لیست سهام های بورس تهران

# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات
1 25109758834306328 IRO1BTEJ0002 وتجارت2 بانک تجارت 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 23,246,616 0 223.9B 0 0% 627 3,950 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
2 63917421733088077 IRO1BTEJ0001 وتجارت بانک تجارت 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 38,216,561 696,679,169 0 223.9B 67,177,838 29% 421 4,640 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات