تابلو خرید و فروش لحظه ای بورس تهران

1400-04-02 12:31:20 سامان
تعداد حجم قیمت فروش قیمت خرید حجم تعداد
1 600 9,243 9,177 2,308,681 66
0 0 0 9,150 8,557 2
0 0 0 9,110 10,000 1