تغییرات سهامداران عمده

لیست نمادهایی که در روز معاملاتی قبل, سهامداران عمده آن تغییر کرده اند و سهم هایی که بدون تغییر بوده اند و بیشترین ارزش خرید و فروش های سهامداران عمده شرکتی و حقیقی (بروزرسانی تا ساعت 10)

ارزش خرید و فروش های سهامداران عمده

بیشترین ارزش خرید سهامدار عمده

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
اپرداز BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی توسعه بازا 97 M 50.8B
اپرداز شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماون 51 M 26.7B
اپرداز شرکت رساسامان آریا 37 M 19.5B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش فروش سهامدار عمده

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
حتاید شرکت سرمایه گذاری افتخارسهام -70M -33.3B
اوان شرکت رساسازه پی کاوان مهام -4.5M -5.4B
غاذر صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه -449.7K -1.5B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش خرید سهامدار حقیقی

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
اپرداز شخص حقیقی 1372 172.1M 90.5B
اپرداز شخص حقیقی 1373 134.4M 70.7B
اپرداز شخص حقیقی 1375 74.9M 39.4B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش فروش سهامدار حقیقی

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
وحکمت شخص حقیقی 3054 -30M -4.8B
ثفارس شخص حقیقی 3784 -5.7M -4.1B
ولراز شخص حقیقی 12613 -294.5K -759.9M
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

سهامداران عمده صندوق ها

بیشترین ارزش خرید سهامدار صندوق

بیشترین ارزش فروش سهامدار صندوق

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
اوصتا BFMصندوق.س.ا.ب.صباگسترنفت وگازتام -129.4M -317B
نخل ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری ق -112M -112.8B
ثبات ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری ق -69.5M -87B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

ورود روز قبل سهامدار عمده

نماد خریدار تغییرات درصد مالکیت
اپرداز حقیقی 172 M 12.77%
دی حقوقی 17 M 5.19%
فارس حقوقی 15 M 1.46%
وپارس حقوقی 15 M 6.52%
سبزوا حقیقی 13 M 1.56%
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

خروج روز قبل سهامدار عمده

نماد خریدار تغییرات درصد مالکیت
حتاید حقوقی -70M 2.43%
وحکمت حقیقی -30M 5.04%
ثفارس حقیقی -5.7M 1.84%
اوان حقوقی -4.5M 1.4%
حآفرین حقوقی -4M 9.54%
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

تغییرات سهامدار عمده

تغییرات سهامدار عمده داشته اند (294)

نماد تاریخ
زپارس 1401-07-12
زکشت 1401-07-12
زملارد 1401-07-12
آبین 1401-07-12
کزغال 1401-07-12
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

تغییرات سهامدار عمده نداشته اند (553)

نماد تاریخ
زماهان 1401-07-12
زقیام 1401-07-12
زدشت 1401-07-12
زفکا 1401-07-12
آینده 1401-07-12
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک