پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و فیلترهای هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدارهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی

اطلاعات بازار بورس

وضعیت بازار باز
شاخص کل 1,256,951 (-24,850) -1.94%
شاخص هم وزن 328,205 (-5,985) -1.79%
ارزش بازار 4,884,907
تعداد معاملات بورس 303,672
ارزش معاملات بورس 3,120
حجم معاملات بورس (میلیارد) 5.4
تعداد معاملات خرد 433,192
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) 3,419
حجم معاملات خرد (میلیارد) 8.5
تاریخ و ساعت 00/11/3 12:26:35

1,433 753 پایش بازار بورس

بورس فرابورس صندوق سهامی معاملات خرد صندوق درآمد ثابت
تعداد نماد باز 356 310 48 714 33
تعداد نماد مثبت (8%) 30 (22%) 67 14 (16%) 111 -
تعداد نماد منفی (92%) 326 (78%) 243 34 (84%) 603 -
تعداد صف خرید (1%) 4 (10%) 30 0 (5%) 34 -
تعداد صف فروش (35%) 126 (53%) 163 0 (40%) 289 -
ارزش صف خرید 16 119 0 135 -
ارزش صف فروش 305 449 0 753 -
ورود پول حقیقی -518 -261 100 -679 -61
تعداد معاملات 264,477 136,883 31,832 433,192 22,088
حجم معاملات 4.7 3.5 0.3 8.5 0.8
ارزش معاملات 2,048 898 473 3,419 992

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خریدار آخرین قیمت پایانی حجم
دتوزیع 35 4.8 4.2 0.5 M
پدرخش 21 5 1.6 0.7 M
زملاردح 5 -5 -5 1.6 M
آکورد 5 0.1 0.1 3 M
فیروزا 4 0.1 0.1 0.5 M
دسبحانح 4 -9.8 -9.7 1.0 M
ددام 4 5 4.2 2.8 M
تملتح 4 1.1 -0.6 10 M
پلاستح 4 3 1.9 2.0 M
شلیا 3 2.8 0.9 0.1 M
پارسیان 3 -3.9 -1.3 1.2 M
زکوثر 3 -1.7 -1.3 1.2 M
افرا 3 -4.8 -4.8 0.7 M
کمنگنزح 3 -4 -5.4 2.1 M
زگلدشت 3 -1.8 -0.5 0.4 M
کابگن 3 1 1 0.0 M
فسازانح 3 -1.6 -2.6 2.5 M
قچار 3 5 4.9 4 M
آسامید 3 0.1 0.1 2.2 M
حفارس 3 4.8 2.9 34 M
کساوه 3 0.1 1.1 1.9 M
خاتم 3 0.1 0.1 2.6 M
درهآور 3 1 0 0.2 M
ثامان 2 4.9 3.7 4 M
وساغربی 2 -3.9 -3.6 118 M
وملت 2 -0.7 -0.2 0.6 M
کترام 2 4.9 3.5 6 M
ساوه 2 -1.8 -0.7 0.2 M
پلاست 2 -0.6 -0.6 0.4 M
کارا 2 0.1 0.1 87 M
سبجنو 2 1.9 1.1 0.2 M
واحیا 2 0.7 -2.2 24 M
تصمیم 2 0.1 0.1 2.1 M
شدوصح 2 -8.5 -7.5 4 M
وسکرشا 2 -3.8 -3 47 M
شستان 2 2 1.8 2.6 M
بفجرح 2 -6.6 -3.5 1.4 M
سشمال 2 -1.2 -0.1 0.8 M
وسالت 2 5 5 0.0 M
وامین 2 -2.5 0 0.0 M
فبستم 2 5 5 0.0 M
ویستا 2 -2 -2 0.0 M
ولتجار 2 -3 -0.1 0.2 M
واحصا 2 0 -1.3 0.2 M
بایکا 2 0.2 0.6 0.7 M
میدکو 2 0.1 0.1 5 M
جوین 2 -1.3 -1.5 4 M
کمینا 2 -2.6 -0.3 0.2 M
وثخوز 2 -1.3 -0.3 0.0 M
فلامی 2 -1.2 -1.7 0.7 M

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خریدار قدرت قیمت حجم
فسپا2 8,340 0 -3.9 17 M
هامرز 1,141 0 0 278 M
کارا 409 2 0.1 87 M
دتوزیع 195 35 4.8 0.5 M
اعتماد 160 1 0.1 43 M
وحافظح 144 0 -5.8 13 M
آکورد 141 5 0.1 3 M
پدرخش 121 21 5 0.7 M
کمند 105 0 0.1 200 M
خاتم 96 3 0.1 2.6 M
سخواف 93 1 -3 1.3 M
افرا 86 3 -4.8 0.7 M
میدکو 66 2 0.1 5 M
قچار 62 3 5 4 M
ثبات 58 0 0.1 23 M
افران 55 1 0.1 21 M
سپیدما 54 0 0.1 27 M
بمیلا 54 1 -2.7 4 M
بشهاب 53 1 -0.6 0.5 M
بفجرح 51 2 -6.6 1.4 M
سپاس 49 1 0.1 1.2 M
سپر 49 1 0.1 22 M
حفارس 48 3 4.8 34 M
شساخت 47 2 1.9 0.4 M
کساوه 46 3 0.1 1.9 M
مبین 45 1 -5 10 M
پارند 44 0 0.1 39 M
ونچر 44 0 3.1 0.0 M
دکپسول 43 1 2.6 4 M
شتران 42 2 2 458 M

رشد قدرت خریدار رنج مثبت 5 دقیقه

نماد آخرین قیمت درصد رشد قدرت 5دقیقه قدرت خریدار حجم
وهور 4 426 5.1 1 38 M
کنور 0.5 233 0.3 0.1 9 M
ولپارس 2.6 211 15.6 5 5 M
ولراز 2.9 201 2.5 0.8 1 M
ومعادن 0.9 125 0.9 0.4 38 M
تجلی 5 114 2.4 1.1 2,232 M
خمهر 0.4 110 2.5 1.2 12 M
کسعدی 1.9 104 1 0.5 6 M
شتران 2 73 2.6 1.5 458 M
حآفرین 5 71 2 1.2 44 M
غپآذر 0.2 60 3 1.9 1 M
شساخت 1.9 54 2.5 1.6 0 M

رشد قدرت خریدار رنج منفی 5 دقیقه

نماد آخرین قیمت درصد رشد قدرت 5دقیقه قدرت خریدار حجم
کتوکا -4.6 1869 25 1.3 3 M
خچرخش -4.8 1233 6 0.5 0 M
خاهن -5 953 12 1.1 1 M
تکمبا -5 818 9 1 5 M
بگیلان -4 602 12 1.7 1 M
شصدف -4.9 584 8 1.2 1 M
قثابت -4.1 496 5.3 0.9 31 M
وصنعت -4.8 483 6 1 5 M
وامید -2.1 473 4.7 0.8 7 M
سدور -5 435 4.6 0.9 3 M
جوین -1.3 413 10 2 4 M
وآرین -3 350 5 1.1 2 M
ساوه -1.8 313 10 2.4 0 M
کیمیاتک -2.9 194 7.4 2.5 3 M
خریختح -9 151 4.5 1.8 3 M
فلامی -1.2 133 4.5 1.9 1 M
فسازانح -1.6 71 5 2.9 3 M
ثامید -1.8 68 6.2 3.7 17 M
گدنا -4.9 63 7 4.3 2 M
وپویا -2.6 62 8.5 5.3 1 M

کد به کد و خرید و فروش گروهی

کد به کد حقوقی به حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار فروش حقوقی حجم
واتی -4.3 1.2 15.0 M 19 M
شستان 2 2.1 1.9 M 2.6 M
کساوه 0.1 2.7 1.5 M 1.9 M
گنگین -3 1.2 0.9 M 1.3 M

کد به کد حقیقی به حقوقی

نماد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
وپارس -4.8 47.3 M 64.5 M
ملت -5 31.6 M 42.0 M
فخوز -4.9 30.4 M 39.6 M
ثبات 0.1 21.3 M 23.2 M
فجهان 0 21.9 M 22.7 M
وگردش -1 18.9 M 20.1 M
صبا -2.2 12.7 M 16.3 M
اتکای -2.4 8.4 M 10.1 M
کویر -5 7.3 M 9.6 M
کنور 0.5 8.7 M 9.1 M
اهرم -2.8 7.6 M 8.0 M
ارفع -5 6.6 M 7.2 M
وسپهر 0.1 6.8 M 7.0 M
بنو -3.8 5.3 M 5.8 M
غکورش -5 4.2 M 5.7 M
تملت -2.4 4.4 M 5.1 M
سجام 0.3 4.3 M 4.9 M
شپترو -3 3.2 M 4.3 M
کاوه -5 3.0 M 4.2 M
ورازی -3 3.0 M 3.2 M

سهم هایی که خرید گروهی دارند

نماد قیمت دفعات خرید تعداد نفرات ارزش کل
میدکو 0.1 1 2 4,097 M
* کالا -4.3 3 20 3,164 M
* شبندر -5 2 13 2,418 M
* شپنا -4.4 2 15 2,030 M
* شتران 2 2 7 1,574 M
* ختوقا -3.8 1 9 1,424 M
وحافظح -5.8 1 1 1,210 M
حآفرین 5 1 1 1,166 M
* کترام 4.9 2 3 1,145 M
حفارس 4.8 2 5 1,079 M
بورس -3.6 1 6 1,051 M
* فسپا -3.1 2 7 1,003 M
* کپارس 2.5 2 2 934 M
* برکت -5 1 8 858 M
* حبندر 3 1 8 801 M
* پالایش -4 1 3 696 M
هجرت 2.7 1 1 547 M
* کلر -3.5 1 1 543 M
* تاپیکو -5 1 1 421 M
تابا -4.5 1 1 407 M
* وملی -4.3 1 1 360 M
مفاخر -4.9 1 1 357 M
وصنعت -4.8 1 1 344 M
دتماد -5 1 1 334 M
* بشهاب -0.6 1 1 310 M
شوینده -5 1 1 303 M
* سمگا -1.2 1 1 200 M

سهم هایی که فروش گروهی دارند

نماد قیمت دفعات فروش تعداد نفرات ارزش کل
نوری -5 6 110 25,796 M
* شبندر -5 9 73 17,584 M
شپدیس -5 6 89 17,486 M
شاوان -5 2 6 6,247 M
* شپنا -4.4 4 32 5,401 M
* پالایش -4 8 26 5,221 M
شگویا -4.9 2 3 4,489 M
* تاپیکو -5 5 8 3,090 M
وگردش -1 2 6 2,904 M
* ختوقا -3.8 2 4 2,659 M
ارفع -5 1 21 2,320 M
غکورش -5 2 8 2,275 M
شغدیر -4.6 1 1 2,104 M
بپاس 0 3 3 2,102 M
شبریز -5 2 6 1,893 M
فسبزوار -2.1 1 5 1,698 M
خگستر -2.8 3 5 1,678 M
سپید -4.3 1 3 1,657 M
حکشتی -5 2 6 1,577 M
* بشهاب -0.6 2 2 1,569 M
* فسپا -3.1 2 5 1,531 M
ومهان -0.5 1 1 1,506 M
بوعلی -3.7 3 5 1,439 M
* شتران 2 1 13 1,423 M
* کپارس 2.5 3 3 1,376 M
ومعادن 0.9 2 3 1,373 M
شخارک -5 1 2 1,292 M
* کالا -4.3 1 7 1,283 M
فجر -5 2 8 1,238 M
دارا یکم -2.3 2 4 1,217 M

پول هوشمند و پول داغ (میلیاردی)

ورود پول هوشمند

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم
ثامان 4.9 2.5 4 M
کترام 4.9 2.4 6 M
حفارس 4.8 2.7 34 M
حبندر 3 1.7 4 M
شستان 2 2.1 3 M
شتران 2 1.5 458 M
تملتح 1.1 3.9 10 M
واحیا 0.7 2.3 24 M

خروج پول هوشمند

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
وتعاون -10 355 2.4 M
وحافظح -5.8 3,898 13.0 M
خراسان -5 12,456 1.3 M
شخارک -5 19,553 4.3 M
حکشتی -5 19,055 16.1 M
دپارس -5 1,197 0.5 M
فجر -5 10,921 6.2 M
آسیا -5 4,308 30.1 M
نوری -5 69,021 7.5 M
تکمبا -5 1,420 4.6 M
شپدیس -5 41,096 3.1 M
غکورش -5 23,258 5.7 M
شبریز -5 18,090 5.3 M
بفجر -5 4,417 4.4 M
فخاس -5 1,679 0.8 M
زاگرس -5 14,207 0.9 M
ارفع -5 8,625 7.2 M
شبندر -5 95,442 150.6 M
جم -5 7,337 1.6 M
دکیمی -5 1,205 0.8 M
ما -5 566 1.3 M
مبین -5 20,524 10.3 M
شاوان -5 14,085 1.2 M
تاپیکو -5 24,254 19.4 M
شوینده -5 2,448 1.6 M
وصندوق -5 4,467 4.2 M
وتوسم -5 2,754 3.4 M
فولای -4.9 2,072 3.6 M
فزرین -4.9 5,182 5.3 M
دلقما -4.9 3,723 21.9 M

ورود پول داغ

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
کلر -3.5 7,912 1.0 M
هجرت 2.7 9,796 3.6 M
کپارس 2.5 9,196 12.9 M
میدکو 0.1 24,590 5.4 M
حآفرین 5 14,271 44.1 M
وحافظح -5.8 3,898 13.0 M

خروج پول داغ

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
کترام 4.9 14,020 6.2 M
کلر -3.5 7,912 1.0 M
بپاس 0 16,686 4.8 M
وبصادر -3.7 16,263 92.0 M
شگویا -4.9 15,383 15.6 M
پارس -2.1 13,042 0.8 M
شپنا -4.4 74,498 137.6 M
وگردش -1 20,705 20.1 M
فسپا -3.1 7,660 5.4 M
کپارس 2.5 9,196 12.9 M
وپارس -4.8 10,327 64.5 M
ومعادن 0.9 34,172 38.2 M
ومهان -0.5 12,785 32.0 M
شاوان -5 14,085 1.2 M
شبندر -5 95,442 150.6 M
غکورش -5 23,258 5.7 M
شفن -4.9 8,933 7.7 M
ثامان 4.9 4,513 4.0 M
غناب 3 8,351 0.5 M
نوری -5 69,021 7.5 M
شپدیس -5 41,096 3.1 M
شغدیر -4.6 10,044 1.4 M
بشهاب -0.6 6,455 0.5 M
ختوقا -3.8 17,614 69.1 M
سپید -4.3 15,825 2.9 M
تاپیکو -5 24,254 19.4 M
شخارک -5 19,553 4.3 M

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقیقی ارزش
شتران 2 1.5 439 M 168 B
پالایش -4 0.8 18 M 121 B
هامرز 0 0 108 M 108 B
اعتماد 0.1 0.9 24 M 101 B
تجلی 5 1.1 660 M 69 B
کمند 0.1 0.4 66 M 67 B
شپنا -4.4 0.7 108 M 58 B
شبندر -5 0.5 86 M 54 B
کارا 0.1 2.4 47 M 49 B
خودرو -0.4 0.9 224 M 43 B
دارا یکم -2.3 0.8 4 M 42 B
امین یکم 0.1 0.3 41 M 41 B
خگستر -2.8 0.8 149 M 33 B
کالا -4.3 0.7 14 M 32 B
خساپا -2.2 0.7 200 M 30 B
فولاد -3.2 0.6 30 M 29 B
کیان 0.1 0.2 8 M 27 B
فسپا2 -3.9 0.3 17 M 25 B
نوری -5 0.1 3 M 24 B
فملی -4 0.7 34 M 22 B
بورس -3.6 0.6 27 M 21 B
حفارس 4.8 2.7 34 M 20 B
افران 0.1 1 13 M 20 B
فاذر 0.2 1.1 205 M 17 B
فافزا 2.9 0.6 6 M 17 B
ختوقا -3.8 0.8 68 M 17 B
کرمان -3.6 0.6 216 M 16 B
برکت -5 0.5 10 M 15 B
تپکو -3 0.6 68 M 14 B
واحیا 0.7 2.3 10 M 14 B
حآفرین 5 1.2 44 M 14 B
های وب -4.4 0.4 20 M 14 B
پترول -4.8 0.5 67 M 13 B
خپارس -2.4 0.6 130 M 13 B
خاور -3 0.6 115 M 13 B
دکپسول 2.6 1.3 4 M 12 B
خبهمن -3.7 0.6 67 M 12 B
وتجارت -3.1 0.7 69 M 12 B
کاما -5 0.7 22 M 12 B
وبملت -3.7 0.6 41 M 11 B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقوقی ارزش
هامرز 0 0 170 M 170 B
تجلی 5 1.1 1,571 M 165 B
کیان 0.1 0.2 46 M 149 B
کمند 0.1 0.4 134 M 135 B
اعتماد 0.1 0.9 17 M 69 B
اتکای2 -0.7 0 50 M 53 B
نوری -5 0.1 5 M 45 B
کارا 0.1 2.4 40 M 42 B
فملی -4 0.7 63 M 41 B
شبندر -5 0.5 64 M 40 B
فردا 0.1 0.5 32 M 39 B
سمگا -1.2 1.1 38 M 38 B
شپدیس -5 0.2 3 M 36 B
سپیدما 0.1 0.3 26 M 30 B
ومعادن 0.9 0.4 34 M 30 B
پارند 0.1 0.2 29 M 29 B
سپر 0.1 1.1 19 M 25 B
ثبات 0.1 0.1 21 M 23 B
فولاد -3.2 0.6 21 M 20 B
میدکو 0.1 2 4 M 20 B
امین یکم 0.1 0.3 20 M 20 B
واحیا 0.7 2.3 14 M 19 B
وگردش -1 0.2 19 M 19 B
شخارک -5 0.1 4 M 19 B
ساروم2 -2.6 0 5 M 17 B
غکورش -5 0.5 4 M 17 B
مبین -5 0.6 8 M 16 B
بپاس 0 0.3 5 M 16 B
فخوز -4.9 0.2 30 M 16 B
کنور 0.5 0.1 9 M 16 B
شپنا -4.4 0.7 29 M 16 B
تاپیکو -5 0.4 12 M 15 B
فسبزوار -2.1 1.3 4 M 15 B
وغدیر -3.1 0.9 12 M 15 B
توسن 0.2 1.5 5 M 14 B
بورس -3.6 0.6 18 M 13 B
خودرو -0.4 0.9 65 M 12 B
افران 0.1 1 8 M 12 B
فجهان 0 0.8 22 M 12 B
ومهان -0.5 0.3 30 M 12 B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد درصد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
تجلی 5 1,571 M 2,232 M
کیان 0.1 46 M 54 M
نوری -5 5 M 7 M
شبندر -5 64 M 151 M
سمگا -1.2 38 M 42 M
کمند 0.1 134 M 200 M
فملی -4 63 M 98 M
شپدیس -5 3 M 3 M
امین یکم 0.1 20 M 61 M
وگردش -1 19 M 20 M
ثبات 0.1 21 M 23 M
پارند 0.1 29 M 39 M
غکورش -5 4 M 6 M
شپنا -4.4 29 M 138 M
فسبزوار -2.1 4 M 5 M
ومعادن 0.9 34 M 38 M
خودرو -0.4 65 M 292 M
کنور 0.5 9 M 9 M
فخوز -4.9 30 M 40 M
فجهان 0 22 M 23 M
بپاس 0 5 M 5 M
تاپیکو -5 12 M 19 M
وبصادر -3.7 61 M 92 M
توسن 0.2 5 M 8 M
بورس -3.6 18 M 45 M
خراسان -5 1 M 1 M
شگویا -4.9 9 M 16 M
حکشتی -5 9 M 16 M
فولاد -3.2 21 M 50 M
زاگرس -5 1 M 1 M

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار خرید حقیقی حجم
هامرز 0 0 108.4 M 278 M
کارا 0.1 2.4 46.6 M 87 M
اعتماد 0.1 0.9 24.3 M 43 M
فافزا 2.9 0.6 5.7 M 6 M
واحیا 0.7 2.3 10.3 M 24 M
آکورد 0.1 4.5 2.7 M 3 M
واتی -4.3 1.2 13.9 M 19 M
افران 0.1 1 12.8 M 21 M
شتران 2 1.5 439.2 M 458 M
وحافظح -5.8 0 13.0 M 13 M
کارین 0.1 0.7 3.4 M 12 M
کساوه 0.1 2.7 1.0 M 2 M
آسامید 0.1 2.7 2.1 M 2 M
پالایش -4 0.8 17.6 M 18 M
سپر 0.1 1.1 2.5 M 22 M
قتربت -3 1 1.1 M 1 M
خاتم 0.1 2.6 2.0 M 3 M
حآفرین 5 1.2 43.8 M 44 M
تصمیم 0.1 2.3 1.1 M 2 M
کرمان -3.6 0.6 216.1 M 220 M
دسانکو 1.2 1.5 6.7 M 7 M
ثنور -3 0.8 11.6 M 12 M
ثامان 4.9 2.5 3.8 M 4 M
ددام 5 4 2.8 M 3 M
شستان 2 2.1 2.6 M 3 M
گنگین -3 1.2 0.7 M 1 M
دابور 2.4 1.3 1.8 M 2 M
دکپسول 2.6 1.3 4.0 M 4 M
فیروزا 0.1 4.1 0.3 M 1 M
همای 0.1 0.4 5.2 M 6 M

حجم مشکوک و ارزش معاملات

حجم مشکوک ماه (30)

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم ضریب حجم
دلقما -4.9 0.7 22 M 87
دسانکوح 0.9 0 0 M 56
کباده -4.9 0.4 1 M 49
اتکای2 -0.7 0 50 M 38
غناب 3 0.8 1 M 34
فافزا 2.9 0.6 6 M 26
واحیا 0.7 2.3 24 M 18
حاریا -4 0.3 0 M 17
دسبحانح -9.8 4 1 M 14
واتی -4.3 1.2 19 M 13
کنور 0.5 0.1 9 M 10
هجرت 2.7 0.8 4 M 9.5
سپرمی 2 0.4 0 M 9.3
شخارک -5 0.1 4 M 8.2
وحافظح -5.8 0 13 M 7.9
دکپسول 2.6 1.3 4 M 5.6
قتربت -3 1 1 M 5.5
اوان 5 0.9 3 M 5.5
دابور 2.4 1.3 2 M 5.3
مبین -5 0.6 10 M 5.2
شتران 2 1.5 458 M 5
مفاخر -4.9 1.4 2 M 5
غگرجی -3.7 0.6 39 M 4.7
کپارس 2.5 1.2 13 M 4.6
زملاردح -5 5.5 2 M 4.4
ارفع -5 0.1 7 M 4.4
اهرم -2.8 0.1 8 M 4.4
فولای -4.9 0.5 4 M 4.3
نوری -5 0.1 7 M 4.2
کرمان -3.6 0.6 220 M 4.1

حجم مشکوک هفته (30)

نماد درصد آخرین قیمت حجم ضریب حجم
حاریا -4 0 M 47
تجلی 5 2,232 M 29
تپکو -3 82 M 18
فافزا 2.9 6 M 16
کنور 0.5 9 M 11
سخند 0.1 0 M 9.8
غناب 3 1 M 7.9
اوان 5 3 M 7.8
شخارک -5 4 M 7.6
ثبات 0.1 23 M 7.3
واتی -4.3 19 M 7.3
اهرم -2.8 8 M 6.2
ومهان -0.5 32 M 6
واحیا 0.7 24 M 6
شتران 2 458 M 5.7
غگرجی -3.7 39 M 5.5
اوصتا 0 4 M 5.5
سپیدار -3.2 2 M 5.3
فنرژی -4 0 M 5.3
دکپسول 2.6 4 M 5.2
هجرت 2.7 4 M 5.1
کاریس -4.2 2 M 5
سغرب -4 1 M 4.7
سپرمی 2 0 M 4.2
سپیدما2 -100 71 M 4.2
فاذر 0.2 211 M 4.1
فنوال -4.9 2 M 4
کارا 0.1 87 M 3.8
دابور 2.4 2 M 3.8
دلقما -4.9 22 M 3.7

بیشترین حجم معاملات

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت حجم
تجلی 1,052 5 2,232 M
شتران 3,829 2 458 M
خودرو 1,904 -0.4 292 M
هامرز 10,000 0 278 M
کرمان 761 -3.6 220 M
خساپا 1,518 -2.2 213 M
فاذر 855 0.2 211 M
کمند 10,104 0.1 200 M
وسکرمان 380 -3.1 169 M
خگستر 2,221 -2.8 166 M
شبندر 6,300 -5 151 M
شپنا 5,390 -4.4 138 M
خپارس 970 -2.4 137 M
خاور 1,086 -3 122 M
وساغربی 375 -3.9 118 M
خبهمن 1,781 -3.7 105 M
فملی 6,480 -4 98 M
وبصادر 1,757 -3.7 92 M
کارا 10,626 0.1 87 M
پترول 1,943 -4.8 86 M

بیشترین ارزش معاملات

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
هامرز 0 278 B 278 M
تجلی 5 233 B 2,232 M
کمند 0.1 202 B 200 M
اعتماد 0.1 178 B 43 M
کیان 0.1 177 B 54 M
شتران 2 175 B 458 M
پالایش -4 122 B 18 M
شبندر -5 95 B 151 M
کارا 0.1 93 B 87 M
شپنا -4.4 74 B 138 M
نوری -5 69 B 7 M
فملی -4 64 B 98 M
امین یکم 0.1 61 B 61 M
خودرو -0.4 55 B 292 M
فولاد -3.2 49 B 50 M
دارا یکم -2.3 44 B 4 M
سمگا -1.2 42 B 42 M
شپدیس -5 41 B 3 M
فردا 0.1 40 B 32 M
پارند 0.1 39 B 39 M
خگستر -2.8 36 B 166 M
کالا -4.3 36 B 15 M
ومعادن 0.9 34 B 38 M
بورس -3.6 34 B 45 M
واحیا 0.7 33 B 24 M
افران 0.1 32 B 21 M
خساپا -2.2 32 B 213 M
سپیدما 0.1 32 B 27 M
سپر 0.1 31 B 22 M
وغدیر -3.1 26 B 20 M

سهم های احتمالی مثبت و منفی

سهم های مثبت احتمالی فردا

نماد قدرت خریدار آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
حبندر 1.7 3 -0.19
واحیا 2.3 0.7 -2.19
خمهر 1.2 0.4 -1.92
غپآذر 1.9 0.2 -2.09
غناب 0.8 3 0.95
حفارس 2.7 4.8 2.86
تملتح 3.9 1.1 -0.55

سهم های منفی احتمالی فردا

نماد آخرین قیمت درصد قیمت آخر درصد قیمت پایانی
بکاب 50,000 -21.7 -8.26
وسرضوی 653 -9.9 0
وتعاون 1,500 -10 -2.58
مفاخر 29,250 -4.9 0.16
انرژی2 60,850 -5 0
غدشت 19,790 -5 0
ثرود 4,760 -5 0
داراب 2,116 -5 0
ثجوان 4,329 -5 0
وسخراج 2,099 -5 0
سیلام 6,300 -5 0
وسخراش 1,301 -5 0
لپیام 24,850 -5 0
ساذری 6,690 -5 0
وسقم 1,266 -5 0
وسصفا 693 -4.9 0
وسزنجان 1,349 -4.9 0
فکمند 31,800 -4.9 0
سدشت 23,020 -5 -0.08
وسخوز 603 -4.9 0
تکنو 5,650 -4.9 0
ثعتما 21,550 -4.9 0
ثغرب 3,423 -5 -0.14
کمرجان 4,290 -5 -0.13
بخاور 2,143 -5 -0.18
کساپا 11,510 -5 -0.17
داوه 7,950 -4.9 -0.12
دلقما 1,615 -4.9 -0.18
دجابر 8,990 -5 -0.21
ثنام 7,810 -5 -0.24

سهم های که از منفی به مثبت رفته اند (30)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
ولپارس -2.1 2.6 1.4 11
اوان -5 5 3.9 11
کترام -0.6 4.9 3.5 10
کسرام -5 1.2 0.6 10
ثامان -4.9 4.9 3.7 10
غپآذر -4.9 0.2 -2.1 9
حفارس -1.3 4.8 2.9 8
خمهر -0.7 0.4 -1.9 8
کساوه -0.3 0.1 1.1 7
پاکشو -3.4 1 1.6 6
ومعادن -1.3 0.9 1.4 6
کنور -2.1 0.5 0.5 6
حبندر -3 3 -0.2 6
پلاستح -1.9 3 1.9 6
غناب -3 3 1 6
ولراز -3 2.9 1.4 6
تکنار -2.9 2 0 6
بایکا -2.7 0.2 0.6 6
رنیک -1.7 0.8 0.1 6
تماوند -3 1.1 -0.4 6
تجلی -0.2 5 4.4 5
کصدف -2.4 1.1 0.2 5
اعتلا -2.3 1 0.2 5
واحیا -3 0.7 -2.2 5
تملتح -1.7 1.1 -0.6 4
سجام -0.7 0.3 -0.6 3
خلیبل -100 2.9 0 0
بتک -100 1.9 0 0
فجوش -100 5 0 0
کورز -100 5.2 0 0

سهم های که از مثبت به منفی رفته اند (63)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
وحافظح 6 -5.8 -5.8 13
غدام 0.7 -5 -4.5 6
ثپردیس 0.6 -5 -1.3 6
فرآور 2.6 -5 -4.5 8
فاراک 0.3 -5 -4.4 6
سبزوا 1.7 -5 -2.5 7
فسرب 0.8 -5 -4.2 6
فجام 0.4 -5 -2.2 6
وتوسم 0.2 -5 -3.3 6
دلقما 4.9 -4.9 -0.2 10
فولای 0.3 -4.9 -4.8 6
شفن 3 -4.9 -3.5 8
کباده 4.1 -4.9 -2.7 10
ختور 0.3 -4.9 -4.8 6
گدنا 1.3 -4.9 -4 7
حسینا 2.6 -4.9 -2 8
ثشاهد 0.5 -4.9 -3.8 6
مفاخر 0.8 -4.9 0.2 10
قپیرا 0.1 -4.9 -0.6 5
قشهد 2 -4.8 -1.5 7
وتوکا 1.4 -4.8 -2.4 7
قهکمت 1 -4.4 -1.4 8
فاسمین 0.4 -3.9 -3.4 6
دشیمی 0.7 -3.9 -1.5 7
کروی 2.9 -3.9 -1.4 7
سپاها 2.9 -3.9 -1.1 6
وبملت 0.1 -3.7 -3.4 5
کلر 2.4 -3.5 -2.8 8
سقاین 1.1 -3.4 -1.1 6
کاسپین 1.2 -3.4 -0.5 5
پخش 1.3 -3.3 -1 6
چکاپا 0.3 -3.2 -2.8 5
زمگسا 0.9 -3.1 -1.4 6
وحکمت 2.1 -3 -2.6 5
دحاوی 0.2 -3 -1.3 3
گنگین 1.1 -3 -0.5 6
ثنور 3 -3 -0.4 6
خدیزل 2.9 -2.9 -0.6 6
قمرو 3.2 -2.9 -0.3 8
سکرد 1.8 -2.7 -0.2 8
کمینا 1.3 -2.6 -0.3 4
سمتاز 2.6 -2.4 -0.2 6
اتکای 1.3 -2.4 -1.3 7
کخاک 3 -2.4 -0.2 8
جم پیلن 1.5 -2.4 -0.8 5
وساخت 1.9 -2.4 -1.1 6
تملت 4.4 -2.4 -0.7 10
ستران 1.2 -2.3 -0.9 4
ثشرق 0.7 -2.2 -1 6
کرازی 1.5 -2 -1.5 4
پرداخت 0.6 -1.8 -3.5 7
زگلدشتح 5 -1.8 2.9 7
دیران 1.2 -1.8 -1.5 7
شکربن 1.2 -1.5 0.5 6
وایران 3.5 -1.2 -1.2 8
کهمدا 1 -1.2 -0.8 5
سمگا 0.3 -1.2 -0.1 2
کگل 0.1 -1.2 -0.1 3
دزهراوی 4.1 -1 0.5 8
وزمین 1.3 -1 -0.1 4
وملت 0 -0.7 -0.2 1
لابسا 1.4 -0.3 -0.4 4
ولبهمن 4.3 -0.2 1 8

بیشترین و کمترین تغییرات قیمت

بیشترین افزایش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
فبستم 1,367 5 5
پشاهن 6,330 5 5
وسالت 1,865 5 5
قچار 9,680 5 4.9
حآفرین 3,241 5 4.8
تجلی 1,052 5 4.4
ددام 8,460 5 4.2
دتوزیع 24,950 4.8 4.2
دابور 23,380 2.4 4.1
کپارس 7,020 2.5 3.9
دکپسول 30,150 2.6 3.9
اوان 9,460 5 3.9
ثامان 11,500 4.9 3.7
کسعدی 7,100 1.9 3.6
کترام 22,990 4.9 3.5
هجرت 26,750 2.7 3.5
ونچر 435,000 3.1 3.1
دسانکو 13,100 1.2 3
شسم 137,050 3 3
فاذر 855 0.2 2.9

بیشترین کاهش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
دسبحانح 4,860 -9.8 -9.7
خمهرح 406 -10 -9.3
بکاب 50,000 -21.7 -8.3
خریختح 1,048 -9 -7.9
شدوصح 6,350 -8.5 -7.5
پکویرح 2,355 -6.3 -6
وحافظح 3,000 -5.8 -5.8
کمنگنزح 7,150 -4 -5.4
سحرخیز 17,430 -5.7 -5.2
دشیری 107,450 -5 -5
پکرمان 16,960 -5 -5
چکاوه 6,280 -5 -5
زملاردح 4,416 -5 -5
شیراز 58,780 -5 -5
شگل 4,436 -5 -5
وپارس 1,605 -4.8 -5
ثتران 2,674 -5 -5
خراسان 97,720 -5 -5
خلنت 60,150 -5 -5
کتوکاح 3,952 -5 -5
شتوکاح 10,940 -5 -5
فجر 17,510 -5 -4.9
زاگرس 163,000 -5 -4.9
آسیا 1,429 -5 -4.9
مبین 19,880 -5 -4.9
کپشیر 8,690 -4.9 -4.9
کتوکا 6,210 -4.6 -4.9
ورنا 2,669 -5 -4.9
جهرم 1,006 -4.9 -4.9
وآذر 27,550 -5 -4.9

بیشترین کاهش یک هفته اخیر

نماد افزایش سرمایه درصد آخرین قیمت بازده 5 بازده 7
خمهرح - -10 -18 -27
خریختح - -9 -16 -25
غشوکوح - 0 -11 -21
ولشرقح - -4.9 -13 -20
زملاردح - -5 -12 -20
ذوب - -5 -12 -20
شسینا 2243% -5 -11 -19
غدام - -5 -11 -18
دسبحانح 350% -9.8 -18 -18
فجر - -5 -11 -18
آپ 109% -5 -10 -18
جهرم - -4.9 -10 -17
فنورد - -5 -11 -17
دتولید - -5 -8 -16
چکاوه - -5 -10 -16
کویر 130% -5 -8 -16
شگل - -5 -11 -16
کپشیر - -4.9 -13 -16
غدیس - -4.9 -11 -15
مادیرا - -5 -11 -15
خفنر - -4.8 -11 -15
غگرجی 12% -3.7 -10 -15
غاذر - -5 -9 -15
شلعاب - -5 -11 -15
خرینگ - -5 -9 -15
ثشاهد - -4.9 -9 -15
لپارس - -5 -8 -14
پسهند - -5 -6 -14
زاگرس - -5 -9 -14
سنیر 130% -5 -10 -14
کفراح 448% -5.8 -4 -14
پکرمان - -5 -10 -14
فروی - -5 -8 -14
خزر - -4.9 -8 -14
ارفع - -5 -13 -14

بیشترین افزایش یک هفته اخیر

نماد قیمت آخر درصد آخرین قیمت بازده 5 بازده 7
فبستم 1,367 5 11 20
وسالت 1,865 5 11 20
شسم 137,050 3 11 18
مفاخر 29,250 -4.9 7 16
دسانکو 13,100 1.2 11 14
کمنگنز 10,350 0.3 3 14
شتهران 8,100 1.9 8 12
حفارس 5,860 4.8 12 12
قتربت 70,200 -3 4 12
وحافظح 3,000 -5.8 6 12
اتکای 10,480 -2.4 3 11
شستان 4,391 2 7 10
حبندر 16,520 3 6 10
پشاهن 6,330 5 6 9
افرا 21,750 -4.8 2 9
سخواف 8,130 -3 1 9
دابور 23,380 2.4 12 9
ونیرو 2,445 -5 1 9
دکپسول 30,150 2.6 14 8
هجرت 26,750 2.7 14 7
دسانکوح 10,900 0.9 4 7
گنگین 31,250 -3 3 7
ورازی 1,207 -3 1 7
آریان 13,210 3 6 6
کابگن 7,400 1 4 6

عرضه و تقاضا و P/E و EPS

P/E های کمتر از 6

نماد آخرین قیمت EPS P/E
وسالت 1,865 4,107 0.45
وصنا 2,690 1,219 2.26
شتهران 8,100 3,235 2.5
وکبهمن 8,350 3,269 2.56
وبوعلی 3,339 1,309 2.57
ومدیر 4,240 1,635 2.6
وسکاب 2,872 1,107 2.62
ثنور 6,910 2,661 2.66
وپویا 3,101 1,137 2.78
پشاهن 6,330 1,986 3.19
وآذر 27,550 8,500 3.24
وآوا 2,151 688 3.25
خاور 1,086 318 3.42
سخند 10,090 2,906 3.47
ولبهمن 6,110 1,759 3.51
وتوسم 7,870 2,272 3.53
پردیس 3,173 917 3.54
ودی 3,819 1,076 3.57
کورز 35,419 9,330 3.61
البرز 1,521 423 3.65
صبا 5,900 1,569 3.79
شتران 3,829 999 3.82
فجر 17,510 4,576 3.83
وتجارت 1,680 433 3.87
شاوان 118,550 29,989 3.96
خکار 2,478 624 3.98
اعتلا 3,516 876 3.98
ما 4,388 1,132 4
فولاد 9,650 2,411 4.02
وسبحان 2,175 546 4.03
واعتبار 2,791 718 4.04
هرمز 13,120 3,238 4.08
وصنعت 5,740 1,361 4.22
فسپا 14,490 3,377 4.22
فولای 5,770 1,347 4.29
فخوز 5,290 1,209 4.38
شبندر 6,300 1,446 4.38
شراز 106,350 24,759 4.39
وبصادر 1,757 399 4.43
گوهران 4,990 1,120 4.44

نمادهایی با بیشترین EPS

نماد قیمت آخرین EPS P/E
شاوان 118,550 29,989 3.96
فنورد 155,230 28,580 5.46
شپدیس 134,100 25,934 5.19
پارس 163,000 25,136 6.51
جم پیلن 118,300 25,009 4.81
شراز 106,350 24,759 4.39
زاگرس 163,000 23,448 6.96
شبصیر 102,200 20,102 5.11
مارون 170,850 19,115 9
نوری 92,080 18,782 4.91
خراسان 97,720 17,159 5.7
شغدیر 73,860 15,515 4.78
شکبیر 85,350 15,267 5.71
بوعلی 68,180 11,728 5.91
سخاش 74,610 11,107 6.73
شصفها 104,550 10,090 10.56
شکربن 81,000 9,749 8.48
کورز 35,419 9,330 3.61
بموتو 61,810 8,545 7.36
وآذر 27,550 8,500 3.24
شاراک 37,400 7,626 4.94
شرانل 42,050 7,499 5.73
ساوه 43,100 7,454 5.85
خدیزل 53,550 7,279 7.53
شبریز 33,920 7,192 4.76

بیشترین ارزش صف تقاضا

نماد قیمت آخرین قیمت پایانی ارزش صف حجم صف
تجلی 5 4.4 55 B 517 M
وسالت 5 5 24 B 126 M
قچار 5 4.9 11 B 11 M
ددام 5 4.2 9 B 4 M
هامرز 0 0 6 B 6 M
شلیا 2.8 0.9 5 B 2 M
دتوزیع 4.8 4.2 5 B 2 M
پدرخش 5 1.6 5 B 7 M
خعمرا 2.9 0 4 B 7 M
حآفرین 5 4.8 4 B 7 M
تاراز 0 0 2 B 2 M
حفارس 4.8 2.9 2 B 0 M
شتهران 1.9 1.9 1 B 2 M
پشاهن 5 5 1 B 2 M
شمواد 1.9 1.9 1 B 0 M
فبستم 5 5 1 B 5 M
نبروج 3.9 0 1 B 1 M
بتک 1.9 0 1 B 0 M
شسم 3 3 1 B 0 M
غناب 3 1 0 B 0 M
کورز 5.2 0 0 B 0 M
فافزا 2.9 2.9 0 B 0 M
شستان 2 1.8 0 B 1 M
سمایه 3 2.6 0 B 1 M
سپرمی 2 2 0 B 0 M
ثامان 4.9 3.7 0 B 0 M
کابگن 1 1 0 B 0 M
تفیرو 2 0.3 0 B 0 M
پلاستح 3 1.9 0 B 0 M
غشوکوح 0 0 0 B 0 M

بیشترین ارزش صف عرضه

نماد قیمت آخرین قیمت پایانی ارزش صف حجم صف
اعتماد 0.1 0.1 62 B 1 M
اوصتا 0 0.1 35 B 13 M
کارین 0.1 0.1 30 B 9 M
وشمال -2 -2 28 B 5 M
غدشت -5 0 23 B 12 M
ثقزوی -3 -3 23 B 13 M
شبندر -5 -4.4 22 B 34 M
نوری -5 -4.9 19 B 2 M
وسخوز -4.9 0 17 B 288 M
تپکو -3 -3 17 B 79 M
شاوان -5 -4.8 17 B 1 M
شپدیس -5 -4.7 15 B 1 M
خاورح -2.7 -2.7 15 B 795 M
سپر 0.1 0.1 14 B 0 M
زاگرس -5 -4.9 14 B 1 M
خفناور -2.9 0 14 B 5 M
وسخراج -5 0 12 B 59 M
شیراز -5 -5 12 B 2 M
انرژی3 -5 -4.8 12 B 2 M
آسامید 0.1 0.1 11 B 2 M
خاتم 0.1 0.1 11 B 5 M
حگردش -3 -3 11 B 29 M
خبنیان -3 0 11 B 80 M
همای 0.1 0.1 11 B 10 M
شبصیر -5 -4.4 11 B 1 M
کمند 0.1 0.1 11 B 5 M
جهرم -4.9 -4.9 10 B 99 M
وسرمد -2.9 -1.5 10 B 19 M
کیان 0.1 0.1 9 B 0 M
وسرضوی -9.9 0 9 B 125 M
شگویا -4.9 -4.5 9 B 9 M
سدبیر -5 -1 8 B 3 M
خفولا -3 -3 8 B 4 M
هامرز 0 0 7 B 7 M
جم -5 -3.6 7 B 2 M
پارند 0.1 0.1 7 B 5 M
سفارود -3.9 -3.9 7 B 7 M
قشرین -5 -1.3 6 B 10 M
خزامیا -5 -4.7 6 B 9 M
شزنگ -3 -0.4 6 B 1 M

ورود و خروج پول به صنایع و آستانه صف

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول (میلیارد تومان)
صندوق قابل معامله 36.6 B
قند و شکر 1.2 B
محصولات فلزی 0.6 B
کامپیوتری 0.4 B
انبوه سازی 0.2 B
فعالیت هنری 0.0 B

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول (میلیارد تومان)
شیمیایی -165.8 B
کانه فلزی -135.9 B
فلزات اساسی -97.4 B
نفتی -66.4 B
بانک -48.2 B
محصولات غذایی -34.9 B
هتل و رستوران -31.5 B
خودرو -26.2 B
بیمه -24.0 B
سرمایه گذاری -21.3 B
کمکی به نهادها -17.7 B
رایانه -15.1 B
حمل ونقل -12.9 B
دارویی -10.9 B
سیمان -9.2 B

سهم‌های که در آستانه‌ی صف خرید

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی قدرت خریدار
اوان 5 3.9 0.9
حبندر 3 -0.2 1.7
آریان 3 2.5 0.8
ولراز 2.9 1.4 0.8

سهم‌های که در آستانه‌ی صف فروش

نماد درصد آخر درصد پایانی قدرت خریدار حجم عرضه
ولصنم -5 -1.72 0.5 43,495
نمرینو -5 -2.57 0.5 2,888
پسهند -5 -4.89 0.5 68,876
غپاک -5 -1.86 0.8 2,035
غشاذر -5 -0.7 0.7 2,700
شپاکسا -5 -1.63 0.6 112,152
ملت -5 -3.47 0.2 2,230,054
غبشهر -5 -4.6 0.4 98
ودی -5 -4.53 0.4 25,000
شبریز -5 -4.2 0.9 547
فرآور -5 -4.54 0.4 16,010
زشریف -5 -1.48 0.7 1,227,112
ثمسکن -5 -3.07 0.7 291,925
فخاس -5 -0.87 0.9 37,625
خپویش -5 -0.96 0.8 93
تکمبا -5 -4.68 1 11,497
تلیسه -5 -4.79 0.6 1,077,651
فاراک -5 -4.35 0.9 40,000
فسرب -5 -4.24 0.6 721,250
فجام -5 -2.18 1.1 40,000
وپخش -5 -0.59 0.1 7,391
قاسم -5 -3.77 0.4 1,102,916
ثتران -5 -4.98 1.4 8,000
اخابر -5 -2.78 0.3 11,868
میهن -5 -1.3 1.1 134,339
زبینا -5 -4.46 0.8 840,719
بخاور -5 -0.18 0.3 882,056
ومعلم -5 -1.39 0.6 46,500
ولکار -5 -0.8 24.6 156
تاپیکو -5 -4.35 0.4 2,279,121
زدشت -5 -3.92 0.9 163,470
کاوه -5 -3.34 0.2 53,246
ساینا -5 -0.51 0.8 1,000
وتوسم -5 -3.26 0.3 81,075
دلقما -4.9 -0.18 0.7 95,778
وبشهر -4.9 -1.27 0.3 13,625
شفن -4.9 -3.54 0.4 5,180
غزر -4.9 -4.81 0.9 491,863
خزر -4.9 -4.57 0.7 1,335
دفارا -4.9 -1.81 0.2 3,227

حق تقدم و معاملات بلوکی

حق تقدم و اختلاف با خود سهم

نماد قیمت حق تقدم قیمت سهم اصلی درصد اختلاف (سود)
وحافظح -5.8 -0.45 66%
شدوصح -8.5 -0.61 56%
پلاستح 3 -0.62 53%
غشوکوح 0 0 48%
کخاکح 0 -0.15 43%
شاملاح -2.8 -1.09 42%
پکویرح -6.3 -2.27 40%
زملاردح -5 -2.34 38%
ولشرقح -4.9 -0.51 36%
کفراح -5.8 -4.28 35%
حبندرح -2.9 -0.19 34%
دسبحانح -9.8 -2.27 32%
فسازانح -1.6 -0.37 29%
کمنگنزح -4 -1.16 25%
کتوکاح -5 -4.92 25%
بفجرح -6.6 -2.82 23%
سجامح -2.7 -0.55 23%
تملتح 1.1 -0.69 16%
فن آواح 0 0 14%
خمهرح -10 -1.92 12%
دسانکوح 0.9 3.01 12%
زگلدشتح -1.8 -0.48 11%
خریختح -9 -1.53 10%
وصندوقح -3.7 -1.81 9%
دفاراح 0 -1.81 8%
شتوکاح -5 -4.88 4%
خاورح -2.7 -2.86 -8%

نمادهای که معاملات بلوکی دارند

نماد آخرین قیمت حجم
اتکای2 10,660 50.0 M
فسپا2 14,380 17.4 M
ساروم2 34,500 5.0 M
سپیدما2 1 71.0 M
کمند2 1 58.5 M
کیان2 1 12.6 M
یاقوت2 1 7.4 M
تصمیم2 1 2.0 M
آکورد2 1 2.0 M
آسام2 1 0.5 M
اطلس2 1 0.1 M