لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی نمایش کلیه سهم های بازار بورس تهران با جزئیات

انتخاب صنایع
انتخاب نوع سهم
انتخاب سهم
انتخاب دسته
انتخاب فیلتر
تعداد نمایش
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک
1
غمینو
شرکت صنایع غذایی مینو شرق
5516102131364383
404 38.4 44 -4.99 -1.81
15,513
2 3 2,853,230 6,483,425
9,253,195
1,000 1,551 0 0 9,690 46,699 60 -67 382 -9 -11 -7 2 1 1 -3 0 -50 -33 0 0 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
2
غمینوح
ح . شرکت صنایع غذایی مینو شرق
8444217089800070
0 0 44 -4.20 -3.93
9,216
1 2 1 3,906,000
4,446,296
265 244 0 0 9,537 13,200 -3 -30 38 -12 -16 -11 -16 0 1 3 1 1 -37 0 0 8 سابقه بورس سهامیاب کدال