تابلو معاملات حق تقدم بورس و فرابورس

تابلو معاملات حق تقدم بورس و فرابورس, محاسبه لحظه ای اختلاف قیمت سهم با حق تقدم با احتساب پرداخت مبلغ صد تومان به ازای هر حق تقدم و همچنین محاسبه حجم و ارزش معاملات و ورود و خروج پول حقیقی به حق تقدم ها و مهلت استفاده و پایان حق تقدم و تعداد روزهای باقی مانده و همچنین قدرت خریدار حقیقی و بازده حق تقدم ها

# نماد لینک قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و آخرین قیمت سهم اصلی درصد اختلاف (سود خرید) درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته حجم تقاضا حجم عرضه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه حجم معاملات ارزش معاملات روز باقیمانده مهلت استفاده
1 فنفتح 2.99
-2.99
13,160
1.26
13,737
-4.25
1.66
15,026
6% 6.17 -1,070 1 7.4 1.9 0 564,427 0 0 0 4,260,206 5,852
2 میدکوح -2.86
0.16
44,500
-0.07
44,400
0.23
0.04
47,310
4% 3.54 195 4 0.6 1.9 10,967 1,130 0 0 0 435,849 1,935 7 1400/07/07
3 وتعاونح -2.93
-2.93
893
-2.93
893
0
-0.18
2,258
19% 0 0 0.3 0 0.1 0 6,531,585 0 0 0 22,867 2 511556 1400/08/07
4 رکیشح -1.89
-4.91
5,040
-6.60
4,950
1.69
-4.49
7,240
20% 10.1 116 0.9 0.5 1.1 1,050 29,937 33 33 33 2,236,371 1,108 11 1400/06/19
5 ددامح 0.00
0.00
15,600
0.00
15,600
0
-0.71
15,470
-7% 0 16 0 0.5 0.7 0 14,199,586 0 0 0 10,483 16
6 دسانکوح -5.00
-3.43
11,070
-3.97
11,008
0.54
-3.2
16,038
33% 5.23 330 2 1.6 4.3 10,000 4,000 16 -68 -93 2,633,625 2,899 21 1400/06/09
7 ولتجارح -1.61
-2.27
1,763
-0.61
1,793
-1.66
-0.17
3,445
25% 5.71 -359 0.9 0.6 0.8 40,000 6,000 0 0 0 5,900,828 1,058 15 1400/07/15
8 کحافظح -2.89
-6.86
2,350
-8.24
2,315
1.38
-4.55
3,948
18% 10.88 -318 0.9 2.9 1.1 20,000 54,000 0 0 0 19,602,595 4,538
9 کگازح 4.11
-5.50
17,700
-5.29
17,740
-0.21
-3.75
20,780
11% 10.67 1,585 0 42.5 2.5 600 953,306 0 0 0 4,822,358 8,553
10 دابورح -2.57
-3.04
24,550
-3.04
24,550
0
-4.86
28,580
12% 5.5 -262 1.9 0.6 0.8 24,397 2,854 0 0 0 326,897 803 17 1400/07/17
11 دفاراح -0.28
-4.88
13,830
-5.57
13,730
0.69
-4.77
17,980
21% 10.59 -554 0.8 0.6 1.4 12,995 3,333 0 0 0 941,627 1,293 11 1400/07/11
12 کنورح -2.53
-2.21
15,470
-2.28
15,460
0.07
-3.06
17,090
4% 6.67 1,463 3 0.6 0.7 8,142 31,777 0 0 0 6,191,619 9,575
13 وحافظح 2.99
2.17
5,232
2.66
5,257
-0.49
-0.25
10,857
74% 2.67 8 1.4 1.4 0.8 1,700 2,618 0 0 0 5,606,512 2,947 16 1400/07/16
14 دزهراویح -5.86
-9.95
5,070
-9.77
5,080
-0.18
-4.78
6,180
2% 4.54 19 0 3.5 0 90,000 562,847 -2 -17 0 37,153 19
15 اتکامح -4.01
-2.25
2,171
-4.64
2,118
2.39
-3.34
3,706
17% 12.8 0 2 5.2 1.1 7,702 2,500 0 0 0 1,828,284 387
16 وپخشح -5.43
-4.65
28,270
-4.45
28,330
-0.2
-0.61
30,910
6% 2.71 -95 0.4 0.1 0.3 1,565 262 0 0 0 34,894 99 9 1400/07/09