تابلو خرید و فروش لحظه ای بورس تهران

1400-04-02 12:31:20 وپست
تعداد حجم قیمت فروش قیمت خرید حجم تعداد
1 4,537 23,650 23,650 3,615 1
2 12,495 23,680 23,640 8,777 2
2 12,173 23,700 23,600 100,000 1