لیست سهام های بورس تهران

# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات
1 204092872752957 IRO3SDFZ0001 شصدف صنعتی دوده فام 852 25.69 15 (5.00) (1.42) 2,324,069 314,278 658,029 700M 1,532,300 0% 18,253 36,702 20% -40% 101% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
2 318005355896147 IRO7PFSP0001 فسا پتروشیمی فسا 9 337.11 0 (-4.98) (-0.03) 6,587,616 130,340 23,810 3.5B 1,057,652 0% 0 4,152 299% -28% 452% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
3 1822787329898392 IRO3CHPZ0001 کلر کلر پارس 4,480 13.38 15 (-5.00) (-2.57) 791,616 741,728 417,010 327.5M 1,963,035 0% 29,500 109,700 103% -45% 272% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
4 3407806799514469 IRO3URPZ0001 شاروم پتروشیمی ارومیه 398 57.23 15 (5.00) (5.00) 2,419,902 1,609,063 11,437,663 700M 1,594,530 0% 6,300 21,695 262% 5% 244% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
5 3493306453706327 IRO1SHOY0001 شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر 1,930 18.25 14 (-4.99) (-4.96) 1,281,723 1,614,515 4,662,907 1B 3,523,000 21% 10,900 65,420 223% -46% 500% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
6 5987841496184505 IRO3TPEZ0001 شگویا پتروشیمی تندگویان 405 30.46 15 (-5.00) (-1.47) 9,104,014 64,128,411 2,678,511 24B 29,558,968 0% 4,380 29,954 182% -59% 584% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
7 6110133418282108 IRO1PARS0001 پارس پتروشیمی پارس 12,075 10.93 14 (-1.97) (-4.55) 687,144 824,226 2,374,024 6B 79,206,000 7% 52,801 189,400 150% -30% 259% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
8 7711282667602555 IRO1PARK0001 شاراک پتروشیمی شازند 1,310 14.79 14 (-4.86) (-4.91) 3,225,600 6,297,021 4,146,428 8.1B 15,628,032 17% 7,656 38,300 153% -49% 400% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
9 11622051128546106 IRO1PAKS0001 شپاکسا پاکسان‌ 1,783 15.53 14 (-4.97) (-0.97) 1,774,308 2,359,200 347,666 1.1B 2,990,520 30% 11,811 51,000 134% -46% 332% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
10 12303918642491681 IRO7ZNJP0001 زنجان صنایع کشاورزی وکود زنجان 11 565.09 0 (-2.99) (-0.02) 3,187,760 3,888,123 21,787 3.5B 2,175,600 0% 2,010 10,800 209% -42% 437% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
11 13235547361447092 IRO3PZGZ0001 زاگرس پتروشیمی زاگرس 14,976 9.86 15 (2.13) (-1.81) 633,265 2,480,977 2,317,814 2.4B 35,449,680 0% 62,522 217,350 136% -32% 248% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
12 16673205196919832 IRO7FAPP0001 شفارا پتروشیمی فارابی -247 -21.66 0 (-2.99) (-0.02) 3,738,318 165,105 16,781 2.6B 1,407,035 0% 1,520 9,024 252% -41% 494% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
13 18346219759153870 IRO7PESP0001 شصفها پتروشیمی‌ اصفهان‌ 1,374 67.09 0 (-2.00) (-1.99) 120,000 172,012 294,567 300M 2,765,430 0% 0 152,568 192% -40% 383% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
14 19040514831923530 IRO1NORI0001 نوری پتروشیمی نوری 20,031 7.87 14 (-2.22) (-3.57) 603,464 1,865,695 3,677,419 3B 47,310,000 10% 33,530 208,980 370% -25% 523% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
15 20562694899904339 IRO1PRDZ0001 شپدیس پتروشیمی پردیس 5,626 15.16 14 (-2.57) (-3.83) 1,072,271 2,521,226 6,439,333 6B 51,186,000 17% 21,127 128,400 304% -34% 508% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
16 21607242972640064 IRO3PGHZ0001 شغدیر پتروشیمی غدیر 3,330 12.43 15 (-4.68) (-4.75) 1,105,584 4,223,583 2,755,923 1.3B 5,379,790 0% 6,852 69,423 504% -40% 913% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
17 22560050433388046 IRO1PTAP0001 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 765 21.53 14 (-4.96) (-4.96) 6,622,517 73,042,579 9,971,800 81.5B 134,230,500 9% 0 24,920 458% -37% 781% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
18 23441366113375722 IRO1PASN0001 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 923 24.14 14 (-4.96) (-1.24) 5,237,887 16,024,118 1,312,485 40.5B 90,234,000 18% 6,100 41,610 265% -46% 582% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
19 27096851668435724 IRO1JPPC0001 جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن 6,569 11.28 14 (-3.95) (-4.89) 800,000 1,322,170 2,489,425 2B 14,814,000 10% 25,801 106,490 187% -30% 313% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
20 27299841173245405 IRO7PDRP0001 داراب پتروشیمی داراب 12 264.08 0 (-4.98) (-0.66) 6,267,628 77,715 839,423 3.4B 1,079,995 0% 751 4,045 322% -22% 439% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
21 27308217070238237 IRO1CRBN0001 شکربن کربن‌ ایران‌ 2,040 38.64 14 (-5.00) (-0.04) 633,874 1,515,565 4,150 250M 1,970,750 51% 24,500 128,700 222% -39% 425% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
22 28251956446987982 IRO7MFMP0001 شمواد تولید مواداولیه الیاف مصنوعی -924 -70.10 0 (-5.00) (-0.13) 307,930 3,171 7,798 143.5M 929,357 0% 28,204 68,403 130% -5% 143% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
23 28845264556937486 IRO7POIP0001 شپلی پلی اکریل ایران -534 -12.44 0 (-2.99) (-0.32) 2,918,856 22,223,140 312,543 3.6B 2,372,916 0% 3,312 11,802 101% -44% 256% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
24 30974710508383145 IRO1SHSI0001 شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا 9,515 66.18 14 (5.00) (4.65) 87,120 61,946 314,701 30.7M 1,933,966 61% 54,600 629,990 1,053% 0% 1,054% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
25 35796086458096255 IRO1SSIN0001 شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران 2,336 16.45 14 (-4.99) (-0.57) 2,587,992 8,639,632 297,711 8.1B 30,990,417 18% 8,830 49,440 335% -22% 460% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
26 38437201078089290 IRO1PKER0001 کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه 2,716 13.28 14 (-4.95) (-4.42) 1,411,680 2,811,119 1,869,543 3.5B 12,733,354 27% 8,624 57,480 318% -37% 567% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
27 38555056423456635 IRO3TPSZ0001 شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان 1,176 23.13 15 (-5.00) (-0.14) 1,813,106 317,405 55,250 150M 407,925 0% 25,145 49,662 8% -45% 98% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
28 38568786927478796 IRO1PSHZ0001 شیراز پتروشیمی‌شیراز 3,635 13.22 14 (-4.97) (-4.97) 1,879,346 2,001,444 3,891,680 5.1B 24,500,400 11% 9,160 74,640 424% -36% 715% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
29 39116664428676213 IRO1LEAB0001 شلعاب لعابیران‌ -6 -1,398.33 14 (-4.89) (0.00) 5,952,381 1,011,492 25,438 600M 503,400 58% 7,980 52,340 5% -84% 556% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
30 39610074039667804 IRO1GARN0001 قرن پدیده شیمی قرن 3,222 16.06 14 (-4.96) (-4.92) 875,657 1,764,256 2,156,411 1B 5,176,000 24% 0 89,730 204% -42% 428% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
31 40025799067544201 IRO7SHEP0001 شرنگی شیمیایی رنگین 7,549 15.68 0 (-3.00) (-0.01) 168,850 8,288 263 47M 556,358 0% 0 131,891 50% -10% 67% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
32 40611478183231802 IRO1DODE0001 شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ 1,025 20.39 14 (-4.97) (-0.14) 2,356,268 1,209,857 64,002 474.5M 991,751 21% 7,545 33,370 177% -37% 342% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
33 43552974795606067 IRO1KRSN0001 خراسان پتروشیمی خراسان 5,299 13.62 14 (-4.84) (-4.86) 715,965 622,980 2,735,812 1.8B 12,921,375 11% 18,111 101,700 299% -29% 462% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
34 43781018754867729 IRO1SHFS0001 شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ 293 143.38 14 (-4.99) (-0.14) 1,184,553 1,972,505 32,243 629.6M 2,644,979 24% 6,117 54,050 587% -22% 784% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
35 44153164692325703 IRO1GTSH0001 شگل گلتاش‌ 1,835 13.77 14 (-4.99) (-3.07) 1,871,257 1,411,908 1,172,297 1B 2,526,000 23% 13,826 46,000 83% -45% 233% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
36 49244604018250364 IRO7TJMP0001 شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید 233 36.94 0 (-2.99) (-2.47) 2,600,000 2,959,298 2,151,182 6.5B 5,593,900 0% 4,136 15,437 108% -44% 273% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
37 49674915481184052 IRO7PJHP0001 جهرم پتروشیمی جهرم 10 334.50 0 (-4.98) (-0.24) 5,961,252 146,293 268,635 3.3B 1,108,199 0% 741 4,647 351% -28% 527% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
38 53449700212786324 IRO3PMRZ0001 مارون پتروشیمی مارون 7,786 16.90 15 (-0.62) (-0.56) 742,512 560,323 525,952 8B 105,256,800 0% 39,141 200,550 236% -34% 412% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
39 55127657985997520 IRO3APOZ0001 آریا پلیمر آریا ساسول 13,506 11.40 15 (-2.87) (-3.51) 599,999 5,816,391 4,185,681 4.6B 70,584,260 0% 65,119 206,000 136% -25% 216% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
40 56429431740318486 IRO7SHLP0001 شلرد کود شیمیایی اوره لردگان -6 -1,527.67 0 (-3.00) (-3.00) 3,600,000 20,449,748 3,689,648 9B 8,249,400 0% 2,850 20,140 222% -54% 607% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
41 56574323121551263 IRO7PKBP0001 شکبیر پتروشیمی امیرکبیر 2,739 21.55 0 (-3.00) (-0.36) 1,440,000 193,433 171,258 3.6B 21,251,160 0% 16,336 79,180 261% -25% 385% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
42 58602432837130018 IRO7KAFP0001 شکف کف -3,461 -20.51 0 (2.00) (1.06) 145,176 362,115 76,647 250M 1,774,975 0% 5,639 70,259 1,159% 1% 1,146% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
43 59486059679335017 IRO1PETR0001 وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ 1,121 13.98 14 (-0.69) (-1.07) 3,001,200 4,643,267 1,021,704 1.8B 2,851,940 32% 5,871 31,830 167% -51% 442% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
44 59800986739603675 IRO7TSAP0001 شسم تولید سموم‌ علف‌ کش -584 -139.03 0 (2.00) (0.00) 123,725 7,114 256 10M 81,196 0% 27,377 84,058 197% -3% 207% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
45 61102694810476197 IRO1BMPS0001 شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ 417 37.41 14 (-1.64) (-1.58) 3,111,388 3,352,665 1,032,155 775.5M 1,209,780 26% 7,201 37,100 117% -58% 415% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
46 62786156501584862 IRO1PASH0001 پاکشو گروه صنعتی پاکشو 2,610 32.07 14 (3.77) (1.78) 1,166,725 2,038,543 2,828,644 4B 33,480,000 8% 38,333 111,968 118% -25% 192% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
47 64298008532791199 IRO3SYNZ0001 ساینا صنایع بهداشتی ساینا 2,824 66.45 15 (-5.00) (-0.11) 261,451 293,130 5,570 100M 1,876,520 0% 20,535 242,219 814% -23% 1,080% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
48 65122215875355555 IRO1PFAN0001 شفن پتروشیمی فناوران 23,867 10.71 14 (-0.48) (-4.30) 356,710 418,664 858,330 1B 24,278,200 13% 70,900 449,200 260% -43% 534% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
49 66183408418816482 IRR1LEAB0101 شلعابح ح . لعابیران‌ 0 0.00 14 (-3.08) (-3.08) 1 6,177,156 6,869,264 440M 193,600 0% 4,210 6,240 5% -29% 48% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
50 66210395067138534 IRO7TOPP0001 شتولی تولی‌پرس‌ -4,403 -4.87 0 (2.00) (0.48) 469,660 299,923 113,654 250M 535,625 0% 2,914 21,993 635% -3% 655% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
51 68517032834363488 IRO3BSRZ0001 شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 4,518 25.33 15 (-5.00) (-0.28) 431,068 601,712 24,142 330M 3,777,015 0% 16,103 191,214 611% -40% 1,087% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
52 69143674941561637 IRO1IPTR0001 پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان 4,603 2.79 14 (-4.03) (-4.26) 8,559,201 160,843,606 116,656,134 25B 32,050,000 26% 2,150 21,380 496% -40% 894% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
53 70934270174405743 IRO1PKHA0001 شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ 3,949 9.58 14 (-1.14) (-4.30) 2,400,000 1,812,636 2,343,936 6B 22,710,000 11% 18,649 68,490 103% -45% 267% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
54 71957984642204570 IRO7APTP0001 شپترو پتروشیمی آبادان -223 -22.22 0 (-4.99) (-0.62) 4,000,801 11,164,264 501,279 5.5B 2,734,608 0% 1,423 12,610 248% -61% 786% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
55 3996211071909131 IRO3PMRZ0004 مارون4 پتروشیمی مارون 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 30,000 0 8B 121,341,600 0% 96,500 145,000 57% 5% 50% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
56 9171279728707865 IRR1BMPS0101 شپارسح ح . بین‌ المللی‌محصولات پارس‌ 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 2,660,175 0 260.5M 273,134 0% 9,040 16,100 16% -35% 78% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
57 10589770805157298 IRO1PJMZ0002 جم2 پتروشیمی جم 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 658,783 0 13.8B 66,447,000 0% 13,495 50,900 259% -3% 271% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
58 16959429956899455 IRO1AMLH0001 شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 709,019 310,532 0 840M 5,923,680 22% 0 169,790 131% -58% 455% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
59 25244329144808274 IRO1PKLJ0001 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 4,132,231 32,768,729 0 287B 416,724,000 9% 6,534 35,450 344% -18% 443% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
60 32357363984168442 IRO1PJMZ0001 جم پتروشیمی جم 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 2,272,727 2,869,730 0 13.8B 60,720,000 13% 12,099 54,900 264% -20% 354% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
61 62177651435283872 IRO1NKOL0001 شکلر نیروکلر 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1,003,814 2,798,214 0 500M 2,490,500 56% 13,011 58,960 283% -16% 353% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
62 62641360664324649 IRO7TJMP0002 شجم2 صنایع پتروشیمی تخت جمشید 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1 2,893,665 0 6.5B 0 0% 8,331 12,359 0% 0% 0% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
63 70383737228146601 IRO3TPEZ0004 شگویا4 پتروشیمی تندگویان 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 24B 42,738,080 0% 251 19,497 7,007% -9% 7,668% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
64 41505613415701055 IRO1PKLJ0002 فارس2 صنایع پتروشیمی خلیج فارس 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 3,207,673 0 287B 412,849,500 0% 6,798 33,630 323% -14% 395% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
65 32874370564962210 IRR1IPTR0101 پترولح ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 40,015,988 0 3.5B 3,479,000 0% 9,800 22,180 1% -55% 126% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
66 20716645758210848 IRO1PTAP0002 تاپیکو2 س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 65,422,291 0 81.5B 178,558,350 0% 3,006 21,909 629% 0% 628% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
67 14153483684603257 IRR1AMLH0101 شاملاح ح . معدنی‌ املاح‌ ایران‌ 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 339,678 0 420M 2,362,500 0% 47,370 71,500 19% -21% 51% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
68 44377481791849048 IRO3SYNZ0002 ساینا2 صنایع بهداشتی ساینا 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 100M 0 0% 26,883 180,000 570% 73% 287% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
69 19060477008033661 IRO1PASN0002 پارسان2 گسترش نفت و گاز پارسیان 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 2,353,062 0 40.5B 88,168,500 0% 6,251 34,620 248% -37% 454% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
70 59750654860162208 IRO1SSIN0002 شیران2 س. صنایع‌شیمیایی‌ایران 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 0 0 8.1B 0 0% 12,864 40,310 0% 0% 0% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
71 61119174772912317 IRO1PKHA0002 شخارک2 پتروشیمی‌ خارک‌ 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 3,000,000 0 6B 28,104,000 0% 26,807 48,140 75% -3% 80% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات