لیست سهام های بورس تهران

# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات
1 43781018754867729 IRO1SHFS0001 شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ 293 143.38 14 (-4.99) (-0.14) 1,184,553 1,972,505 32,243 629.6M 2,644,979 24% 6,117 54,050 587% -22% 784% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
2 25244329144808274 IRO1PKLJ0001 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 4,132,231 32,768,729 0 287B 416,724,000 9% 6,534 35,450 344% -18% 443% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
3 41505613415701055 IRO1PKLJ0002 فارس2 صنایع پتروشیمی خلیج فارس 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 3,207,673 0 287B 412,849,500 0% 6,798 33,630 323% -14% 395% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات