آمار و اطلاعات معاملات پیش گشایش بورس

آمار و اطلاعات معاملات پیش گشایش بورس شامل بیشترین ارزش تقاضا در رنج منفی پیش گشایش و بیشترین قدرت تقاضا در پیش گشایش و بیشترین ارزش تقاضا در رنج مثبت پیش گشایش و صف های خرید و صف های فروش پیش گشایش

بیشترین ارزش تقاضا در تایم پیش گشایش

بیشترین ارزش تقاضا در رنج منفی پیش گشایش

نماد قیمت قدرت تقاضا فشار حجم تقاضا حجم عرضه
دتولیدح -5 0 100 4 K 0
کصدف -2.1 0 94 68 K 300
وپارس -1.5 14.4 93 493 K 721
لوتوس -0.5 9.8 93 200 K 1 K
کیمیاتک -0.9 27 90 3 K 72
وهنر -1.2 4.5 89 20 K 10 K
افق -1.4 11.7 87 10 K 1000
بکامح -3.5 6.1 86 993 K 646
پلاسک -1.9 11.6 86 8 K 1 K
دتولید -1.8 8 85 23 K 3 K
دپارس -1.8 7.4 84 1000 1 K
سیستم -4.2 3.3 82 26 K 18 K
دفارا -4.3 0 81 2 K 1000
گوهران -2.6 1.8 80 11 K 3 K
غشصفا -3.5 2.7 78 10 K 128
فخاس -4.9 0 78 2 K 1 K
نتوس -2.7 13.3 77 15 K 6 K
اتکای -3.7 3.7 77 51 K 30 K
شراز -2.9 6.8 76 190 97
ومدیر -0.8 3 76 2 K 854
کسرام -4.1 6 75 5 K 11 K
وحکمت -2.5 0 75 7 K 7 K
فاهواز -0.5 6.1 75 3 K 1000
پرداخت -2.3 5.6 74 79 K 5 K
زبینا -0.9 5.9 74 12 K 5 K

بیشترین ارزش تقاضا در رنج مثبت پیش گشایش

نماد قیمت قدرت تقاضا فشار حجم تقاضا حجم عرضه
کالا 5 7.7 100 7 M 1 K
شتوکا 5 0 100 10 M 3 K
فرابورس 5 1.4 39 5 M 2 M
غناب 3 0 100 838 K 0
کباده 3 0 100 3 M 0
خعمرا 3 0 100 15 M 0
وسپهر 0 26.2 99 7 M 20 K
حبندرح 3 0 100 4 M 0
میدکو 0 76.2 98 378 K 550
مفاخر 5 0 96 1 M 25 K
وپاسار 0 4.7 64 787 K 2 K
وسالت 3 0 100 30 M 0
خاهن 0.2 10.9 83 988 K 16 K
ریشمک 1.1 2.1 90 5 K 10 K
شرنگی 3 0 100 126 K 0
دارا یکم 0.6 3.8 -11 157 K 171 K
پاکشو 0.2 3.1 62 50 K 148 K
دتهران‌ 4 0 100 314 K 0
کورز 5 0 100 52 K 0
فکمند 3 0 89 20 K 17 K
بپاس 0.1 5.4 78 594 29 K
دیران 2.1 9.3 92 365 11 K
توسن 1.4 1.2 35 221 K 154 K
سخزر 0.6 11.3 63 50 K 16 K
حگردش 1.7 8.3 75 33 K 31 K

بیشترین سرانه خریدار پیش گشایش

نماد قیمت سرانه قدرت تقاضا فشار حجم تقاضا حجم عرضه
میدکو 0 1,652 76.2 98 378 K 550
سخزر 0.6 778 11.3 63 50 K 16 K
کیمیاتک -0.9 578 27 90 3 K 72
شغدیر 0.3 526 6.6 37 100 20 K
خاهن 0.2 501 10.9 83 988 K 16 K
وپاسار 0 450 4.7 64 787 K 2 K
حبندرح 3 407 0 100 4 M 0
نتوس -2.7 399 13.3 77 15 K 6 K
بپاس 0.1 398 5.4 78 594 29 K
پاکشو 0.2 357 3.1 62 50 K 148 K
شراز -2.9 352 6.8 76 190 97
حشکوه 0 328 3.6 72 400 K 2 K
تاپیکو 1.1 316 5.5 54 50 K 47 K
کالا 5 274 7.7 100 7 M 1 K
بوعلی 0 264 52.3 92 1 K 735
امید 1.1 262 4.4 65 436 K 54 K
ارفع 2.3 242 1.9 37 3 K 12 K
شفن -0.2 233 3 -17 20 K 16 K
افق -1.4 233 11.7 87 10 K 1000
دیران 2.1 228 9.3 92 365 11 K
هرمز -0 226 1.8 -2 1 K 4 K
وتوکا -0.9 225 0.8 -3 160 K 60 K
شتهران 4 223 0 100 268 K 0
حگردش 1.7 222 8.3 75 33 K 31 K
اپال 0.5 222 25.5 90 11 K 2 K
ریشمک 1.1 219 2.1 90 5 K 10 K
فسبزوار 0 212 3.9 26 12 K 5 K
فکمند 3 211 0 89 20 K 17 K
خپویش 1.7 210 2.7 10 28 K 1000
پشاهن 5 201 0 100 256 K 0

صف خرید و فروش پیش گشایش بازار بورس

بیشترین قدرت تقاضا در پیش گشایش

نماد قیمت قدرت تقاضا فشار حجم تقاضا حجم عرضه
میدکو 0 76 98 378 K 550
وملی 0 16 86 696 59
مبین 2 15 73 60 K 2 K
وپارس -1.5 14 93 493 K 721
نتوس -2.7 13 77 15 K 6 K
شپاس 1.2 13 89 350 907
افق -1.4 12 87 10 K 1000
پلاسک -1.9 12 86 8 K 1 K
سخزر 0.6 11 63 50 K 16 K
خاهن 0.2 11 83 988 K 16 K
نیرو 2 11 79 14 K 267
لوتوس -0.5 10 93 200 K 1 K
سپ -3 10 71 38 K 770
دیران 2.1 9 92 365 11 K
کوثر 0.8 9 79 129 K 34 K
حگردش 1.7 8 75 33 K 31 K
چکاپا 0.1 8 84 2 K 7 K
زکشت -2.8 8 36 125 K 111 K
دتولید -1.8 8 85 23 K 3 K
سرچشمه 0.9 8 58 95 K 47 K
غچین -1.7 8 69 20 K 500
کالا 5 8 100 7 M 1 K
رمپنا 0.1 8 49 13 K 4 K
دپارس -1.8 7 84 1000 1 K
خبهمن 1.2 7 78 50 K 88 K
شراز -2.9 7 76 190 97
شغدیر 0.3 7 37 100 20 K
غگل 2.2 7 91 54 K 13 K
بکامح -3.5 6 86 993 K 646
شفارا -1.2 6 71 17 K 1 K
فاهواز -0.5 6 75 3 K 1000
کسرام -4.1 6 75 5 K 11 K
زبینا -0.9 6 74 12 K 5 K
ونفت 0.1 6 63 10 K 8 K
پرداخت -2.3 6 74 79 K 5 K
تاپیکو 1.1 6 54 50 K 47 K
خچرخش -2 5 65 630 1 K
بپاس 0.1 5 78 594 29 K
مادیرا 1 5 14 100 K 92 K
حآسا 0.8 5 72 56 K 32 K

صف های خرید پیش گشایش (29) عدد

نماد قیمت قدرت حجم تقاضا حجم عرضه
کالا 5 8 7 M 1 K
شتوکا 5 0 10 M 3 K
فرابورس 5 1.4 5 M 2 M
غناب 3 0 838 K 0
کباده 3 0 3 M 0
خعمرا 3 0 15 M 0
حبندرح 3 0 4 M 0
مفاخر 5 0 1 M 25 K
وسالت 3 0 30 M 0
شرنگی 3 0 126 K 0
دتهران‌ 4 0 314 K 0
کورز 5 0 52 K 0
کایتا 5 0 62 K 0
غشوکو 5 3.9 705 K 1000
شتهران 4 0 268 K 0
پشاهن 5 0 256 K 0
نبروج 4 0 530 K 0
خلیبل 4.6 0 2 M 0
انار 0 0 319 K 0
فبستم 4.9 0 521 K 0
بتک 2 0 46 K 0
غشوکوح 3 0 368 K 5 K
کابگن 1 0 78 K 0
فجوش 5 0 408 K 0
سپرمی 1 0 142 K 0
تفیرو 4 0 12 K 0
رماس 0 0 7 K 0
قاروم 0 0 74 M 0
نشار 0 0 450 K 0

صف های فروش پیش گشایش (112) عدد

نماد قیمت قیمت حجم تقاضا حجم عرضه
سمگا -5 11,908 843 K 39 M
وبرق -3 130,642 0 3 M
وشمال -2 73,309 0 5 M
وگردش -3 11,651 0 27 M
ثقزوی -3 28,500 0 9 M
خفناور -3 38,486 0 5 M
حسیر -5 27,630 59 K 6 M
وسخوز -9.9 572 0 237 M
قجام -2 6,181 0 27 K
سمایه -21.6 6,779 1000 16 M
البرز -5 1,834 0 60 M
اپرداز -5 25,289 2 K 4 M
وسخراج -5 2,099 0 51 M
شلیا -5 36,719 0 3 M
شکف -2 95,499 0 966 K
انرژی1 -5 95,110 0 405 K
قچار -5 8,624 2 K 11 M
تمحرکه -3 19,063 0 4 M
شزنگ -3 151,124 0 5 K
شپلی -3 6,300 0 11 M
خبازرس -3 22,780 0 3 M
ساذری -23.3 9,491 1000 5 M
شمواد -2 45,281 0 1 M
غبهار -3 17,370 0 3 M
حبندر -3 16,005 0 3 M
ورازی -3 1,647 0 29 M
سخواف -3 7,502 0 6 M
غدام -5 104,000 0 427 K
وسصفا -4.9 693 0 64 M
خصدرا -5.4 2,239 9 K 19 M
وسرضوی -9.9 654 0 63 M
سایرا -2 29,136 0 1 M
شگامرن -100 268,489 0 150 K
ثنام -3.2 11,177 5 K 4 M
پلاستح -3 5,012 0 7 M
واحصا -3 45,384 0 4 K
گکیش -5 28,477 0 1 M
فنرژی -2 12,195 0 3 M
ثتوسا -3 14,391 0 2 M
ثنظام -3 21,301 0 1 M
فسدید -1 103,879 0 272 K
ثعتما -3 26,425 0 1 M
سلار -5 26,402 0 1 M
گپارس -3 130,474 0 199 K
وسخراش -5 1,301 0 20 M
گشان -3 20,935 0 1 M
قشرین -3 7,437 0 3 M
وحافظ -3 9,147 0 3 M
قیستو -3 23,678 0 840 K
کهرام -2 85,246 0 9 K
وسقم -5 1,267 0 17 M
حرهشا -3 100,118 0 185 K
دسانکو -5 12,141 199 K 1 M
فالوم -3 25,002 0 751 K
وجامی -3 6,790 0 3 M
وسدید -20.1 1,107 5 K 15 M
لپیام -3 31,874 0 493 K
کیا -100 7,690 0 150 K
ومشان -3 43,948 0 245 K
تابا -3 22,707 0 572 K
لکما -2.9 935 0 12 M
معیار -3 41,688 0 268 K
فماک -100 19,500 0 356 K
وسنا -5 10,767 0 1 M
سنوین -5 6,624 0 958 K
پلاست -3 8,186 0 1 M
کمینا -3 9,626 0 565
تیپیکو -5 19,610 0 405 K
وسزنجان -4.9 1,349 0 6 M
پارتا -3 23,212 0 15 K
قشکر -5 2,252 0 3 M
وپسا -6.9 1,656 75 K 4 M
ولتجار -5 2,874 0 2 M
دشیری -3 124,904 0 45 K
وثوق -3 8,632 0 603 K
انرژی2 -5 97,120 0 50 K
استارز -10 180,000 0 17 K
وفتخار -5 1,961 0 2 M
ثجوان -3 4,889 0 19 K
ثاژن -2 4,759 0 816 K
بایکا -3.4 19,196 500 185 K
ثالوند -5 6,918 313 K 480 K
کبافق -5 28,080 17 K 85 K
تپولا -3 16,157 0 165 K
ولشرقح -4.9 1,216 1 M 2 M
وزمین -4 9,342 0 9 K
وآرین -3 1,907 0 1 M
ولانا -3 11,448 0 149 K
ثاصفا -3 9,202 0 190 K
نوآور -10 700,000 0 1000
آرمان -3 5,544 0 132 K
نبورس -5 10,830 0 40 K
قنقش -2 110,884 0 46
ثروت -10 268,760 0 1000
حاریا -2 14,872 0 33 K
بمیلا -3 7,348 51 K 11 K
وآتوس -5 23,993 0 20 K
ویسرو -4 172,209 0 5 K
سفارود -2 15,641 0 34 K
وپخش -5 34,490 35 K 500
وتعاون -3 1,651 0 425 K
شساخت -3 44,999 23 K 3 K
تشتاد -3 4,849 39 K 1 K
ثشرق -5 3,977 7 K 2 K
رتکو -4.9 7,940 9 K 11 K
وآفری -3 3,600 103 K 50 K
پیشگام -10 199,000 0 1000
پویا -4 191,616 0 1000
سجامح -3 885 90 K 668
بسویچ -5 15,000 3 K 352
فافزا -3 34,974 0 515
وایرا -3 4,563 65 K 1 K

لیست نمادهای مناسب جهت واچ لیست نوسانی

بیشترین ارزش تقاضا در گروه

گروه تعداد مثبت نسبت ارزش صف خرید ارزش تقاضا
صندوق قابل معامله 80 44 1.4 0 644
فلزات اساسی 42 16 1.8 5 32
شیمیایی 57 24 0.7 9 32
خودرو 35 17 1.0 4 30
محصولات غذایی 36 13 1.1 24 26
رایانه 16 6 2.4 17 20
سرمایه گذاری 67 19 0.1 2 17
دارویی 49 12 0.2 5 15
کانی غیرفلزی 24 14 0.6 12 13
حمل ونقل 17 6 0.5 10 10
بانک 16 4 0.2 4 9
نفتی 13 7 0.7 0 5

واچ لیست مناسب نوسان (104) عدد

ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

واچ لیست نوسانی امروز

ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک