لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی نمایش کلیه سهم های بازار بورس تهران با جزئیات

افزودن فیلتر
صنایع
نوع نماد
نماد
دسته بندی
فیلتر ترکیبی
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک
1
وآذر (سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌)
7,277 11.9 27 27% -1.99 -0.02
86,900
1 8 570,646 167,663
1,467,799
200 350 1,738 59 1,025 30,311 187,000 187 -54 517 -3 -3 -3 -7 97 130 176 1,144 -6,207 -6,297 1 2 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
2
وتوس (توسعه‌شهری‌توس‌گستر)
221 67.2 27 0% -1.94 -0.60
14,840
1 1 3,348,962 2,467,095
6,692,892
1,600 478 2,374 27 641 5,073 44,690 193 -67 781 -3 -7 -9 -10 159 311 525 151 -4,543 -11,619 8 21 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
3
وساخت (سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌)
3,272 14 27 47% -1.62 -1.62
45,630
1 3 1,077,354 1,463,379
2,389,802
1,090 1,012 4,975 49 2,438 19,080 76,500 139 -40 301 0 -3 -5 -7 31 102 137 105 -2,498 -5,310 1 1 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
4
ثتوسا (س.توسعه و عمران استان اردبیل)
486 89.3 0 0% -2.00 -1.40
43,405
1 5 450,025 736,875
1,678,629
96 213 417 0 0 17,301 98,350 151 -56 468 -3 -8 -9 -5 215 227 278 58 -2,180 -3,141 1 1 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
5
ثمسکن (سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌)
311 16.8 27 0% 0.19 0.58
5,210
1 2 9,560,229 7,258,980
11,601,822
5,500 575 2,866 28 802 3,810 13,980 37 -63 267 -2 -4 -7 -4 58 126 179 106 -1,964 -5,266 10 13 5 سابقه بورس سهامیاب کدال
6
ثزاگرس (سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس)
-228 -286.2 0 35% -5.00 -0.12
65,248
4 5 300,391 139,852
600,302
66 220 431 0 0 17,469 74,371 274 -12 326 -4 -12 -4 22 88 266 220 50 -633 -3,402 1 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
7
ثفارس (عمران‌وتوسعه‌فارس‌)
149 69 27 47% -1.94 -0.10
10,280
1 10 4,854,369 229,793
8,822,617
1,800 371 1,850 100 1,850 5,839 24,300 76 -58 316 0 0 -1 -21 157 225 268 180 -343 -505 1 -1 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
8
ثاخت (بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان)
7 377.1 27 0% -1.89 -0.38
2,640
1 6 18,796,992 12,762,016
46,423,342
9,000 479 2,376 50 1,188 2,640 12,310 0 -79 366 -2 -4 -6 -15 27 32 136 12 -187 -605 2 13 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
9
ثباغ (شهر سازی و خانه سازی باغمیشه)
228 67.1 54 30% -2.00 -0.17
15,287
1 7 3,263,069 259,460
3,797,919
1,320 405 2,018 0 0 0 37,000 0 -59 0 0 -1 -1 -7 66 154 355 44 -150 -452 0 2 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
10
ثنوسا (نوسازی‌وساختمان‌تهران‌)
255 52.2 27 33% -1.95 0.00
13,320
1 15 3,750,938 40,515
6,345,893
2,630 701 3,503 51 1,787 0 19,130 0 -30 0 0 0 0 -1 69 69 69 172 -65 -65 0 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
11
وثخوز (سرمایه گذاری و توسعه خوزستان)
-115 -665.8 0 30% -5.00 -0.12
76,567
1 6 260,577 306,456
1,322,296
70 269 536 0 0 28,317 102,147 170 -25 261 -1 -7 -13 -21 31 119 233 11 -55 -885 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
12
ثنور (سرمایه گذاری کوه نور)
231 43.5 0 44% -2.00 -0.20
10,042
1 12 1,976,676 362,661
6,355,753
1,200 607 1,206 0 0 4,193 15,848 139 -37 278 -1 -2 -4 -8 39 63 41 52 -34 -235 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
13
ثاژن (سخت آژند)
0 0 0 30% 0.00 0.00
0
5 9 971,818 6,593
389,993
400 412 412 0 0 6,083 14,010 75 -27 138 0 0 0 3 100 100 100 588 -20 -20 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
14
ثنام (س ساختمانی ب نام آوران مهندسی)
64 261.7 0 33% -1.99 0.00
16,746
1 12 1,194,244 5,654
1,351,906
500 419 837 0 0 6,083 26,227 175 -36 331 0 0 -4 -1 0 0 -7 0 0 0 0 0 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
15
ثجوان (تامین مسکن جوانان)
47 244.3 0 41% -3.99 -0.12
11,482
1 6 1,739,433 41,489
2,189,343
2,553 1,467 2,931 0 0 5,930 16,750 94 -31 182 0 0 -1 -8 0 0 202 0 0 0 0 3 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
16
ثاباد (توریستی ورفاهی آبادگران ایران)
473 116.8 27 49% -1.99 -0.02
55,230
1 13 904,650 12,150
1,009,309
240 265 1,326 48 636 13,020 58,900 324 -6 352 0 0 0 -2 0 0 9 0 0 0 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
17
ثشرق (سرمایه گذاری مسکن شمال شرق)
127 55 27 40% -1.86 0.00
6,980
1 6 7,163,324 388,316
19,073,818
1,100 154 768 45 346 4,259 13,800 64 -49 224 0 0 1 24 0 76 145 3 0 -343 1 1 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
18
ثشاهد (سرمایه‌ گذاری‌ شاهد)
555 34.9 27 47% -1.96 -0.05
19,340
1 9 2,582,645 243,541
10,789,450
4,007 1,551 7,749 31 2,402 0 84,900 0 -77 0 0 -1 -1 -7 0 2 60 0 0 -25 0 9 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
19
ثعتما (س. ساختمانی اعتماد گستر)
3,189 21.4 0 64% -2.00 -0.01
68,285
1 15 292,826 9,106
26,487
71 242 483 0 0 21,910 74,000 212 -8 238 -1 -1 -1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
20
ثامان (سامان‌ گستراصفهان‌)
279 83.8 27 31% -1.96 -0.43
23,370
1 4 2,121,341 2,984,065
2,141,933
222 105 519 66 342 14,000 30,480 67 -23 118 -1 3 6 -10 0 8 -1 8 0 -855 0 0 5 سابقه بورس سهامیاب کدال
21
ثقزوی (شرکت عمران و سازندگی قزوین)
0 0 0 23% 0.00 0.00
0
2 13 626,508 5,292
1,641,639
200 319 638 0 0 11,245 41,148 184 -22 266 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
22
ثعمرا (عمران و توسعه شاهد)
115 114.3 54 30% -1.99 -0.02
13,142
1 10 3,803,728 25,402
4,669,109
1,300 342 1,708 0 0 6,141 37,936 114 -65 518 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
23
ثالوند (سرمایه گذاری مسکن الوند)
561 61.8 54 45% -2.00 -0.01
34,651
1 11 1,440,259 46,931
4,189,395
500 347 1,733 0 0 8,680 36,244 299 -4 318 0 0 0 3 0 0 -4 0 0 0 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
24
آ س پ (آ.س.پ)
137 120.3 54 31% -2.00 -0.04
16,481
1 9 3,031,957 222,010
4,342,072
1,000 330 1,648 0 0 0 21,990 0 -25 0 0 -1 -1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
25
ثغرب (شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب)
44 182.2 54 0% -2.00 0.00
8,015
1 13 6,238,304 50,570
5,063,323
1,200 192 962 0 0 0 18,750 0 -57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
26
ثرود (سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود)
42 428.8 54 46% -2.00 -0.02
18,010
1 9 2,775,619 139,404
7,141,082
500 180 901 0 0 7,011 19,202 157 -6 174 0 -1 -4 2 0 0 12 0 0 0 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
27
ثنظام (س. ساختمانی نظام مهندسی ایران)
0 0 0 20% 0.00 0.00
0
3 10 416,034 54,016
838,333
75 179 360 0 0 32,100 58,565 51 -18 82 -1 -2 -4 -1 0 0 -4 0 0 0 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
28
ثتران (سرمایه گذاری مسکن تهران)
0 0 54 56% 0.00 0.00
0
1 5 9,850,276 1,430,665
0
1,800 183 914 0 0 4,358 16,824 57 -70 421 0 -4 -10 2 0 91 101 15 0 -1,496 3 4 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
29
کیسون (شرکت کیسون)
1,404 10.5 0 0% -2.00 -0.01
14,728
1 15 2,016,000 6,360
31,700
5,040 2,500 7,423 0 0 5,470 30,440 169 -52 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
30
ثپردیس (سرمایه گذاری مسکن پردیس)
198 51.9 54 36% -2.00 -0.02
10,269
1 12 4,866,654 38,984
5,659,849
1,650 339 1,694 0 0 9,911 25,300 4 -59 155 0 0 0 -1 0 0 -100 0 0 0 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
31
ثبهساز (بهساز کاشانه تهران)
72 32.8 27 38% -1.69 0.00
2,360
1 13 21,186,441 1,714,878
35,964,096
20,131 950 4,751 21 998 0 4,900 0 -52 0 0 0 0 -7 -66 -66 -108 -6 66 66 0 -10 6 سابقه بورس سهامیاب کدال
32
ثاصفا (شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌)
0 0 0 30% 0.00 0.00
0
1 8 718,856 4,817,496
1,090,207
160 223 445 0 0 11,361 39,889 171 -30 289 6 5 1 -9 -8 -7 -7 102 709 654 0 0 6 سابقه بورس سهامیاب کدال
33
ثامید (توسعه و عمران امید)
69 23.5 27 36% -1.84 -0.61
1,620
1 5 32,258,065 111,835,852
63,460,642
35,317 1,095 5,721 15 858 0 3,400 0 -52 0 4 3 1 -8 -1 -1 31 -22 1,132 1,185 -7 -8 22 سابقه بورس سهامیاب کدال
34
ثشرقح (ح. سرمایه گذاری مسکن شمال شرق)
0 0 27 0% 0.00 0.00
0
4 3 1 1,867,487
0
0 0 0 0 0 3,160 6,790 0 0 0 2 -18 -31 12 -300 -500 -690 -334 1,965 5,168 -9 -15 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
35
ثپردیسح (ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس)
0 0 54 0% 0.00 0.00
0
3 1 1 3,377,759
0
0 0 246 0 0 6,685 11,000 47 -11 65 8 16 8 -68 -272 -472 -847 0 2,582 14,872 -17 -22 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
36
ثاختح (ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان)
0 0 27 0% 0.00 0.00
0
1 1 1 23,600,205
0
0 0 1,017 0 0 2,730 9,470 24 -64 247 9 2 5 -91 -233 -436 -536 -521 12,809 18,271 -55 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
37
کرمان (س. توسعه و عمران استان کرمان)
1,215 45.8 54 34% -2.00 -2.00
55,674
1 5 898,199 13,324,841
10,718,957
1,110 1,236 6,181 0 0 47,962 147,525 16 -62 208 5 13 13 7 -20 -20 -27 -41 31,725 29,746 -5 -8 6 سابقه بورس سهامیاب کدال
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک