لیست سهام های بورس تهران

# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات
1 778253364357513 IRO1BMLT0001 وبملت بانک ملت 382 13.32 15 (-4.87) (-4.68) 22,471,910 439,368,926 163,472,066 207B 105,384,817 29% 5,080 28,330 0% -82% 454% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
2 7920014658832193 IRO7GRDZ0001 وگردش بانک گردشگری 210 80.87 0 (0.01) (0.00) 5,888,242 25,901,320 12,837,954 15B 25,474,500 0% 0 29,845 1,079% -43% 1,971% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
3 9536587154100457 IRO1BPAS0001 وپاسار بانک پاسارگاد 820 12.11 15 (-4.99) (-1.00) 11,964,108 56,582,937 52,517,876 65.5B 65,061,360 39% 1,931 15,630 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
4 22087269603540841 IRO1BPST0001 وپست پست بانک ایران 964 11.16 15 (-1.71) (2.48) 4,761,905 6,421,137 18,350,832 3.2B 3,479,193 16% 3,762 22,300 186% -52% 493% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
5 23175320865252772 IRO7SALP0001 وسالت بانک قرض الحسنه رسالت -987 -4.21 0 (4.98) (0.07) 4,812,320 11,935 71,621 500M 207,950 0% 2,718 40,000 62% -5% 70% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
6 28320293733348826 IRO1BSDR0001 وبصادر بانک صادرات ایران 301 12.29 15 (-4.88) (-4.88) 30,848,329 634,046,219 105,238,998 175.4B 64,880,970 29% 505 5,110 633% -28% 912% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
7 33293588228706998 IRO1BPAR0001 وپارس بانک‌پارسیان‌ 96 36.77 15 (-4.89) (-4.08) 32,608,696 275,931,713 65,879,600 156.3B 55,188,020 20% 0 6,552 186% -46% 431% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
8 38179358042686391 IRO7BSAP0001 سامان بانک سامان 476 20.95 0 (-2.99) (-0.84) 4,600,000 27,159,953 1,662,966 11.5B 11,467,800 0% 2,461 24,650 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
9 41379697187196382 IRO7BSHP0001 وشهر بانک شهر -3,037 -2.69 0 (-2.00) (-1.25) 6,229,137 2,353,289 3,892,583 15.6B 12,707,438 0% 0 10,976 830% -26% 1,152% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
10 43913530989262989 IRO7IBKZ0001 سمایه بانک سرمایه -17,888 -0.54 0 (-2.99) (-0.02) 2,083,768 15,183 13,782 4B 3,838,400 0% 1,076 14,938 792% -36% 1,288% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
11 45050389997905274 IRO1VSIN0001 وسینا بانک سینا 137 76.64 15 (-4.94) (-2.05) 4,664,179 19,473,276 1,973,636 10B 10,500,000 20% 2,035 22,270 416% -53% 994% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
12 46830341954511303 IRO7AYNP0001 وآیند بانک آینده -1,755 -17.03 0 (-2.00) (-0.81) 3,318,842 36,919,908 1,340,248 16B 47,820,800 0% 1,341 32,653 2,129% -8% 2,335% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
13 47302318535715632 IRO1NOVN0001 ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ 805 5.11 15 (-2.87) (-1.67) 12,170,294 94,263,593 108,263,095 30.4B 12,504,977 38% 2,570 9,834 60% -58% 283% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
14 47333458678352378 IRO1BKHZ0001 وخاور بانک خاورمیانه 799 12.64 15 (-4.72) (-4.63) 6,000,000 14,796,513 26,834,858 15B 15,150,000 92% 3,601 17,770 180% -43% 393% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
15 47996917271187218 IRO1KRAF0001 وکار بانک‌ کارآفرین‌ 219 21.87 15 (-5.00) (-0.21) 10,737,195 1,136,918 574,738 26.8B 12,857,790 28% 0 20,000 65% -76% 590% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
16 63917421733088077 IRO1BTEJ0001 وتجارت بانک تجارت 100 30.00 15 (-4.78) (-4.46) 38,216,561 648,838,190 352,628,208 223.9B 67,177,838 29% 0 4,640 613% -35% 1,002% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
17 19382635978639373 IRO1BSDR0002 وبصادر2 بانک صادرات ایران 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 8,101,584 0 175.4B 0 0% 545 4,700 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
18 19954896371640204 IRO7ZMNP0001 وزمین بانک ایران زمین 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1,600,000 19,193,282 0 4B 5,614,400 0% 1,588 20,595 829% -32% 1,263% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
19 24644999329120295 IRO3ASKZ0001 وملل اعتباری ملل 0 0.00 20 (0.00) (0.00) 4,000,000 26,820,016 0 10B 14,447,000 0% 2,059 19,709 620% -27% 882% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
20 25109758834306328 IRO1BTEJ0002 وتجارت2 بانک تجارت 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 23,246,616 0 223.9B 0 0% 627 3,950 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
21 44818950263583523 IRO3BDYZ0001 دی بانک دی 0 0.00 20 (0.00) (0.00) 1,717,063 34,812,092 0 6.4B 37,272,960 0% 2,674 83,000 2,078% -30% 3,004% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
22 6464701598831505 IRO1KRAF0002 وکار2 بانک‌ کارآفرین‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 26.8B 0 0% 3,927 13,950 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
23 31902247922619631 IRO1VSIN0002 وسینا2 بانک سینا 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 10B 0 0% 2,813 12,520 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
24 66264163366013063 IRO1BMLT0002 وبملت2 بانک ملت 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 251,528,960 0 207B 111,927,371 0% 5,330 18,000 1% -70% 238% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
25 7623668697450408 IRO3BDYZ0002 دی2 بانک دی 0 0.00 20 (0.00) (0.00) 1 0 0 6.4B 0 0% 4,150 41,391 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
26 22692392068235412 IRO7BSHP0002 وشهر2 بانک شهر 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1 0 0 15.6B 0 0% 9,556 9,556 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
27 65177857040683462 IRO1BKHZ0002 وخاور2 بانک خاورمیانه 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 15B 0 0% 3,918 16,500 193% -30% 321% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
28 60173468474943416 IRO1BPAR0002 وپارس2 بانک‌پارسیان‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 9,851,115 0 156.3B 64,099,400 0% 4,100 5,700 -2% -28% 36% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
29 12845457908500808 IRO1BPAS0002 وپاسار2 بانک پاسارگاد 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 65.5B 0 0% 2,087 15,340 390% -33% 635% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
30 67467233352325215 IRO7GRDZ0002 وگردش2 بانک گردشگری 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1 15,450,000 0 15B 30,157,500 0% 2,680 28,993 1,066% -31% 1,581% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
31 39610326672927078 IRO7GRDZ0004 وگردش4 بانک گردشگری 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1 14,925,000 0 15B 31,200,000 0% 20,800 20,800 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
32 7370902509286095 IRO1BPST0002 وپست2 پست بانک ایران 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 370,664 0 3.2B 0 0% 10,840 11,710 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات