لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی نمایش کلیه سهم های بازار بورس تهران با جزئیات

انتخاب صنایع
انتخاب نوع سهم
انتخاب سهم
انتخاب دسته
انتخاب فیلتر
تعداد نمایش
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک
1
وپاسار
بانک پاسارگاد
9536587154100457
912 13.5 11 1.79 0.16
12,290
1 2 10,135,135 50,865,979
40,016,660
65,520 80,524 38 305,992 2,745 15,630 348 -21 469 -1 4 10 6 140 150 345 157 -89,636 -97,236 79 142 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
2
پاسا
ایران‌یاساتایرورابر
63580313877463104
2,210 11.6 20 1.11 1.23
25,530
2 2 1,958,480 4,137,498
5,331,780
900 2,298 26 5,974 8,500 37,060 200 -31 336 -4 0 -1 -3 48 64 242 61 -4,955 -6,913 3 7 5 سابقه بورس سهامیاب کدال