تابلو خرید و فروش لحظه ای بورس تهران

1400-04-02 12:31:20 وتجارت
تعداد حجم قیمت فروش قیمت خرید حجم تعداد
2 12,227 2,587 2,583 3,781 1
1 3,000 2,588 2,582 23,675 3
1 3,391 2,589 2,580 65,538,436 175