لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی نمایش کلیه سهم های بازار بورس تهران با جزئیات

افزودن فیلتر
صنایع
نوع نماد
نماد
دسته بندی
فیلتر ترکیبی
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک
1
وتجارت (بانک تجارت)
345 7.1 10 60% 0.00 -0.81
2,450
1 8 47,619,048 356,838,743
281,763,046
223,926 4,702 55,310 26 14,264 607 4,640 307 -47 664 -5 -8 -9 -17 175 249 384 414 -165,828 -254,978 993 1,264 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
2
وبملت (بانک ملت)
444 7.9 10 59% 0.57 0.00
3,520
1 5 33,426,184 167,081,213
146,958,988
207,043 6,194 72,879 27 19,677 3,420 28,330 3 -88 728 -3 -3 -7 -15 117 161 298 135 -61,546 -81,829 228 385 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
3
وپاسار (بانک پاسارگاد)
912 12.8 10 59% 0.09 0.09
11,700
1 7 10,084,034 34,516,110
26,211,833
65,520 6,497 76,593 35 26,830 3,180 15,630 268 -25 392 -2 -2 -4 -3 110 110 185 96 -51,150 -51,150 43 126 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
4
وبصادر (بانک صادرات ایران)
280 8 10 60% -1.33 -0.88
2,240
1 7 52,173,913 120,794,625
149,026,520
175,354 3,361 39,630 23 9,034 0 5,110 0 -56 0 -4 -7 -9 -17 130 235 442 194 -33,590 -52,015 222 373 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
5
وپارس (بانک‌پارسیان‌)
48 64.4 10 56% -1.90 -1.90
3,090
1 6 37,383,178 287,143,286
223,680,939
156,340 4,182 49,247 19 9,179 0 6,552 0 -52 0 -6 -7 -10 -3 254 361 489 209 -31,936 -249,269 753 799 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
6
ونوین (بانک‌اقتصادنوین‌)
839 4.7 10 61% 4.49 3.17
3,910
1 2 13,089,005 80,228,173
66,209,333
30,426 2,325 11,531 37 4,402 3,610 9,834 5 -61 172 1 3 4 -5 73 16 140 -19 -22,622 -1,344 3 77 5 سابقه بورس سهامیاب کدال
7
سامان (بانک سامان)
390 25.3 0 56% -0.20 -0.87
9,854
1 1 4,600,000 24,853,784
21,692,868
11,500 2,500 11,431 0 0 4,965 24,650 100 -60 396 -4 -1 2 6 90 139 189 96 -16,506 -28,114 28 45 5 سابقه بورس سهامیاب کدال
8
وملل (اعتباری ملل)
292 45.4 11 54% 1.21 0.35
13,266
1 1 4,000,000 9,307,225
9,105,711
10,000 2,500 13,220 0 0 6,529 19,709 102 -33 202 -3 -1 -5 -16 135 268 578 340 -14,138 -29,454 22 40 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
9
وآیند (بانک آینده)
0 0 0 56% 0.00 0.00
0
1 11 5,009,519 2,902,416
0
16,000 3,194 33,018 0 0 3,087 32,653 1,158 -37 1,891 -5 -8 -10 -16 83 110 202 0 -7,801 -10,850 5 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
10
وگردش (بانک گردشگری)
223 76.4 0 52% -0.30 -0.22
17,030
1 10 5,631,265 1,936,508
3,996,553
15,000 2,664 25,602 0 0 4,003 29,845 326 -43 646 -4 -4 -4 -10 25 35 314 4,366 -4,786 -4,795 3 8 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
11
وسینا (بانک سینا)
172 18.8 10 57% 3.09 0.00
3,240
1 8 15,337,423 8,499,819
12,438,624
25,384 1,655 8,224 25 2,056 0 22,270 0 -85 0 -1 -4 -6 -10 153 321 612 300 -3,675 -7,998 24 41 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
12
وشهر (بانک شهر)
0 0 0 68% 0.00 0.00
0
1 1 6,229,137 15,366,519
15,429,988
15,573 2,500 9,253 0 0 2,046 10,976 190 -46 436 8 5 12 -1 36 97 222 87 -2,845 -9,509 17 43 9 سابقه بورس سهامیاب کدال
13
وخاور (بانک خاورمیانه)
868 10 10 60% 1.50 0.12
8,660
1 1 6,000,000 3,793,372
6,701,603
15,000 2,500 12,975 91 11,821 6,140 17,770 41 -51 189 0 -2 -4 -12 62 153 326 127 -1,284 -5,678 7 18 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
14
وکار (بانک‌ کارآفرین‌)
209 12 10 58% -1.99 0.00
2,510
1 10 19,920,319 1,707,679
8,405,104
39,500 1,983 9,915 27 2,677 2,440 20,000 3 -87 720 0 -1 -1 -4 64 130 31 924 -1,098 -1,210 5 4 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
15
وکارح (ح . بانک‌ کارآفرین‌)
0 0 10 0% 0.00 0.00
0
1 2 1 30,117,738
46,513,426
12,657 12,657,013,700 1,253 0 0 0 3,370 0 -71 0 -10 -16 -21 -31 18 40 169 92 -1,061 -2,702 25 73 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
16
سمایه (بانک سرمایه)
0 0 0 41% 0.00 0.00
0
1 15 2,781,255 19,682
75,677
4,000 1,438 2,876 0 0 2,184 14,938 229 -52 584 0 0 0 -1 11 11 11 8 -1 -1 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
17
وزمین (بانک ایران زمین)
-14,267 -1 0 50% -1.99 0.00
14,047
1 6 1,600,000 9,187
1,098,507
4,000 2,500 5,619 0 0 2,535 20,595 454 -32 712 0 0 1 -5 -61 -179 175 0 1 4 0 15 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
18
دی (بانک دی)
7,175 2.9 11 59% -2.00 -2.00
20,712
1 12 2,560,000 975,964
1,230,982
6,400 2,500 13,526 0 0 0 83,000 0 -75 0 -4 -5 -6 -44 -1 -1 33 -1 41 43 0 3 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
19
وگردشح (ح . بانک گردشگری)
0 0 0 0% 0.00 0.00
0
2 1 1 3,778,489
0
9,000 9,000,000,000 15,078 0 0 12,807 23,978 30 -30 86 16 0 -9 -86 -300 -398 -398 -7 3,359 2,342 -1 360 29 سابقه بورس سهامیاب کدال
20
وپست (پست بانک ایران)
1,985 8.6 10 48% -0.75 -0.98
17,100
1 8 2,955,083 11,332,090
7,475,685
3,233 1,094 5,584 22 1,216 6,552 23,040 164 -25 252 5 2 1 -8 -43 139 577 -167 23,323 19,380 -11 -5 5 سابقه بورس سهامیاب کدال
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک