لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی نمایش کلیه سهم های بازار بورس تهران با جزئیات

افزودن فیلتر
صنایع
نوع نماد
نماد
دسته بندی
فیلتر ترکیبی
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک
1
بوعلی
پتروشیمی بوعلی سینا
4,380 9.6 9 62% -0.45 -0.12
42,170
1 1 1,400,000 4,182,077
5,416,902
3,500 2,500 14,760 14 2,066 41,000 70,000 3 -40 71 2 0 1 -8 148 266 395 222 -25,312 -47,835 11 19 28 سابقه بورس سهامیاب کدال
2
فارس
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
754 11.1 9 62% -1.99 -1.87
8,400
1 4 13,590,034 15,662,311
25,790,017
287,000 21,118 241,080 10 24,108 0 35,450 0 -76 0 -2 -5 -6 -15 108 247 443 186 -16,255 -27,916 33 60 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
3
جم
پتروشیمی جم
3,590 8.5 9 66% 0.23 -0.03
30,350
1 1 3,165,559 2,128,678
1,202,785
18,000 5,686 54,630 14 7,648 15,407 54,900 97 -45 256 -2 -4 -5 -9 137 267 572 371 -11,902 -16,951 6 10 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
4
شیران
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران
2,927 9.1 9 64% -1.97 -1.12
26,570
1 5 3,621,876 2,712,366
5,351,962
9,640 2,662 25,614 15 3,842 13,644 49,440 95 -46 262 -3 -4 -6 -15 35 131 216 194 -8,443 -9,573 4 7 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
5
شغدیر
پتروشیمی غدیر
6,051 10.6 11 70% -2.00 -1.29
64,084
2 1 845,352 2,366,746
1,934,193
1,300 1,538 8,331 0 0 25,669 80,990 150 -21 216 7 8 12 2 24 52 310 62 -5,990 -7,962 1 5 6 سابقه بورس سهامیاب کدال
6
خراسان
پتروشیمی خراسان
7,039 9.3 9 67% -1.99 -0.18
65,640
1 3 751,541 278,182
309,439
1,790 2,382 11,749 10 1,175 0 101,700 0 -35 0 -1 -1 -2 -7 211 280 612 365 -5,041 -6,336 1 2 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
7
قرن
پدیده شیمی قرن
3,824 16.2 9 65% 2.19 2.28
61,780
1 3 811,030 1,692,162
1,472,505
1,000 1,233 6,178 24 1,483 0 89,730 0 -31 0 2 0 -3 -7 -10 116 408 212 -4,913 -13,213 2 5 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
8
پترول
گروه پتروشیمی س. ایرانیان
4,084 2.2 9 60% -1.76 -1.32
8,950
1 1 10,000,000 24,915,716
32,713,049
25,000 2,500 22,375 26 5,818 3,668 21,380 144 -58 483 -1 -5 -5 -16 22 61 232 38 -4,042 -9,599 11 52 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
9
پارسان
گسترش نفت و گاز پارسیان
1,411 12.6 9 52% -1.95 -1.17
17,760
1 1 6,413,683 5,012,660
8,184,089
40,500 6,315 71,928 18 12,947 0 41,610 0 -57 0 -3 -5 -5 -12 43 135 319 134 -3,940 -8,977 5 11 5 سابقه بورس سهامیاب کدال
10
شکربن
کربن‌ ایران‌
2,424 39.5 9 62% -2.00 -1.98
95,700
1 1 496,426 932,075
1,308,904
250 504 2,393 51 1,220 47,293 128,700 102 -26 172 -5 -8 -2 -11 63 83 155 47 -3,905 -6,647 1 1 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
11
شخارک
پتروشیمی‌ خارک‌
4,850 8.5 9 66% -0.80 -0.05
41,320
1 2 2,400,000 587,114
903,916
6,000 2,500 24,792 11 2,727 0 68,490 0 -40 0 0 -1 -3 -5 155 278 529 206 -3,098 -6,745 2 3 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
12
شدوص
دوده‌ صنعتی‌ پارس‌
1,290 23.4 9 65% -1.97 -0.89
30,150
1 13 1,636,126 216,897
1,792,178
475 290 1,431 23 329 13,900 36,200 117 -17 160 -1 -1 -1 -6 194 194 446 2,975 -3,045 -3,045 1 1 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
13
شپاکسا
پاکسان‌
2,480 11.1 9 63% -1.99 -0.18
27,630
1 2 1,780,627 725,348
1,493,563
1,080 607 2,984 29 865 23,200 51,000 19 -46 120 -1 -2 -3 -8 95 142 296 132 -2,810 -3,250 1 3 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
14
پاکشو
گروه صنعتی پاکشو
2,875 28.3 9 66% 1.99 1.03
81,230
1 1 1,291,156 992,123
1,186,286
4,000 3,098 32,492 7 2,274 38,333 101,290 112 -20 164 6 5 4 0 35 109 296 174 -2,732 -5,009 1 2 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
15
جم پیلن
پلی پروپیلن جم - جم پیلن
7,486 8.7 9 69% -0.03 -0.02
65,410
1 1 800,000 301,378
916,927
2,000 2,500 13,082 10 1,308 36,003 106,490 82 -39 196 2 0 1 -9 107 193 295 123 -2,170 -3,856 1 1 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
16
وپترو
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
1,006 15.5 9 0% -1.98 -0.45
15,560
1 8 3,182,686 303,819
2,014,886
1,820 572 2,832 32 906 9,426 31,830 65 -51 238 -1 -1 -1 -4 195 195 323 849 -2,150 -2,150 1 3 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
17
تاپیکو
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
779 13.8 9 0% -1.92 -1.74
10,760
1 1 10,425,717 10,497,170
17,278,756
81,500 7,817 87,694 9 7,892 4,190 26,000 157 -59 521 -3 -7 -7 -17 21 140 323 128 -2,108 -15,923 14 37 5 سابقه بورس سهامیاب کدال
18
شکبیر
پتروشیمی امیرکبیر
7,578 11.8 0 83% -2.00 -0.59
89,373
1 1 1,098,938 416,786
980,790
3,600 3,276 32,174 0 0 36,355 94,550 146 -5 160 -2 -2 0 -1 69 158 362 91 -1,921 -5,404 1 3 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
19
نوری
پتروشیمی نوری
6,882 7.3 9 64% -1.05 -0.54
49,980
1 2 2,000,800 2,078,409
2,790,038
9,000 4,498 44,982 10 4,498 48,320 208,980 3 -76 332 1 -2 -3 -11 15 99 266 125 -1,899 -11,741 2 5 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
20
مارون
پتروشیمی مارون
10,595 14 11 68% -0.65 0.02
148,805
1 1 674,550 108,678
147,164
8,000 11,860 119,044 0 0 0 200,550 0 -26 0 0 0 0 -1 134 218 431 152 -1,362 -3,052 0 1 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
21
پارس
پتروشیمی پارس
13,528 9.3 9 67% -0.65 -0.17
126,360
1 1 788,395 352,494
522,911
6,000 7,610 75,816 10 7,582 67,127 189,400 88 -33 182 1 0 -1 -5 9 92 199 67 -1,064 -4,240 0 1 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
22
شستان
پتروشیمی گلستان
0 0 0 0% 0.00 0.00
0
10 1 2,307,870 3,148,878
238,743
473 205 207 0 0 2,604 4,362 68 0 68 2 4 9 19 9 9 23 64 -903 -903 2 3 42 سابقه بورس سهامیاب کدال
23
کرماشا
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
3,171 10.7 9 64% -1.03 -0.26
34,050
1 1 1,433,486 665,118
971,227
3,529 2,462 12,017 27 3,245 13,750 57,480 148 -41 318 0 -2 -3 -8 21 88 317 91 -883 -2,111 1 2 5 سابقه بورس سهامیاب کدال
24
شفارا
پتروشیمی فارابی
-144 -26 0 57% -1.98 -1.16
3,740
1 3 5,109,863 2,248,696
6,205,667
2,630 515 984 0 0 0 9,024 0 -59 0 -3 -4 -7 -10 70 117 348 154 -802 -1,454 4 9 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
25
شپارس
بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
674 29.8 9 67% -1.99 -0.05
20,060
1 5 2,464,268 287,293
2,635,238
776 315 1,556 27 420 13,470 37,100 49 -46 175 0 -1 -3 19 210 355 360 48 -381 -1,868 1 1 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک