لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی نمایش کلیه سهم های بازار بورس تهران با جزئیات

افزودن فیلتر
صنایع
نوع نماد
نماد
دسته بندی
فیلتر ترکیبی
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک
1
غصینو (صنعتی مینو)
1,458 47.4 39 54% -2.00 -0.10
69,154
1 15 1,415,789 428,534
919,382
4,319 3,050 29,894 0 0 38,055 95,088 82 -27 150 -2 -2 -2 -4 94 94 99 6,572 -13,152 -13,152 2 2 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
2
خودکفا (اقتصادی و خودکفایی آزادگان)
1,059 22.1 0 0% -2.00 -0.39
23,356
1 14 1,760,000 1,405,360
4,457,473
4,400 2,500 10,317 0 0 23,274 226,703 1 -90 874 -3 -4 -4 -9 89 89 118 2,606 -11,661 -11,661 5 5 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
3
غبشهر (صنعتی‌ بهشهر)
562 34.6 20 45% -1.99 -0.66
19,440
1 8 2,538,071 2,473,287
2,127,334
3,000 1,182 5,871 20 1,166 0 39,310 0 -50 0 -2 -6 -6 -8 63 139 39 3,527 -7,613 -11,899 6 6 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
4
غسالم (سالمین‌)
80 51.3 22 44% 1.23 0.49
4,100
1 1 12,106,538 15,160,014
24,604,183
4,484 370 1,829 47 864 0 164,999 0 -98 0 -3 -5 -8 -7 37 112 243 64 -2,440 -5,429 13 38 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
5
غپآذر (شیر پگاه آذربایجان شرقی)
916 72.2 39 51% -2.00 -0.05
66,143
1 8 755,310 299,985
1,404,601
200 265 1,323 0 0 34,336 100,800 93 -34 194 0 -2 -3 -1 98 215 374 94 -2,149 -2,485 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
6
وبشهر (توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ)
609 18.6 22 0% 0.00 -0.53
11,330
1 4 4,359,198 2,699,119
3,482,050
8,250 1,893 9,397 21 1,963 0 32,090 0 -65 0 -2 -3 -4 -10 64 179 511 148 -1,932 -3,462 3 9 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
7
غدیس (پاکدیس)
667 20.4 39 51% -2.00 -0.18
13,632
1 12 3,654,971 327,827
4,117,765
1,170 320 1,597 0 0 0 69,960 0 -80 0 -1 -1 -1 -5 275 459 796 421 -1,209 -2,021 2 3 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
8
غفارس (شیر پاستوریزه پگاه فارس)
-198 -76 39 51% -2.00 -1.23
15,048
2 5 3,257,754 5,098,472
7,465,956
1,160 356 1,767 0 0 8,560 60,325 78 -75 605 -3 -7 -6 -6 8 46 224 14 -938 -2,754 2 2 5 سابقه بورس سهامیاب کدال
9
غزر (صنعتی زر ماکارون)
1,499 17.7 22 56% -1.99 -0.11
26,550
1 11 1,878,993 109,137
4,789,316
3,200 1,703 8,506 12 1,020 21,640 85,500 23 -69 295 0 -1 -1 -5 156 214 251 77 -547 -691 0 2 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
10
غمارگ (مارگارین‌)
352 92.8 20 48% -1.99 -0.03
32,670
1 15 1,529,520 40,369
730,976
840 549 2,745 28 768 15,282 70,950 114 -54 364 0 0 0 -1 192 342 629 303 -260 -433 0 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
11
بهپاک (صنعتی بهپاک)
936 49.4 39 47% -2.00 -0.01
46,266
1 15 1,080,054 193,204
728,767
500 463 2,314 0 0 21,229 82,390 118 -44 288 0 -2 -2 -5 93 274 565 82 -240 -404 0 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
12
غاذر (کشت‌وصنعت‌پیاذر)
672 83.8 20 50% -1.99 -0.04
56,340
1 10 886,997 53,968
1,102,099
159 179 896 65 582 0 100,520 0 -44 0 0 0 -1 3 91 97 97 34 -221 -260 0 0 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
13
غپونه (نوش پونه مشهد)
541 40.2 0 49% -1.70 -1.03
21,756
2 7 909,794 710,798
1,556,499
641 705 1,409 0 0 15,094 32,900 0 -33 0 -2 -2 -2 4 3 3 5 622 -219 -219 0 0 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
14
غگرجی (بیسکویت‌ گرجی‌)
988 19.3 22 51% -1.99 -0.05
19,040
1 12 2,623,295 41,358
4,152,626
750 286 1,429 46 657 0 60,490 0 -69 0 0 0 0 -2 127 175 175 195 -115 -153 0 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
15
غنوش (نوش‌ مازندران‌)
2,529 23.6 20 66% -1.99 -1.99
59,680
1 13 821,018 9,855
4,152,732
350 426 2,131 73 1,525 11,574 132,040 426 -54 1,041 -2 -2 -2 -6 68 68 68 140 -106 -106 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
16
غچین (کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین)
1,116 18.4 20 53% -2.00 -0.05
20,540
1 10 2,431,907 57,751
2,255,928
840 345 1,726 27 466 18,240 89,000 13 -77 388 0 0 0 -3 82 140 140 99 -94 -156 0 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
17
غدشت (دشت‌ مرغاب‌)
10,644 27.4 22 51% -2.00 -0.01
291,210
1 15 171,656 912
120,897
53 311 1,557 27 420 132,980 394,000 119 -26 196 0 0 0 -3 92 92 339 13 -58 -58 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
18
غپینو (پارس‌ مینو)
232 28.3 22 0% -1.98 -0.15
6,570
1 12 7,598,784 291,921
13,069,074
6,622 872 4,358 35 1,523 5,290 63,938 24 -90 1,109 0 0 0 -5 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
19
غشهداب (کشت و صنعت شهداب ناب خراسان)
311 13.1 39 47% -1.99 -0.05
4,078
1 11 12,251,900 663,009
15,593,589
4,613 376 1,882 0 0 3,360 44,700 21 -91 1,230 0 0 -1 0 0 93 327 98 -1 -787 2 8 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
20
غدام (خوراک‌ دام‌ پارس‌)
1,630 246.8 22 54% -2.00 -0.04
402,350
1 15 124,134 2,405
83,619
60 483 2,415 42 1,014 56,028 597,390 618 -33 966 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
21
غگز (گز سکه)
-1,105 -18.3 39 25% -3.81 -3.81
20,200
0 0 1 474
24,500
49 49,190,000 103 0 0 5,701 36,500 268 -42 540 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
22
غشاذر (پگاه‌آذربایجان‌غربی‌)
112 89.3 20 49% -2.00 0.00
10,000
2 7 5,000,000 103,249
3,431,931
1,232 246 1,232 20 246 9,000 43,990 11 -77 389 0 0 0 -52 0 81 134 5 0 -237 0 1 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
23
غمینو (شرکت صنایع غذایی مینو شرق)
404 30.2 39 49% -2.00 -0.04
12,203
1 14 4,073,652 1,665,056
3,057,486
1,000 245 1,221 0 0 0 35,000 0 -65 0 -1 -3 -3 -3 0 90 90 13,174 0 -7,736 6 6 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
24
غشصفا (شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌)
639 44.6 20 50% -2.00 0.00
28,510
1 9 1,753,771 100,939
900,742
836 477 2,383 20 477 23,499 83,800 21 -66 257 0 -1 -1 -2 0 128 319 635 0 -771 0 0 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
25
غمهرا (تولیدی‌مهرام‌)
3,496 35.3 22 53% -2.00 0.00
123,260
2 12 405,614 12,518
664,613
204 503 2,515 22 553 45,850 137,800 169 -11 201 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
26
غگلستا (شیر پاستوریزه پگاه گلستان)
388 75.2 39 50% -2.00 -0.05
29,171
1 13 1,713,092 5,794
3,515,171
529 309 1,545 0 0 13,000 105,000 125 -72 708 0 0 0 -3 0 7 191 2 0 -2 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
27
غبهار (کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان)
495 69.7 0 50% -2.00 -0.01
34,480
1 15 579,896 5,224
1,894,877
388 669 1,338 0 0 18,008 56,899 91 -39 216 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
28
غشهد (شهد ایران ‌)
219 35.3 22 48% -1.93 -0.64
7,730
3 11 6,426,735 109,083
3,239,053
819 127 637 51 323 0 69,600 0 -89 0 -1 -1 -1 3 0 0 162 0 0 0 0 4 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
29
غنیلی (مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان)
-199 -86.9 39 23% 0.00 0.00
17,300
0 0 1 0
0
100 100,000,000 173 0 0 13,072 21,639 32 -20 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
30
غیوان (کیوان)
-473 -32.5 0 0% 1.92 0.00
15,350
3 1 325,733 0
636
17 51 25 0 0 15,379 15,887 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
31
غشوکو (شوکو پارس)
550 72.9 0 0% -2.00 0.00
40,073
1 15 498,778 7,982
111,753
145 291 581 0 0 30,000 103,369 34 -61 245 0 0 0 -2 0 -100 -141 -42 0 28 0 0 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
32
غگیلا (شیرپاستوریزه پگاه گیلان)
465 48.7 39 51% 6.00 0.13
22,665
15 1 2,211,509 54,562
67,784
200 90 453 0 0 12,507 23,965 81 -6 92 0 1 1 2 0 0 52 0 0 0 0 0 11,862 سابقه بورس سهامیاب کدال
33
غمینوح (ح . شرکت صنایع غذایی مینو شرق)
0 0 39 0% -1.18 -1.18
10,900
1 2 1 2,616,155
78
265 264,820,000 292 0 0 8,330 13,200 32 -16 58 29 18 18 5 -100 -100 -99 0 3 3 0 0 7 سابقه بورس سهامیاب کدال
34
تبرک (گروه کارخانجات صنعتی تبرک)
930 18.4 39 57% -2.00 -1.58
17,093
1 3 2,985,432 5,324,201
4,508,709
2,232 747 3,876 0 0 7,400 49,350 135 -65 567 6 8 6 0 0 10 88 12 4 -536 0 3 7 سابقه بورس سهامیاب کدال
35
غبهنوش (بهنوش‌ ایران‌)
1,968 38.7 22 54% -2.00 -0.04
76,090
1 9 656,771 18,985
777,585
360 548 2,740 13 356 35,597 173,260 114 -56 387 0 0 0 -6 -90 -90 -84 -13 25 25 0 0 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
36
غویتا (ویتانا)
554 33.2 39 45% -2.00 -0.04
18,411
1 15 2,713,999 44,606
1,645,063
3,500 1,290 6,446 0 0 0 74,200 0 -75 0 0 0 0 -1 -45 -45 -45 -39 44 44 0 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
37
غالبر (لبنیات‌ کالبر)
45 410 22 30% -1.98 -1.28
18,450
1 8 2,691,066 6,068,561
6,369,268
462 172 863 49 418 11,000 28,260 70 -34 157 -2 -3 -4 -2 0 0 -3 -1 54 54 0 0 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
38
غشان (شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌)
165 48.1 20 0% -1.89 0.00
7,940
1 11 6,297,229 73,175
7,273,467
1,574 250 1,250 24 300 5,370 112,748 48 -93 2,000 0 0 0 12 -39 -46 -25 -255 78 80 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
39
غگلپا (شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان)
2,358 29.5 39 53% -2.00 -1.48
69,450
1 1 703,582 588,978
1,471,890
169 240 1,191 0 0 57,500 115,990 23 -39 102 -2 -2 -3 -7 -1 71 61 39 138 -3,203 0 0 5 سابقه بورس سهامیاب کدال
40
غگل (گلوکوزان‌)
104 33.7 22 45% -1.99 -0.57
3,500
1 7 14,164,306 5,950,870
45,924,663
6,107 431 2,150 86 1,838 0 14,830 0 -76 0 -1 -2 -5 -10 -39 -39 45 -6 251 251 -1 7 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
41
غویتاح (ح . ویتانا)
0 0 39 0% -0.13 -1.59
10,711
1 5 1 1,115,227
2,896,727
1,784 1,783,982,000 1,942 0 0 11,106 17,325 -2 -37 56 -6 -9 -12 -23 -15 -15 -13 -30 393 388 0 0 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
42
غپاک (لبنیات‌ پاک‌)
-60 -363.7 20 54% 5.96 4.85
21,820
2 1 2,532,928 7,999,812
10,677,898
1,385 547 2,883 25 756 7,155 31,580 191 -34 341 13 13 12 22 -24 36 137 71 2,002 -12,367 6 13 6 سابقه بورس سهامیاب کدال
43
غمهراح (ح . تولیدی‌مهرام‌)
0 0 20 0% 0.00 0.00
0
1 1 1 738,834
0
111 110,500,000 675 0 0 32,120 71,800 90 0 91 4 12 13 22 -48 -43 -83 -97 2,606 2,480 0 -1 6 سابقه بورس سهامیاب کدال
44
غشوکوح (ح . شوکو پارس)
0 0 0 0% 0.00 0.00
0
3 0 1 2,638,456
0
0 0 255 0 0 20,704 43,270 54 -26 109 19 31 29 -3 -226 -425 -829 -1,774 26,666 32,147 -11 -11 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک