پیام های ناظر بازار بورس تهران

عضویت در کانال تلگرام پیام ناظر بازار بورس تهران [email protected]

# نماد موضوع تاریخ متن پیام
1 عدم تایید معاملات در برخی نمادهای معاملاتی 1400/9/15 17:40 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 1400/09/15 در نمادهای معاملاتی (تملی8021)، (تملی7051)، (تملی7021) و(تملی7041) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
2 غنوش فملی اطلاعیه در خصوص عدم تایید بخشی از معاملات نمادهای معاملاتی(غنوش)،(فملی) 1400/9/15 17:12 به اطلاع می رساند، بخشی از معاملات نماد معاملاتی شرکت های نوش مازندران(غنوش)،ملی صنایع مس ایران(فملی)در روز جاری دوشنبه مورخ 1400/09/15 تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
3 فنابا توقف نماد معاملاتی (فنابا1) به منظور تأدیه بخشی از سرمایه تعهد شده 1400/9/15 15:27 کلیه دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی، به اطلاع می‌رساند؛ باتوجه به اطلاعیه منتشره در سایت کدال مبنی بر فراخوان تادیه 25 درصد از مبلغ اسمی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی در نماد معاملاتی (فنابا1)، نماد معاملاتی مذکور متوقف شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
4 دروز توقف نماد (دروز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 14:51 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت داروسازی‌ روزدارو (دروز1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
5 وساپا توقف نماد (وساپا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 13:36 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری‌ سایپا (وساپا1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
6 خاذین توقف نماد (خاذین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 13:02 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سایپاآذین‌ (خاذین1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
7 بازگشایی نمادهای معاملاتی قراردادهای اختیار معامله شرکت سنگ آهن گهر زمین 1400/9/15 12:29 به اطلاع می‌رساند؛ نمادهای معاملاتی قراردادهای اختیار معامله شرکت سنگ آهن گهر زمین با توجه به بازگشایی نماد اصلی (کگهر1) آماده انجام معامله می‌باشد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
8 بموتو توقف نماد (بموتو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/9/15 12:17 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت موتوژن‌ (بموتو1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
9 کدما توقف نماد (کدما1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 12:07 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت معدنی‌ دماوند (کدما1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
10 ضاریان توقف نماد (ضاریان12051) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 11:53 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ضاریان12051) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری پارس آریان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
11 طاریان توقف نماد (طاریان12041) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 11:53 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (طاریان12041) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری پارس آریان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
12 ضاریان توقف نماد (ضاریان12011) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 11:53 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ضاریان12011) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری پارس آریان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
13 ضاریان توقف نماد (ضاریان12001) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 11:53 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ضاریان12001) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری پارس آریان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
14 طاریان توقف نماد (طاریان12001) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 11:52 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (طاریان12001) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری پارس آریان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
15 طاریان توقف نماد (طاریان12031) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 11:52 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (طاریان12031) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری پارس آریان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
16 طاریان توقف نماد (طاریان12061) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 11:52 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (طاریان12061) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری پارس آریان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
17 طاریان توقف نماد (طاریان12011) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 11:52 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (طاریان12011) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری پارس آریان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
18 ضاریان توقف نماد (ضاریان12041) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 11:52 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ضاریان12041) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری پارس آریان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
19 ضاریان توقف نماد (ضاریان12021) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 11:52 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ضاریان12021) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری پارس آریان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
20 ضاریان توقف نماد (ضاریان12031) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 11:51 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ضاریان12031) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری پارس آریان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
21 طاریان توقف نماد (طاریان12021) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 11:51 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (طاریان12021) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری پارس آریان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
22 طاریان توقف نماد (طاریان12051) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 11:51 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (طاریان12051) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری پارس آریان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
23 ضاریان توقف نماد (ضاریان12061) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 11:51 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ضاریان12061) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری پارس آریان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
24 آریان توقف نماد (آریان1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 11:51 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (آریان1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری پارس آریان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران
25 فاراکح توقف نماد معاملاتی (فاراکح) 1400/9/15 11:36 به اطلاع میرساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی حق تقدم استفاده نشده شرکت ماشین سازی اراک(فاراکح) با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی، متوقف خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
26 سشرق خریخت توقف نمادهای معاملاتی (سشرق)،(خریخت) 1400/9/15 11:25 به اطلاع میرساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های سیمان شرق(سشرق) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره، صنایع ریخته گری ایران(خریخت) جهت برگزاری مجامع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه - عمومی عادی بطور فوق العاده، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
27 هفملی هفملی بازگشایی نمادهای اوراق اختیارفروش تبعی فملی(هفملی011) (هفملی108) 1400/9/15 11:24 به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند، نمادهای معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت ملی صنایع مس ایران(هفملی011)(هفملی108) با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد(فملی) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه آماده انجام معامله می باشند. لازم به ذکر است تعدیلات مربوط به نمادهای اوراق اختیار فروش تبعی مذکور در اطلاعیه شماره 181/98772 مورخ 1400/09/07 بورس اوراق بهادار تهران منتشره در سایت(tse.ir) اعلام شده است. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
28 واحیا توقف نماد معاملاتی (واحیا1) 1400/9/15 11:22 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا1) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 1400/09/17 در پایان معاملات امروز دوشنبه مورخ 1400/09/15 متوقف می شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
29 فملی بازگشایی نماد معاملاتی اختیارمعاملات خرید و فروش سهام (فملی) 1400/9/15 11:19 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با سررسید بهمن ماه 1400، با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد (فملی) با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. لازم به ذکر است تعدیلات مربوط به نمادهای اختیار معامله مذکور در اطلاعیه شماره 181/98765 مورخ 1400/09/07 بورس تهران منتشره در سایت (www.tse.ir) اعلام شده است. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
30 فملی بازگشایی نماد معاملاتی (فملی) 1400/9/15 11:18 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت ملی صنایع مس ایران(فملی) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه و افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
31 کرمان پذیره ‌نویسی اوراق مرابحه کرمان موتور (کرمان391) 1400/9/15 11:00 به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 3336/ن/00 مورخ 1400/09/13 این شرکت، تعداد 10،000،000 اوراق اوراق مرابحه کرمان موتور با قیمت اسمی 1،000،000 ریال، در نماد معاملاتی (کرمان391) و نمونیک KM5Q1 امروز دوشنبه مورخ 1400/09/15 به مدت سه روز کاری پذیره‌‌نویسی می‌گردد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) پذیره‌‌نویسی به روش حراج صورت می‌گیرد. 2) اوراق مزبور با نام و قابل معامله در فرابورس بوده و نرخ آن 18 درصد سالانه تا سررسید است، که مواعد پرداخت به ‌صورت هر 6 ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق و مدت اوراق 36 ماه می‌باشد. 3) محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) 100،000 ورقه می‌باشد 4) متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان در نماد معاملاتی (کرمان391) شرکت تأمین سرمایه تمدن می‌باشد. 5) حداقل حجم هر سفارش 1 ورقه می‌باشد و همچنین سفارش وارد شده به سامانه معاملات نیز مضربی از 1 ورقه باشد و هزینه پذیره‌نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد؛ لذا کارگزاران نباید مبلغی بابت کارمزد از مشتریان اخذ نمایند.7) تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+1 می‌باشد. 8) پس از اتمام پذیره‌نویسی، معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می‌گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این اوراق می‌توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید.مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
32 اخزا سررسید اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا8091) و توقف نماد معاملاتی مذکور 1400/9/15 10:50 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا8091)، به منظور پرداخت مبالغ اسمی این اوراق، در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1400/09/17 متوقف می‌گردد. همچنین پیرو تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت محترم مبنی بر پرداخت به موقع مبالغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا8091) و لزوم برنامه ریزی به منظور تسویه این اوراق در سرررسید مزبور، کلیه دارندگان این اوراق اعم از خریداران، پیمانکاران و دارندگان اسناد خزانه اسلامی، می‌بایست نسبت به اعلام شماره حساب بانکی خود به یکی از کارگزاری های عضو فرابورس ایران اقدام نموده باشند. مبلغ اسمی این اسناد خزانه اسلامی در سررسید مربوطه، صرفا به حساب بانکی معرفی شده دارندگان این اسناد که در سامانه تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه، ثبت شده باشد واریز خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
33 سدشت بازگشایی نماد معاملاتی(سدشت) 1400/9/15 10:46 به اطلاع میرساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنایع سیمان دشتستان(سدشت) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
34 وصنعت بازگشایی نماد معاملاتی(وصنعت) 1400/9/15 10:38 به اطلاع میرساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت(وصنعت) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
35 وثخوز بازگشایی نماد معاملاتی (وثخوز1) 1400/9/15 10:34 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان (وثخوز1) پس از به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز ‌‌دوشنبه مورخ 1400/09/15، آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
36 شجم توقف نماد معاملاتی (شجم1) 1400/9/15 10:19 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 1400/09/17 در پایان معاملات امروز دوشنبه مورخ 1400/09/15 متوقف می‌گردد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
37 بگیلان بازگشایی نماد معاملاتی (بگیلان1) 1400/9/15 10:18 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ 1400/09/15 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
38 پارتین عرضه واحدهای سرمایه‌ گذاری تعهد شده و تادیه نشده در نماد (پارتین4) 1400/9/15 10:10 به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه های شماره 3297/و/00 مورخ 1400/09/02 و شماره 3326/و/00 مورخ 1400/09/10این شرکت، تعداد 73,000 واحد سرمایه‌گذاری تعهد شده و تادیه نشده صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پارتیان 35% تادیه در نماد معاملاتی (پارتین4) از روز شنبه مورخ 1400/09/13 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1400/10/06 از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران عرضه می‌شود. شایان ذکر است مبلغ فراخوان شده از جانب مدیر صندوق جهت تادیه، باید توسط کارگزار خریدار واحدهای مذکور همزمان با تسویه وجه معامله، به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز گردد. لازم به یاد آوری است با توجه به اینکه اوراق مذکور واحدهای سرمایه‌گذاری تادیه نشده می باشد، خریداران محترم امکان فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری شده را تا قبل از ثبت میزان تادیه شده صندوق ندارند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی ش نمایید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
39 بموتو توقف نماد (بموتو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/9/15 10:07 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت موتوژن‌ (بموتو1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
40 اوج آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (اوج1) 1400/9/15 10:00 به اطلاع می‌رساند؛ بر اساس اطلاعیه شماره 3340/الف/00 مورخ 1400/09/14 این شرکت، بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اوج دماوند (اوج1) با دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج از روز سه‌شنبه مورخ 1400/09/16 در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می‌گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه‌ مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
41 ذوب توقف نماد معاملاتی (ذوب1) به منظور انتقال به بورس تهران 1400/9/15 09:57 به اطلاع می رساند؛ با توجه به پذیرش شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب1) در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، پس از اعمال قراردادهای اختیار خرید و فروش شرکت ذوب آهن اصفهان در تاریخ 1400/09/16، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز شنبه مورخ 1400/09/20 متوقف می شود. بازگشایی نماد معاملاتی (ذوب1) در شرکت بورس اوراق بهادار تهران توسط آن شرکت محترم اطلاع رسانی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
42 کگهر بازگشایی نماد معاملاتی (کگهر1) 1400/9/15 09:53 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سنگ آهن گهر زمین (کگهر1)، پس از ارائه اطلاعات و صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 1400/03/31 و رفع دلایل منجر به تعلیق، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان امروز دوشنبه مورخ 1400/09/15، آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
43 غنوش خمحور بازگشایی نمادهای معاملاتی (غنوش)،(خمحور) 1400/9/15 09:45 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های نوش مازندران(غنوش)، تولید محور خودرو(خمحور) با توجه به اتمام دوره توقف مربوط به ظن دستکاری بازار(مبتنی بر اطلاعات یا معاملات) با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
44 دماوند عرضه عمده سهام غیرمدیریتی در نماد معاملاتی (دماوند4) 1400/9/15 09:40 به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 3315/الف/00 مورخ 1400/09/07 این شرکت، میزان 2/58 درصد (دو ممیز پنجاه و هشت صدم درصد) سهام غیرمدیریتی شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام) در نماد معاملاتی (دماوند4) بطور عمده و نقد با قیمت پایه هر سهم معادل 25.232 ریال، امروز دوشنبه مورخ 1400/09/15 به فروش می‌رسد. یادآور می‌گردد، متقاضیان پس از واریز یا ارائه سپرده شرکت در رقابت، می‌توانند در رقابت خرید سهام مذکور شرکت نمایند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمایید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
45 درهآور فتوسا بازگشایی نمادهای معاملاتی (درهآور1)،(فتوسا1) 1400/9/15 09:40 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت داروئی ره آورد تامین (درهآور1) و شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان امروز دوشنبه مورخ 1400/09/15، آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
46 ولیز وپست دسبحا مرقام بازگشایی نمادهای معاملاتی (ولیز)،(وپست)،(دسبحا)،(مرقام) 1400/9/15 09:32 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های لیزینگ ایران(ولیز)، پست بانک ایران(وپست)، گروه دارویی سبحان(دسبحا)، ایران ارقام(مرقام) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
47 هنوری بازگشایی نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی نوری (هنوری102) 1400/9/15 09:25 به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند، نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت پتروشیمی نوری(هنوری102) با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد(نوری) آماده انجام معامله می باشد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
48 هامید هامید بازگشایی نمادهای اوراق اختیار فروش تبعی ثامید(هامید104)(هامید112) 1400/9/15 09:23 به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند، نمادهای معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت توسعه و عمران امید(هامید104)(هامید112) با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد(ثامید) آماده انجام معامله می باشد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
49 نوری دجابر ثامید بازگشایی نمادهای معاملاتی (نوری)،(دجابر)،(ثامید) 1400/9/15 09:22 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های پتروشیمی نوری(نوری)، داروسازی جابر این حیان(دجابر)، توسعه و عمران امید(ثامید) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
50 گنگین توقف نماد (گنگین1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/9/15 09:19 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (گنگین1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
51 وصندوقح رکیشح جمح حراج مجدد نمادهای معاملاتی (وصندوقح)،(رکیشح)،(جمح) 1400/9/15 09:17 به اطلاع میرساند، نماد معاملاتی حق تقدم عادی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری(وصندوقح)، حق تقدم استفاده نشده شرکت های کارت اعتباری ایران کیش(رکیشح)و پتروشیمی جم(جمح) با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
52 دپارسح اطلاعیه در خصوص پذیره نویسی از طریق سلب حق تقدم در نماد معاملاتی(دپارسح) 1400/9/15 08:59 به اطلاع می رساند؛ تعداد 9.444.444 سهم از سهام ناشی از سلب حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت پارس دارو در نماد دپارسح از روز سه شنبه مورخ 1400/08/04 شروع به پذیره نویسی گردیده است. توجه به موارد ذیل ضروری است: 1-پذیره نویسی با قیمت ثابت 45/000 ریال صورت می گیرد. 2-مهلت پذیره نویسی عمومی تا تاریخ 1400/09/30 می باشد، لذا نماد معاملاتی مذکور در هر زمان که تمامی سهام مورد پذیره نویسی به فروش برسد متوقف می گردد. 3-کلیه سفارش‌ها می‌بایست به صورت معتبر تا لغو در سامانه ثبت شود.به منظور کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال به شماره پیگیری 807943 مورخ 1400/07/28 مراجعه گردد. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
53 قشیر تداوم تعلیق نماد معاملاتی (قشیر1) 1400/9/15 08:57 به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، با توجه به مهلت درخواستی ناشر یا بررسی اطلاعات منتشره شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد ، تعلیق نماد معاملاتی (قشیر1) حداکثر تا تاریخ 1400/09/30 ادامه می‌یابد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
54 انار ادامه پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری انار نماد ارزش (انار) 1400/9/15 08:51 به اطلاع فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، تعداد 99،000،000 واحد از واحدهای صندوق سرمایه گذاری در سهام انار نماد ارزش از یکشنبه مورخ 14/09/1400 لغایت روز شنبه مورخ 20/09/1400 در نماد معاملاتی (انار) از طریق بورس اوراق بهادار تهران پذیره نویسی می شود. سایر مشخصات به شرح زیر می باشد: نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری در سهام، تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی: 99،000،000 واحد، مبلغ اسمی هر واحد: 10,000 ریال، روش پذیره نویسی: عرضه به قیمت ثابت (10،000 ریال)، مؤسسین: شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج و شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار، متولی: مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج، حسابرس:موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر، کارگزار عامل پذیره نویسی: کارگزاری تأمین سرمایه نوین، بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا، کارگزار بازارگردان: کارگشرایط بازارگردانی: - دامنه مظنه: حداکثر 2 درصد، - حداقل سفارش انباشته:50،000 واحد، - حداقل معاملات روزانه: 500،000 واحد، - حداقل تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی/حقوقی: 1 واحد - حداکثر تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی/حقوقی: نا محدود - محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید: 100،000 واحد - واحد پایه هر سفارش: 1 ، نحوه تسویه و پایاپای معاملات: T+2 ، کارمزد پذیره نویسی:کلیه خریداران طی دوره پذیره نویسی باید علاوه بر مبلغ اسمی که توسط خریدار پرداخت می شود مبالغ کارمزد ذکر شده مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار را پرداخت نمایند. سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه شماره 181/98946 مورخ 1400/09/09 منتشره در سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
55 بموتو توقف نماد (بموتو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/9/15 08:40 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت موتوژن‌ (بموتو1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
56 وسخوز وسرضوی نمادهای معاملاتی(وسخوز)،(وسرضوی) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی 1400/9/15 08:30 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری استان خوزستان(وسخوز)، سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی(وسرضوی) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
57 معاملات بورس انرژی ایران - بازار مصرف‌کنندگان بزرگ برق و عمده‌فروشی 1400/9/15 08:14 1$$بدین‌وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می‌رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1400/09/19در بازارهای مصرف‌کنندگان بزرگ برق (بازار خرده‌فروشی برق) و عمده‌فروشی متوقف شده و فرایند تحویل آن آغاز می‌گردد. ضمناً نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1400/10/15در بازارهای مصرف‌کنندگان بزرگ برق (بازار خرده‌فروشی برق) و عمده‌فروشی گشایش می‌یابند. مدیریت عملیات بازار
58 ثبهساز توقف نماد (ثبهساز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/9/15 08:11 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بهساز کاشانه تهران (ثبهساز1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
59 ثمین آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (ثمین1) 1400/9/15 08:06 به اطلاع می‌رساند؛ بر اساس اطلاعیه شماره 3331/الف/00 مورخ 1400/09/13 این شرکت، بازارگردانی واحدهای صندوق سرمایه گذاری ثروت افزون ثمین (ثمین1) با دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج از امروز دوشنبه مورخ 1400/09/15 در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه‌ مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
60 وشهر آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (وشهر1) 1400/9/15 08:06 به اطلاع می‌رساند؛ بر اساس اطلاعیه شماره 3339/الف/00 مورخ 1400/09/13 این شرکت، بازارگردانی سهام بانک شهر (وشهر1) با دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج از امروز دو‌شنبه مورخ 1400/09/15 در تابلوی مربوطه بازار پایه فرابورس ایران آغاز می‌گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه‌ مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
61 سورین ادامه پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری در نماد (سورین1) 1400/9/15 08:05 به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 3229/و/00 مورخ 1400/08/16 و 3327/و/00 مورخ 1400/09/10 این شرکت، صندوق سرمایه گذاری خصوصی سورین نهایت نگر (35% تأدیه) در نظر دارد تعداد 6،972،900 واحد از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را از امروز شنبه مورخ 400/09/13 لغایت چهارشنبه مورخ 1400/09/17 به مدت 5 روز کاری با ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری 1,000,000 ریال در نماد (سورین1)، مورد پذیره‌نویسی قرار می‌گیرد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری خصوصی 2) تعداد واحدهای قابل پذیره‌نویسی: 10،000،000 واحد. 3) نحوه پذیره نویسی: معادل 35% ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری به مبلغ 350,000 ریال 4)نحوه تسویه و پایاپای: T+2؛ 5) سفارشات خرید می‌بایست مضربی از 10 واحد با رعایت حداقل حجم 1,000 واحد باشد. 6) حداقل تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی و حقوقی 1,000 واحد و حداکثر تعداد و کد حقشد 7) 65 درصد مابقی (معادل 650,000 ریال) در تعهد سرمایه‌گذاران خواهد بود که در طول دوره سرمایه‌گذاری و پیرو فراخوان‌های مدیر صندوق باید ظرف مهلت تعیین شده بر اساس امیدنامه پرداخت شود. 8) با توجه به عدم تضمین سودآوری این صندوق ها، کارگزاران می بایست قبل از خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری خصوصی به مشتریان خود نسبت به اخذ تائید و امضای «اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک پذیره نویسی یا معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری خصوصی سورین نهایت نگر» مطابق با پیوست اطلاعیه فوق الذکر، اقدام نمایند. 9) پس از اتمام پذیره‌نویسی، مطابق پیام ناظر معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می گردد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
62 رماس ادامه پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری در نماد (رماس1) 1400/9/15 08:04 به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 3323/و/00 مورخ 1400/09/09 این شرکت، تعداد97,711,353 واحد صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا با ارزش مبنای هر واحد 10،000 ریال در نماد (رماس1) از روز شنبه مورخ 1400/09/13 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1400/09/17 به مدت 5 روز کاری، مورد پذیره نویسی قرار می گیرد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری در سهام. 2) نحوه تسویه و پایاپای معاملاتT+2 ؛ 3) نحوه پذیره نویسی: پذیره نویسی به قیمت ثابت (معادل ارزش مبنا) 4) تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار: 100,000,000 واحد. 5) حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی: 99،000،000 واحد. 6) حداقل تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی 9،000،000 واحد. 7) محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید (بلوک): 100,000 واحد، 8) بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آرمان اندیش.ل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی و حقوقی هیچگونه محدودیتی وجود ندارد. همچنین معاملات ثانویه واحدهای مذکور پس از پذیره نویسی، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران صورت می پذیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید.مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
63 محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی 1400/9/15 08:01 به اطلاع می رساند؛ موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد: 1) اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. 2) محدودیت حجمی هر سفارش خرید(حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 280 ورقه تعیین گردیده است. 3) محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادها معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی به مدت 4 ماه خواهد بود.متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به طلاعیه‌ شماره 10196/ن/96 مورخ 1396/11/16 و اطلاعیه شماره 2553/الف/99 مورخ 1399/12/10 این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران مراجعه نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
64 محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن 1400/9/15 08:01 به اطلاع می‌رساند؛ پیرو مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می‌گردد: 1-محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه9809، تسه9810، تسه9811 و تسه9812 مشمول محدودیت مذکور نمی باشند. 3-در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 560 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می باشد. 4- متقاضیان خرید می بایست محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش منجرنی www.ifb.ir مراجعه نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
65 کیسون توقف نماد (کیسون1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/9/15 08:00 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کیسون1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت شرکت کیسون متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
66 دسبحا توقف نماد (دسبحا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت گروه دارویی سبحان (دسبحا1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
67 فتوسا توقف نماد (فتوسا1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 08:00 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (فتوسا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت تولید و توسعه سرب روی ایرانیان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
68 مرقام توقف نماد (مرقام1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت ایران‌ارقام‌ (مرقام1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
69 درهآور توقف نماد (درهآور1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/15 08:00 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (درهآور1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت دارویی ره آورد تامین متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
70 عدم تایید معاملات در برخی نمادهای معاملاتی 1400/9/14 16:55 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز یکشنبه مورخ 1400/09/14نمادهای معاملاتی (تملی7061)،(تملی8091)،(تملی8071)و(تملی7021) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
71 ذوب توقف نماد معاملاتی (ذوب1) به منظور انتقال به بورس تهران 1400/9/14 16:35 به اطلاع می رساند؛ با توجه به پذیرش شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب1) در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، پس از اعمال قراردادهای اختیار خرید و فروش شرکت ذوب آهن اصفهان در تاریخ 1400/09/16، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز شنبه مورخ 1400/09/20 متوقف می شود. بازگشایی نماد معاملاتی (ذوب1) در شرکت بورس اوراق بهادار تهران توسط آن شرکت محترم اطلاع رسانی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
72 درهآور توقف نماد (درهآور1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/14 14:50 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (درهآور1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت دارویی ره آورد تامین متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
73 ولیز توقف نماد (ولیز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/14 14:48 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت لیزینگ‌ایران‌ (ولیز1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
74 هبساز توقف نماد معاملاتی اختیار فروش تبعی (هبساز1121) 1400/9/14 14:44 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت بهساز کاشانه تهران (هبساز1121) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد ثبهساز متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
75 هبساز توقف نماد معاملاتی اختیار فروش تبعی (هبساز1031) 1400/9/14 14:44 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت بهساز کاشانه تهران (هبساز1031) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد ثبهساز متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
76 ثبهساز توقف نماد (ثبهساز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/14 14:44 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بهساز کاشانه تهران (ثبهساز1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
77 ولراز توقف نماد (ولراز1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/14 14:37 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ولراز1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت لیزینگ رازی متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران
78 ولیز توقف نماد (ولیز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/14 13:10 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت لیزینگ‌ایران‌ (ولیز1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
79 شپاس ت.ف شپاس ت.خ تغییر تاریخ اعمال اختیار تبعی درنمادهای(شپاس ت.ف00111)،(شپاس ت.خ00121) 1400/9/14 12:45 پیرو اطلاعیه شماره 3334/م/00 مورخ 13/09/1400این شرکت، به اطلاع می‌رساند؛ تاریخ اعمال اوراق اختیار فروش و خرید تبعی با هدف تامین مالی بر روی سهام شرکت نفت پاسارگاد (شپاس1) که در تاریخ 29/11/1399 عرضه شده، تغییر یافته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وبسایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمایید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
80 وپست توقف نماد (وپست1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/14 12:12 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت پست بانک ایران (وپست1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
81 زکشت تغییر وضعیت نماد (زکشت1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد 1400/9/14 12:11 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد، تا پایان جلسه معاملاتی امروز در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است انجام معاملات در نماد (زکشت1) از ابتدای جلسه معاملاتی بعد در دامنه نوسان روزانه قیمت آغاز می شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
82 هنوری توقف نماد معاملاتی اختیار فروش تبعی (هنوری1021) 1400/9/14 11:56 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت پتروشیمی نوری (هنوری1021) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد نوری متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
83 نوری توقف نماد (نوری1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 1400/9/14 11:56 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی نوری (نوری1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
84 ثنور تداوم تعلیق نماد معاملاتی (ثنور1) 1400/9/14 11:43 به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، با توجه به عدم رفع ابهام، تعلیق نماد معاملاتی بنا به تشخیص شرکت فرابورس ایران حداکثر تا تاریخ 1400/09/27 ادامه می یابد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
85 بمپنا تداوم توقف نماد (بمپنا1) جهت رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات 1400/9/14 10:59 به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به منظور رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات منتشره شرکت تولید برق عسلویه مپنا ، توقف نماد معاملاتی (بمپنا1) حداکثر برای 2 روز کاری تداوم می‌یابد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
86 تملت بازگشایی نماد معاملاتی (تملت) 1400/9/14 10:51 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت تامین سرمایه بانک ملت(تملت)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
87 فگستر بازگشایی نماد معاملاتی (فگستر1) 1400/9/14 10:51 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، بامحدودیت دامنه نوسان امروز یک شنبه مورخ 1400/09/14، آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
88 وصندوقح بازگشایی نماد معاملاتی (وصندوقح) 1400/9/14 10:50 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی حق تقدم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی(وصندوقح)با توجه به اعلام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
89 مارون ت.ف تغییر تاریخ اعمال اوراق اختیار فروش تبعی درنماد معاملاتی(مارون ت.ف0010) 1400/9/14 10:49 پیرو اطلاعیه شماره 3333/م/00 مورخ 13/09/1400این شرکت، به اطلاع می‌رساند؛ تاریخ اعمال اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی بر روی سهام شرکت پتروشیمی مارون (مارون1) که در تاریخ 30/10/1399 عرضه شده، تغییر یافته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وبسایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمایید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
90 ثمین آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (ثمین1) 1400/9/14 10:43 به اطلاع می‌رساند؛ بر اساس اطلاعیه شماره 3331/الف/00 مورخ 1400/09/13 این شرکت، بازارگردانی واحدهای صندوق سرمایه گذاری ثروت افزون ثمین (ثمین1) با دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج از روز دوشنبه مورخ 1400/09/15 در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه‌ مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
91 وثوق بازگشایی نماد معاملاتی (وثوق1) 1400/9/14 10:42 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (وثوق1)، پس از به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان امروز یکشنبه مورخ 1400/09/14، آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
92 بمپنا توقف نماد (بمپنا1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/14 10:34 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (بمپنا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت تولید برق عسلویه مپنا متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
93 وشهر کایتا معیار ساذری لکما بازگشایی نمادهای معاملاتی (وشهر1)،(کایتا1)،(معیار1)،(ساذری1)،(لکما1) 1400/9/14 10:30 به اطلاع می‌رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت بانک شهر (وشهر1) ، شرکت ایتالران (کایتا1) ، شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (معیار1) ، شرکت آذریت (ساذری1) و شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (لکما1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان امروز یک شنبه مورخ 1400/09/14، آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
94 ثجوان اصلاحیه بازگشایی نماد معاملاتی (ثجوان1) 1400/9/14 10:25 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت تأمین مسکن جوانان (ثجوان1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز یکشنبه مورخ 1400/09/14 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی قبل از برگزاری حراج ناپیوسته امکان پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
95 پلاسک توقف نماد (پلاسک1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/14 10:23 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت پلاسکوکار (پلاسک1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
96 ثجوان بازگشایی نماد معاملاتی (ثجوان1) 1400/9/14 10:14 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت تأمین مسکن جوانان (ثجوان1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز یکشنبه مورخ 1400/09/14، آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
97 فگستر توقف نماد (فگستر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/14 10:07 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (فگستر1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
98 شلعاب توقف نماد (شلعاب1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1400/9/14 09:50 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت لعابیران‌ (شلعاب1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
99 انار پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری انار نماد ارزش (انار) 1400/9/14 09:45 به اطلاع فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، تعداد 99،000،000 واحد از واحدهای صندوق سرمایه گذاری در سهام انار نماد ارزش از امروز یکشنبه مورخ 14/09/1400 لغایت روز شنبه مورخ 20/09/1400 در نماد معاملاتی (انار) از طریق بورس اوراق بهادار تهران پذیره نویسی می شود. سایر مشخصات به شرح زیر می باشد: نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری در سهام، تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی: 99،000،000 واحد، مبلغ اسمی هر واحد: 10,000 ریال، روش پذیره نویسی: عرضه به قیمت ثابت (10،000 ریال)، مؤسسین: شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج و شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار، متولی: مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج، حسابرس:موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر، کارگزار عامل پذیره نویسی: کارگزاری تأمین سرمایه نوین، بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا، کارگزارین سرمایه نوین، شرایط بازارگردانی: - دامنه مظنه: حداکثر 2 درصد، - حداقل سفارش انباشته:50،000 واحد، - حداقل معاملات روزانه: 500،000 واحد، - حداقل تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی/حقوقی: 1 واحد - حداکثر تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی/حقوقی: نا محدود - محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید: 100،000 واحد - واحد پایه هر سفارش: 1 ، نحوه تسویه و پایاپای معاملات: T+2 ، کارمزد پذیره نویسی:کلیه خریداران طی دوره پذیره نویسی باید علاوه بر مبلغ اسمی که توسط خریدار پرداخت می شود مبالغ کارمزد ذکر شده مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار را پرداخت نمایند. سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه شماره 181/98946 مورخ 1400/09/09 منتشره در سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهر
100 پارتین عرضه واحدهای سرمایه‌ گذاری تعهد شده و تادیه نشده در نماد (پارتین4) 1400/9/14 09:44 به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه های شماره 3297/و/00 مورخ 1400/09/02 و شماره 3326/و/00 مورخ 1400/09/10این شرکت، تعداد 73,000 واحد سرمایه‌گذاری تعهد شده و تادیه نشده صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پارتیان 35% تادیه در نماد معاملاتی (پارتین4) از روز شنبه مورخ 1400/09/13 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1400/10/06 از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران عرضه می‌شود. شایان ذکر است مبلغ فراخوان شده از جانب مدیر صندوق جهت تادیه، باید توسط کارگزار خریدار واحدهای مذکور همزمان با تسویه وجه معامله، به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز گردد. لازم به یاد آوری است با توجه به اینکه اوراق مذکور واحدهای سرمایه‌گذاری تادیه نشده می باشد، خریداران محترم امکان فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری شده را تا قبل از ثبت میزان تادیه شده صندوق ندارند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی ش نمایید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
# نماد موضوع تاریخ متن پیام