لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی نمایش کلیه سهم های بازار بورس تهران با جزئیات

افزودن فیلتر
صنایع
نوع نماد
نماد
دسته بندی
فیلتر ترکیبی
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک
1
بپاس (بیمه پاسارگاد)
2,022 35.8 16 0% -2.00 -0.86
72,410
1 15 1,341,778 1,208,385
729,327
10,206 7,606 73,902 0 0 12,511 106,461 479 -32 751 -5 -7 -8 -15 126 147 337 290 -14,203 -17,253 2 5 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
2
پارسیان (بیمه پارسیان)
404 28.7 9 0% -1.96 -1.45
11,580
2 9 4,215,852 4,560,987
7,246,533
5,000 1,186 5,790 16 926 6,861 23,040 69 -50 236 -4 -7 -9 4 151 310 528 524 -10,561 -16,743 14 1 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
3
وآفری (بیمه کارآفرین)
0 0 0 0% 0.00 0.00
0
2 2 5,941,771 2,686,641
1,999,418
9,504 1,600 3,199 0 0 4,949 22,060 0 -17 0 -5 -9 -12 -15 144 314 486 562 -9,040 -21,598 11 15 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
4
البرز (بیمه البرز)
927 3.7 9 0% -1.15 -1.44
3,430
1 7 14,164,306 18,443,118
17,140,161
14,424 1,018 4,948 24 1,187 0 23,750 0 -86 0 -4 -6 -6 -12 95 194 200 471 -6,850 -12,224 35 36 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
5
ما (بیمه ما)
781 10 9 0% -0.76 -1.27
7,780
1 2 6,297,229 5,448,120
4,814,919
4,000 635 3,112 20 622 5,300 22,300 47 -65 321 -3 -6 -7 -11 114 279 585 505 -4,710 -12,586 16 25 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
6
اتکای (بیمه اتکایی ایرانیان)
752 19.6 16 0% 5.99 4.07
14,758
1 4 3,661,931 2,127,783
2,448,275
4,000 1,092 5,903 0 0 4,336 20,000 240 -26 361 11 11 10 9 66 130 281 221 -2,753 -4,394 3 7 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
7
وسرمد (بیمه سرمد)
1,036 6.3 0 0% -1.99 -0.70
6,526
4 9 3,022,062 1,067,371
3,239,429
2,500 827 1,632 0 0 0 11,736 0 -44 0 -3 -4 -6 -1 274 472 936 458 -1,939 -3,273 5 10 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
8
وسین (بیمه سینا)
3,628 4 0 0% 4.99 1.60
14,443
1 2 1,342,282 4,451,565
5,443,488
1,500 1,117 2,166 0 0 0 29,497 0 -51 0 -7 -13 -22 -28 49 99 304 78 -1,024 -5,206 3 8 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
9
ملت (بیمه ملت)
1,513 11.2 9 0% -1.95 -0.06
16,900
1 11 2,948,113 179,056
7,280,427
2,850 967 4,817 28 1,349 7,330 27,580 131 -39 276 0 -1 -1 -7 106 114 185 331 -565 -584 0 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
10
آسیا (بیمه آسیا)
262 9.2 9 0% -1.67 0.00
2,400
1 15 20,833,333 1,433,254
39,076,482
24,132 1,158 5,792 20 1,158 2,360 47,080 2 -95 1,895 0 0 0 -2 133 205 375 173 -397 -662 3 6 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
11
اتکام (شرکت بیمه اتکایی امین)
632 8 16 0% -2.00 -0.08
5,047
1 5 9,897,071 1,039,561
3,820,232
3,900 394 1,968 0 0 4,251 11,500 19 -56 171 0 -1 -1 -4 228 296 475 206 -370 -1,362 3 6 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
12
ودی (بیمه دی)
5,447 4.3 16 0% -2.00 -0.07
23,556
1 8 2,121,071 119,408
5,095,417
2,500 1,179 5,889 0 0 7,252 32,154 225 -27 343 0 -1 -2 3 85 85 146 57 -361 -361 0 2 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
13
دانا (بیمه دانا)
205 33.7 9 0% -1.88 -0.14
6,900
1 11 7,235,890 366,036
13,196,146
4,000 553 2,760 48 1,325 0 13,730 0 -50 0 0 0 0 2 161 208 191 151 -234 -391 1 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
14
وحافظ (بیمه حافظ)
228 298.3 0 0% -4.00 -0.60
68,007
1 13 146,165 25,820
22,271
122 835 830 0 0 28,322 82,989 140 -18 193 -1 -4 -4 -6 92 231 231 17,076 -131 -815 0 0 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
15
ومعلم (بیمه معلم)
775 6.2 16 0% -2.00 -0.02
4,800
1 15 10,412,329 135,404
4,882,880
4,195 403 2,013 0 0 0 21,747 0 -78 0 0 0 0 -1 206 338 338 324 -118 -212 0 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
16
آرمان (بیمه آرمان)
0 0 0 0% 0.00 0.00
0
1 7 2,304,679 48,093
866,074
2,500 1,085 2,170 0 0 0 13,091 285 -34 481 0 0 0 -11 65 65 313 41 -23 -23 0 4 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
17
بخاور (بیمه زندگی خاورمیانه)
1,121 6.4 16 0% -2.00 -0.03
7,207
1 8 6,935,775 50,579
2,413,755
1,200 173 865 0 0 6,600 11,385 9 -37 73 0 0 0 -3 26 -173 -310 -18 -4 71 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
18
بنو (بیمه تجارت نو)
1,422 25 16 0% -2.00 -0.02
35,512
1 14 1,407,500 163,480
2,173,454
3,000 2,131 10,654 0 0 17,414 41,200 104 -14 137 0 -1 -1 -3 0 48 15 454 0 -1,166 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
19
وحکمت (بیمه حکمت صبا)
48 81.6 0 0% -1.28 -1.93
3,917
1 1 4,976,363 4,038,240
9,249,169
1,500 301 588 0 0 3,811 7,591 3 -48 99 -4 -6 -7 -4 0 0 9 0 0 2 0 1 5 سابقه بورس سهامیاب کدال
20
بساما (بیمه سامان)
3,558 5.9 16 0% -2.00 -0.03
20,862
1 7 2,390,515 124,802
917,889
2,055 860 4,287 0 0 6,673 37,290 213 -44 459 0 -1 -1 -3 0 1 103 0 0 -2 0 1 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
21
کوثر (بیمه کوثر)
2,193 6.8 16 0% -2.00 -0.07
14,860
1 15 3,361,797 123,289
6,045,048
6,485 1,929 9,637 0 0 10,953 40,550 36 -63 270 0 0 0 -4 0 2 40 1 0 -1 0 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
22
آرمانح (ح.بیمه آرمان)
0 0 0 0% 0.00 0.00
0
1 5 1 2,393
373,199
1,000 1,000,000,000 694 0 0 6,937 8,188 -2 -15 16 -6 -6 -8 -12 0 0 187 0 0 0 0 3 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
23
میهن (بیمه میهن)
-341 -14.5 16 0% -1.98 -0.06
4,942
2 8 10,109,180 1,727,927
14,009,250
1,500 148 741 0 0 2,988 13,840 65 -64 363 0 -2 -2 6 0 0 40 0 0 0 0 0 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
24
وتعاون (بیمه تعاون)
300 20.6 0 0% -4.00 -0.66
6,184
1 8 3,212,336 215,405
1,317,530
1,500 467 928 0 0 3,953 9,324 56 -34 136 -1 -1 -1 -2 0 1 -31 0 0 -1 0 -1 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
25
ورازی (بیمه رازی)
15 574 0 0% 4.99 3.04
8,610
3 3 2,374,733 5,232,087
5,131,059
3,000 1,263 2,583 0 0 2,985 15,626 188 -45 423 7 6 -3 -2 2 -43 43 -18 162 1,095 -1 1 8 سابقه بورس سهامیاب کدال
26
نوین (بیمه نوین)
1,538 3.9 16 0% -1.35 -1.67
5,961
1 5 8,119,520 6,901,708
11,202,928
2,624 323 1,564 0 0 3,500 16,200 70 -63 363 -5 -7 -7 -4 0 100 385 55 745 -1,464 2 24 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
27
پارسیانح (ح.بیمه پارسیان)
0 0 9 0% 0.00 0.00
0
1 1 1 5,417,787
1,442,248
1,000 1,000,000,000 870 0 0 7,120 14,600 22 -40 105 0 -3 -3 -4 -220 -356 -566 -4,525 9,416 13,735 -16 -16 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک