لیست سهام های بورس تهران

# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات
1 41379697187196382 IRO7BSHP0001 وشهر بانک شهر -3,037 -2.69 0 (-2.00) (-1.25) 6,229,137 2,353,289 3,892,583 15.6B 12,707,438 0% 0 10,976 830% -26% 1,152% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
2 44411078630612905 IRO1OS060001 وسبوشهر شرکت س استان بوشهر 0 0.00 8 (4.76) (0.00) 39,682,540 122,461 1,092,827 48.2B 6,076,350 100% 1,260 1,320 0% -5% 5% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
3 22692392068235412 IRO7BSHP0002 وشهر2 بانک شهر 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1 0 0 15.6B 0 0% 9,556 9,556 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات