لیست سهام های بورس تهران

# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات
1 52232388263291380 IRO1OIMC0001 وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 1,471 24.72 15 (-4.97) (-3.25) 3,133,159 2,513,560 2,037,765 30B 109,110,000 6% 6,222 54,960 485% -34% 783% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
2 9626462203189560 IRO1OIMC0002 وامید2 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 600,000 0 30B 0 0% 6,500 45,310 0% 0% 0% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات