لیست سهام های بورس تهران

# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات
1 114312662654155 IRO3SAIZ0001 وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات 1,238 9.73 7 (-4.99) (-4.84) 9,081,965 239,242,905 237,281,539 30B 36,135,000 0% 9,500 16,140 27% -25% 70% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
2 1277592884769853 IRO1OS230001 وسگلستا شرکت س استان گلستان 0 0.00 8 (-4.84) (0.00) 47,956,400 752,887 179,339 119.9B 14,866,484 100% 1,180 1,300 5% -5% 10% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
3 2328862017676109 IRO1SPAH0001 وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ 1,261 9.60 8 (-4.56) (-4.80) 3,828,484 5,563,841 9,594,185 6.7B 8,102,801 23% 0 23,360 268% -48% 610% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
4 2944500421562364 IRO1TOSA0001 وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران 520 17.67 8 (-4.96) (-4.96) 4,916,421 16,916,136 5,125,831 4B 3,676,000 48% 4,079 23,630 125% -61% 479% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
5 6506179926371994 IRO7PAIP0001 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 215 65.87 0 (-3.00) (-0.27) 6,982,753 33,186,584 630,000 19.8B 28,067,348 0% 1,970 24,252 619% -42% 1,131% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
6 7768327419174840 IRO1OS030001 وساربیل شرکت س استان اردبیل 0 0.00 8 (-4.65) (0.00) 38,759,690 374,751 222,021 63.2B 8,153,832 100% 1,230 1,350 5% -4% 10% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
7 9141577977527107 IRO7VIRP0001 وایرا سرمایه گذاری صنایع ایران 903 10.13 0 (-3.00) (0.00) 2,186,988 83,503 0 880M 804,760 0% 4,199 17,274 118% -47% 311% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
8 9761381741308262 IRO7SHOP0001 وشمال س. چشم انداز توسعه شمال -200 -560.70 0 (-3.00) (-0.26) 177,856 81,403 15,564 121.9M 1,366,974 0% 2,050 130,250 5,370% -14% 6,254% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
9 10055255678920880 IRO7MIVP0001 وملت سرمایه گذاری ملت -5 -1,065.60 0 (-1.99) (-0.22) 1,866,717 105,302 219,010 1B 532,800 0% 1,208 8,860 341% -40% 633% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
10 10191122735393627 IRO1OS090001 وسخراج شرکت س استان خراسان جنوبی 0 0.00 8 (-4.89) (0.00) 24,559,600 7,590,175 39,521 61.4B 13,814,775 100% 1,620 2,430 39% -7% 50% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
11 11258722998911897 IRO1SKBV0001 وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها 1,901 3.34 8 (-2.76) (-2.76) 7,849,294 15,324,484 17,132,021 6B 3,804,000 28% 1,850 10,220 243% -38% 452% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
12 11773403764702778 IRO1BIME0001 وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ 57 46.84 8 (-4.38) (-2.55) 17,921,147 10,734,128 10,504,107 5B 1,335,000 46% 2,660 12,900 0% -79% 385% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
13 15039949673085566 IRO1AYEG0001 پردیس سرمایه گذاری پردیس 1,389 5.01 8 (-4.45) (-3.20) 6,765,900 6,385,948 5,168,968 1.3B 870,000 49% 2,241 18,450 211% -62% 723% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
14 17528249960294496 IRO1TMEL0001 وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ 2,879 3.82 8 (-1.79) (-1.70) 4,273,504 4,850,690 3,282,518 4.5B 4,954,500 12% 3,263 19,350 237% -43% 493% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
15 18063426072758458 IRO1SBAH0001 وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ 1,308 10.44 8 (-4.97) (-0.07) 3,636,364 4,489,196 63,419 2.8B 3,756,500 19% 3,972 37,360 244% -63% 841% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
16 19511179561056679 IRO1OS270001 وسمرکز شرکت س استان مرکزی 0 0.00 8 (-5.00) (0.00) 35,714,286 617,545 28,036 78B 10,916,080 100% 1,330 1,470 5% -5% 11% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
17 22490169030401337 IRO3ANIZ0001 وآوا سرمایه گذاری آوا نوین 3,690 3.19 7 (-4.08) (-3.94) 3,982,160 2,618,867 4,477,014 600M 706,020 0% 2,268 23,527 419% -50% 937% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
18 24212636157410845 IRO7ARNP0001 وآرین شرکت توسعه اقتصادی آرین 1,125 5.03 0 (2.99) (2.52) 3,710,576 4,343,145 25,102,821 2.4B 1,347,080 0% 1,791 10,300 216% -45% 475% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
19 24785665268004766 IRO3PIVZ0001 وپویا سرمایه گذاری پویا 1,384 8.40 7 (-5.00) (-0.17) 4,287,797 15,174,702 150,249 4B 4,651,600 0% 4,100 17,986 184% -35% 339% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
20 25336820825905643 IRO1NIKI0001 ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ 2,589 11.31 8 (-1.22) (-3.24) 2,800,000 3,959,413 4,806,598 7B 20,496,000 19% 0 49,000 417% -40% 765% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
21 28328710198554144 IRO1BALI0001 وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ 1,995 4.12 8 (-4.82) (-3.41) 5,727,377 6,994,647 3,985,979 3B 2,463,000 27% 2,690 26,490 205% -69% 885% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
22 33541897671561960 IRO1ATDM0001 واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند 1,038 13.80 8 (-4.96) (0.00) 3,491,620 5,131,803 9,375 4.5B 6,444,000 20% 3,190 26,490 349% -46% 730% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
23 35948133957468680 IRO3SARZ0001 سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه 748 10.47 7 (-4.99) (-4.97) 6,008,172 8,673,903 7,469,143 5.1B 3,992,280 0% 0 17,400 63% -55% 263% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
24 36773155987365094 IRO3ETLZ0001 اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز 1,073 9.45 7 (-4.99) (-0.40) 4,891,411 1,515,750 392,881 1.2B 1,165,755 0% 0 25,495 176% -60% 595% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
25 36857080203588624 IRO1OS130001 وسزنجان شرکت س استان زنجان 0 0.00 8 (-4.90) (0.00) 34,965,035 135,304 119,578 47.1B 6,728,579 100% 1,360 1,500 5% -5% 10% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
26 36995197800118822 IRO7IENP0001 سنوین سرمایه گذاری اقتصاد نوین 1,397 7.26 0 (-1.02) (-1.35) 962,279 1,010,855 655,589 1B 1,014,700 0% 3,478 13,144 192% -23% 278% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
27 37614886280396031 IRO1SSAP0001 وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا 299 32.37 8 (-4.95) (-0.21) 5,144,033 34,686,259 264,799 10.7B 10,333,400 31% 1,351 26,000 617% -63% 1,825% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
28 43951910415124966 IRO3IRNZ0001 وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 4,477 4.90 7 (-5.00) (-0.14) 2,267,574 1,627,266 62,667 400M 878,000 0% 3,300 31,609 565% -31% 858% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
29 44411078630612905 IRO1OS060001 وسبوشهر شرکت س استان بوشهر 0 0.00 8 (4.76) (0.00) 39,682,540 122,461 2,342,176 48.2B 6,076,350 100% 1,260 1,320 0% -5% 5% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
30 45392752356003555 IRO3STIZ0001 صبا سرمایه گذاری صبا تامین 1,462 6.26 7 (-5.00) (-0.81) 12,682,309 38,473,526 2,067,395 45B 41,175,000 0% 8,989 46,200 2% -80% 414% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
31 46982154647719707 IRO1GBEH0001 وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ 1,851 6.33 8 (-4.92) (-0.59) 4,212,300 4,363,217 489,824 1.8B 2,109,600 21% 2,479 20,010 373% -41% 707% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
32 47362853625306007 IRO1OS110001 وسخراش شرکت س استان خراسان شمالی 0 0.00 8 (-4.32) (0.00) 35,971,223 4,124,023 8,074 68.6B 9,533,308 100% 1,330 1,470 5% -5% 11% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
33 47841327496247362 IRO1IDOC0001 واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران 354 14.01 8 (-4.98) (-4.98) 9,107,468 5,699,383 9,175,201 800M 396,800 62% 2,674 11,000 85% -55% 311% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
34 50580753680043015 IRO7PSMP0001 معیار سرمایه گذاری معیار صنعت پارس 52 572.46 0 (-2.00) (-0.01) 335,672 2,920 1,344 50M 148,840 0% 14,793 36,840 101% -19% 149% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
35 56717416662584054 IRO7TKDP0001 وکادو تکادو 506 34.56 0 (-3.00) (-0.05) 1,127,396 2,397,428 17,719 797.3M 1,394,204 0% 6,350 34,364 175% -49% 441% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
36 57309221039930244 IRO1SNMA0001 وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت 2,119 3.71 8 (-1.88) (-1.75) 6,157,635 18,563,491 20,259,197 6B 4,716,000 33% 2,850 15,800 176% -50% 454% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
37 58964593134314938 IRO3MEAZ0001 ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان 1,947 7.42 7 (-4.98) (-4.80) 4,000,000 12,492,431 52,652,817 10B 14,453,000 0% 5,625 27,730 157% -48% 393% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
38 59462881877083131 IRO1OS210001 وسکرشا شرکت س استان کرمانشاه 0 0.00 8 (-4.62) (0.00) 38,461,538 718,140 61,105 85.7B 11,139,570 100% 1,240 1,360 5% -4% 10% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
39 59652306881376415 IRO1OS050001 وسیلام شرکت س استان ایلام 29 42.76 8 (-4.84) (0.00) 40,322,581 1,668,269 213,239 29.3B 3,632,208 100% 1,180 1,290 5% -4% 9% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
40 59735609117437896 IRR1BIME0101 وبیمهح ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ 0 0.00 8 (-6.04) (-7.38) 1 39,778,846 42,041,475 3B 414,000 0% 1,450 9,120 -5% -85% 529% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
41 60633055620418060 IRO7FLTP0001 فلات گروه صنایع معادن فلات ایرانیان 48 279.38 0 (-0.35) (-2.17) 1,452,433 1,450,620 1,714,701 389.5M 522,273 0% 0 24,776 150% -46% 362% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
42 63570910379296908 IRO1OS300001 وسیزد شرکت س استان یزد 0 0.00 8 (4.72) (0.00) 39,370,079 54,464 239,954 59.5B 7,558,232 100% 1,270 1,330 0% -5% 5% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
43 64341992373049080 IRO3DBRZ0001 سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان 3,213 9.33 7 (-5.00) (-0.38) 1,606,426 1,540,445 122,757 250M 749,425 0% 4,989 34,172 501% -12% 585% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
44 65018804181564924 IRO3GOMZ0001 گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید 968 9.02 7 (-1.15) (2.03) 5,669,578 1,976,937 18,826,427 2.4B 2,095,680 0% 2,402 17,000 264% -49% 608% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
45 7395271748414592 IRO1IKHR0001 وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی 0 0.00 8 (0.00) (0.00) 5,000,000 48,989,061 0 12.5B 14,125,000 55% 1,554 21,640 627% -48% 1,293% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
46 43283802997035462 IRO3SOBZ0001 وسبحان سرمایه گذاری سبحان 0 0.00 7 (0.00) (0.00) 5,001,001 10,379,595 0 1.3B 1,299,740 0% 2,755 15,351 285% -35% 491% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
47 57600064931636077 IRO7JMIP0001 وجامی سرمایه گذاری جامی 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1,479,400 1,406,188 0 190M 256,861 0% 6,789 16,282 0% 0% 0% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
48 61298636307861167 IRO7SEIP0001 وبرق س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 91,028 446,883 0 117.3M 2,532,659 0% 13,072 297,919 1,552% -27% 2,179% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
49 23562767848806583 IRO1NIKI0002 ونیکی2 سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ 0 0.00 8 (0.00) (0.00) 1 0 0 7B 0 0% 12,570 47,000 0% 0% 0% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
50 55850912428859273 IRO1OS180001 وسقم شرکت س استان قم 0 0.00 8 (0.00) (0.00) 35,460,993 3,993,214 0 52.3B 7,376,625 100% 1,310 1,480 8% -5% 13% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
51 60947086334338335 IRO1IKHR0002 وخارزم2 سرمایه گذاری خوارزمی 0 0.00 8 (0.00) (0.00) 1 0 0 12.5B 0 0% 1,908 18,400 0% 0% 0% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
52 14061572253297066 IRO1SPAH0002 وسپه2 سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ 0 0.00 8 (0.00) (0.00) 1 450,000 0 6.7B 10,424,578 0% 3,537 17,890 387% -15% 472% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
53 40364073666532978 IRO1SSAP0002 وساپا2 سرمایه‌گذاری‌ سایپا 0 0.00 8 (0.00) (0.00) 1 0 0 10.7B 0 0% 3,692 12,650 0% 0% 0% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
54 34441408030104745 IRO7PAIP0004 آریان4 سرمایه گذاری پارس آریان 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1 0 0 19.8B 0 0% 2,037 22,600 779% -24% 1,053% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
55 21906237414528638 IRO3SAIZ0004 وسپهر4 سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات 0 0.00 7 (0.00) (0.00) 1 75,000,000 0 30B 0 0% 10,062 12,678 0% 0% 0% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
56 51584388430602252 IRO7PAIP0002 آریان2 سرمایه گذاری پارس آریان 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1 10,900,000 0 19.8B 26,789,128 0% 2,034 23,860 0% 0% 0% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
57 25919677951417578 IRO3SAIZ0002 وسپهر2 سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات 0 0.00 7 (0.00) (0.00) 1 3,550,204 0 30B 0 0% 13,976 13,976 0% 0% 0% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات