین 31,250 -3 3 7
ورازی 1,207 -3 1 7
آریان 13,210 3 6 6
کابگن 7,400 1 4 6

عرضه و تقاضا و P/E و EPS

P/E های کمتر از 6

نماد آخرین قیمت EPS P/E
وسالت 1,865 4,107 0.45
وصنا 2,687 1,219 2.26
شتهران 8,100 3,235 2.5
وکبهمن 8,320 3,269 2.56
وبوعلی 3,271 1,309 2.57
ومدیر 4,240 1,635 2.6
وسکاب 2,872 1,107 2.62
ثنور 6,910 2,661 2.66
وپویا 3,095 1,137 2.78
پشاهن 6,030 1,986 3.04
وآذر 27,550 8,500 3.24
وآوا 2,151 688 3.26
خاور 1,086 318 3.42
سخند 10,089 2,906 3.47
ولبهمن 6,110 1,759 3.51
وتوسم 7,870 2,272 3.53
پردیس 3,188 917 3.55
ودی 3,888 1,076 3.56
کورز 35,419 9,330 3.61
البرز 1,521 423 3.65
صبا 5,890 1,569 3.79
شتران 3,805 999 3.82
فجر 17,510 4,576 3.83
وتجارت 1,678 433 3.87
شاوان 118,550 29,989 3.96
خکار 2,478 624 3.98
اعتلا 3,452 876 3.98
ما 4,388 1,132 4
فولاد 9,600 2,411 4.02
وسبحان 2,134 546 4.03
واعتبار 2,791 718 4.04
هرمز 13,080 3,238 4.08
وصنعت 5,730 1,361 4.22
فسپا 14,280 3,377 4.22
فولای 5,770 1,347 4.29
فخوز 5,290 1,209 4.38
شبندر 6,300 1,446 4.38
شراز 108,900 24,759 4.39
وبصادر 1,753 399 4.43
گوهران 4,906 1,120 4.45

نمادهایی با بیشترین EPS

نماد قیمت آخرین EPS P/E
شاوان 118,550 29,989 3.96
فنورد 155,230 28,580 5.46
شپدیس 134,100 25,934 5.19
پارس 160,690 25,136 6.51
جم پیلن 118,110 25,009 4.81
شراز 108,900 24,759 4.39
زاگرس 163,000 23,448 6.96
شبصیر 102,200 20,102 5.11
مارون 170,850 19,115 9
نوری 92,080 18,782 4.91
خراسان 97,720 17,159 5.7
شغدیر 74,310 15,515 4.78
شکبیر 85,350 15,267 5.71
بوعلی 68,000 11,728 5.91
سخاش 74,610 11,107 6.73
شصفها 104,550 10,090 10.56
شکربن 80,250 9,749 8.48
کورز 35,419 9,330 3.61
بموتو 61,820 8,545 7.36
وآذر 27,550 8,500 3.24
شاراک 37,400 7,626 4.94
شرانل 42,000 7,499 5.73
ساوه 43,100 7,454 5.85
خدیزل 54,500 7,279 7.53
شبریز 33,980 7,192 4.76

بیشترین ارزش صف تقاضا

نماد قیمت آخرین قیمت پایانی ارزش صف حجم صف
تجلی 5 4.4 54 B 513 M
وسالت 5 5 24 B 126 M
ددام 5 4.2 9 B 4 M
قچار 5 4.9 8 B 8 M
هامرز 0 0 6 B 6 M
دتوزیع 4.8 4.2 5 B 2 M
پدرخش 5 1.6 5 B 7 M
خعمرا 2.9 0 4 B 7 M
حآفرین 5 4.8 4 B 8 M
شلیا 2.8 0.9 4 B 1 M
تاراز 0 0 2 B 2 M
شتهران 1.9 1.9 1 B 2 M
پشاهن 0 0 1 B 2 M
حفارس 4.8 2.9 1 B 0 M
ثامان 4.9 3.6 1 B 1 M
شمواد 1.9 1.9 1 B 0 M
فبستم 5 5 1 B 5 M
نبروج 3.9 0 1 B 1 M
بتک 1.9 0 1 B 0 M
شسم 3 3 1 B 0 M
کورز 5.2 0 0 B 0 M
غناب 3 1 0 B 0 M
سمایه 3 2.6 0 B 1 M
فافزا 2.9 2.9 0 B 0 M
شستان 2 1.8 0 B 1 M
سپرمی 2 2 0 B 0 M
کابگن 1 1 0 B 0 M
تفیرو 2 0.3 0 B 0 M
پلاستح 3 1.9 0 B 0 M
حبندر 3 -0.5 0 B 0 M

بیشترین ارزش صف عرضه

نماد قیمت آخرین قیمت پایانی ارزش صف حجم صف
اعتماد 0.1 0.1 66 B 2 M
اوصتا 0.1 0.1 35 B 13 M
کارین 0.1 0.1 29 B 0 M
وشمال -2 -2 28 B 5 M
غدشت -5 0 23 B 12 M
ثقزوی -3 -3 23 B 13 M
شبندر -5 -4.4 22 B 35 M
نوری -5 -4.9 20 B 2 M
تپکو -3 -3 19 B 79 M
وسخوز -4.9 0 17 B 288 M
شاوان -5 -4.8 17 B 1 M
شپدیس -5 -4.7 15 B 1 M
خاورح -2.7 -2.7 15 B 806 M
زاگرس -5 -4.9 14 B 1 M
خفناور -2.9 0 14 B 5 M
انرژی3 -5 -4.8 13 B 2 M
وسخراج -5 0 12 B 59 M
شیراز -5 -5 12 B 2 M
کمند 0.1 0.1 12 B 6 M
آسامید 0.1 0.1 11 B 2 M
خاتم 0.1 0.1 11 B 5 M
حگردش -3 -3 11 B 29 M
همای 0.1 0.1 11 B 10 M
خبنیان -3 0 11 B 80 M
شبصیر -5 -4.4 11 B 1 M
جهرم -4.9 -4.9 10 B 99 M
وسرمد -2.9 -1.5 10 B 19 M
وسرضوی -9.9 0 9 B 125 M
شگویا -4.9 -4.5 9 B 9 M
سدبیر -5 -1 8 B 3 M
خفولا -3 -3 8 B 4 M
پارند 0.1 0.1 7 B 5 M
هامرز 0 0 7 B 7 M
جم -5 -3.6 7 B 2 M
کیان 0.1 0.1 7 B 0 M
سفارود -3.9 -3.9 7 B 7 M
قشرین -5 -1.3 6 B 10 M
خزامیا -5 -4.7 6 B 9 M
شزنگ -3 -0.4 6 B 1 M
کگاز -5 -0.2 6 B 5 M

ورود و خروج پول به صنایع و آستانه صف

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول (میلیارد تومان)
صندوق قابل معامله 31.9 B
قند و شکر 1.2 B
کامپیوتری 0.4 B
محصولات فلزی 0.4 B
انبوه سازی 0.1 B
فعالیت هنری 0.0 B

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول (میلیارد تومان)
شیمیایی -164.7 B
کانه فلزی -136.7 B
فلزات اساسی -96.5 B
نفتی -65.2 B
بانک -46.2 B
محصولات غذایی -33.9 B
هتل و رستوران -31.7 B
خودرو -25.1 B
بیمه -23.7 B
سرمایه گذاری -21.0 B
کمکی به نهادها -17.6 B
رایانه -14.5 B
حمل ونقل -13.1 B
دارویی -10.8 B
سیمان -8.9 B

سهم‌های که در آستانه‌ی صف خرید

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی قدرت خریدار
اوان 4.8 3.9 0.8
آریان 3 2.5 0.8

سهم‌های که در آستانه‌ی صف فروش

نماد درصد آخر درصد پایانی قدرت خریدار حجم عرضه
پترول -5 -4.8 0.5 3,400
ولصنم -5 -1.72 0.5 8,963
سغرب -5 -4.71 0.1 4,500
وبوعلی -5 -2.15 0.5 10,000
نمرینو -5 -2.52 0.5 1,396
پسهند -5 -4.89 0.5 70,576
غپاک -5 -1.86 0.8 2,035
غشاذر -5 -0.68 0.7 1,500
شپاکسا -5 -1.63 0.6 111,406
ملت -5 -3.47 0.2 250,219
تلیسه -5 -4.79 0.6 1,080,241
فاراک -5 -4.35 0.9 354,980
فرآور -5 -4.54 0.4 64,481
زشریف -5 -1.48 0.7 1,229,912
ثمسکن -5 -3.07 0.7 291,925
فخاس -5 -0.87 0.9 758
خپویش -5 -0.96 0.8 208
تکمبا -5 -4.53 0.9 6,497
وپارس -5 -4.81 0.3 10,000
دکیمی -5 -2.11 0.6 623
فسرب -5 -4.24 0.6 793,934
وپخش -5 -0.59 0.1 7,391
وصنعت -5 -4.81 1 5,850
قاسم -5 -3.74 0.4 1,112,091
توریل -5 -4.69 0.5 5,400
کفپارس -5 -4.6 0.6 209,600
تاپیکو -5 -4.35 0.4 2,199,957
میهن -5 -1.3 1.2 170,134
حفاری -5 -4.88 0.3 46,600
زبینا -5 -4.46 0.8 843,619
بخاور -5 -0.18 0.3 882,056
پکویر -5 -2.18 1.7 9,500
ولکار -5 -0.72 23.6 104
زدشت -5 -3.92 0.9 206,071
رتکو -5 -0.88 1.7 1,500
فنوال -5 -4.56 0.2 2,100
ساینا -5 -0.45 0.8 849
وتوسم -5 -3.26 0.3 80,041
سبهان -5 -1.95 0.9 1,000
حخزر -4.9 -1.21 0.5 100

حق تقدم و معاملات بلوکی

حق تقدم و اختلاف با خود سهم

نماد قیمت حق تقدم قیمت سهم اصلی درصد اختلاف (سود)
وحافظح -5.8 -0.45 66%
شدوصح -8.4 -0.61 56%
پلاستح 3 -0.62 53%
کخاکح 0 -0.15 43%
شاملاح -2.8 -1 42%
پکویرح -5.8 -2.18 40%
زملاردح -5 -2.08 39%
ولشرقح -4.9 -0.46 36%
کفراح -5.8 -4.28 35%
حبندرح -2.9 -0.5 34%
دسبحانح -9.8 -2.27 32%
فسازانح -3 -0.29 30%
کمنگنزح -4.6 -1.16 26%
کتوکاح -5 -4.92 25%
سجامح -2.7 -0.55 23%
بفجرح -6.6 -2.82 23%
تملتح -1.4 -0.65 18%
فن آواح 0 0 14%
دسانکوح 0.9 3.09 12%
خمهرح -10 -2.05 12%
زگلدشتح -1.8 -0.48 11%
خریختح -9 -1.53 10%
دفاراح 0 -1.81 8%
وصندوقح -1.8 -1.81 7%
شتوکاح -5 -4.88 4%
خاورح -2.7 -2.86 -8%

نمادهای که معاملات بلوکی دارند

نماد آخرین قیمت حجم
اتکای2 10,660 50.0 M
فسپا2 14,380 17.4 M
ساروم2 34,500 5.0 M
سپیدما2 1 71.0 M
کمند2 1 58.5 M
کیان2 1 12.6 M
یاقوت2 1 7.4 M
تصمیم2 1 2.0 M
آکورد2 1 2.0 M
آسام2 1 0.5 M
اطلس2 1 0.1 M